Barter’ın Türk Finans Sektöründe Yeri Ve Uygulanabilirliği

Ali İhsan ÖZEROĞLU
2.443 2.069

Öz


Bu makale ile amaçlanan “Barter” olarak adlandırılan işlemin tanımı, tarihsel gelişimini açıklamak ve nitelik olarak bir” finansal işlem” mi yoksa bir” ticari işlem” mi sorusuna cevap bulmaktır. Bu maksatla bugün ülkemizde faaliyette bulunan firmalar incelenerek sistemin işleyişi hakkında ve yarattığı faydalar hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Barter türleri ve hukuki alt yapısı yine bu çalışmanın inceleme alanlarını oluşturacaktır. Çalışmanın metodolojisini gerek alan çalışmaları gerekse literatür taraması oluşturmaktadır. Alan çalışmasını gerçekleştirmek için barter firmalarının ana sözleşmeleri, yönetmelikleri ve firma temsilcileri ile görüşmeler yapılmıştır. Literatür taraması açısından ise gerek yerli ve gerekse yabancı kaynaklar taranarak barter işlem kimliğinin niteliksel yapısı netleştirilmeye çalışılmıştır. Barter’ın ticari boyutuyla ele alındığında, firmalara katabileceği rekabet üstünlüğü ile, KDV ve nakit ödeme dışında kalan işlem hacminin mahsuplaşma yöntemiyle gerçekleşmesi nedeniyle emisyon hacmindeki artışı engelleyici rolü ile ülke ekonomisi ve finans çevrelerine sağladığı özgün katkılara yine bu incelemede yer verilmeye çalışılacaktır. Sektörde yer alanlar için “prim sistemi” uygulamasının yanı sıra barter’ın Türki-ye’deki konumuna ve işlem hacmine de değinilecektir. Son olarak Türkiye’deki barter anlayışıyla dünyadaki barter anlayışları karşılaştırılacak ve Türkiye’de barter’ı geliştirmek için neler yapılması gerektiği üzerine durulacaktır.

Anahtar kelimeler


Barter, Takas, Mal Degişimi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.83237

Referanslar


BATIER, Mustafa (1991), “Karşılıklı Ticaret, Türk Mevzuatındaki Değişiklikler ve Beklentiler” HDTM Dergisi, Ankara Sayı:9, 1-70 BIRCH, Dawn - LİESCH, Peter W., (1998), “Moneyless Business Exchange: Practitioner’s Attitudes to Business-to Business Barter in Australia”, New York. Sayı:27, 15-23, ARSLAN,C, Murat–AYKUTLU, Fercan (1999),”Barter Uygulaması”, Türmob Yayınları-97 ,Ankara DEMİRBAŞ, Mahmut (2001), “Takas ve Saklama Sistemleri” Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi, Cilt:3 , Sayı:2 ERKAN, Mehmet (2000), “Yeni Bir Finasman Aracı: Barter ” Vergi Dünyası, Sayı 221, 12-15 GÜRSOY, Celal (1998), “Barter El Kitabı”, 2. Baskı , İstanbul, Göksu Matbaacılı