KOBİ Finansal Raporlama Standardının Türkiye’deki Muhasebe Uygulamalarına Getire-ceği Değişiklikler

Hülya CENGİZ
1.875 1.136

Öz


Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler; istihdama olan katkıları, yarattıkları katma değer ve sayıca fazla olmaları nedeniyle ülke ekonomilerinde önemli bir yere sahiptir. Ancak ekonomideki önemlerine rağmen kredi temininde, uluslararası piyasalara açılmada ve büyütmekte sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu sıkıntılardan biri de finansal raporlama ile ilgilidir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu KOBİ’lerin finansal raporlamasında uygulama birliği sağlamak ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının kullanımını arttırmak amacıyla KOBİ Finansal Raporlama Standardını yayımlamıştır. KOBİ Finansal Raporlama Standardı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının özüne uygun olmakla birlikte KOBİ’lerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla basitleştirilmiş standart olarak yayımlanmıştır. Bu durum KOBİ’lerin mali tablolarının karşılaştırılabilmesine ve tam set UFRS’lere geçişte kolaylıklar sağ-layacaktır. Ülkemizde de bu konu gündemde olup, KOBİ’ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı yayımlamıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Bu çalışmada KOBİ’lerin yapısı, ekonomik önemi ve KOBİ Finansal Raporlama Standardı teorik olarak incelenmiştir. KOBİ Finansal Raporlama Standardının uygulanmasının getireceği değişikliklerin mali tablolara etkisi belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


KOBİ TFRS, Finansal Raporlama, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı, KOBİ.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.97189

Referanslar


BAHADIR, Oğuzhan (2012), “KOBİ’ler için UFRS/TFRS Kapsamında Temel Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm” Mali Çözüm Dergisi, Sayı:111, Mayıs-Haziran, s.43-60. CENGİZ, Hülya (2011), “KOBİ’lerde UFRS Uygulamasının Türkiye Ekonomisine Muhtemel Etkileri”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÇAKIL, Adem Utku (2007), “Muhasebe Sisteminde Yeni Trendler – III , Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Örnek Çalışma”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Sayı:236. CRAİN, W. Mark (2005), The Impact of Regulatory Costs on Small Firms, The United States Small Business Administration. EPSTEIN, Barry J. ve MİRZA, Abbas Ali (2003), Interpretation and Application of International Accounting Standards, John Wiley&Sons Editions. (EKitap) KARĞIN Mahmut. ve AKTAŞ Rabia (2011), “Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Raporlanmış Nakit Akış Tablosu ve Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 52-Ekim, s.1-24. SCHMIEMANN, Manfred (2008), Enterprises By Size Class - Overview of SMEs in The EU, Statistici in Focus, EUROSTAT. SELVİ, Yakup., YILMAZ Fatih, SARIOĞLU K (2007), “Kredili Satışların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanmasının UFRS ve VUK Açısından Karşılaştırılması,” Mali Çözüm Dergisi, Sayı:80, Mart-Nisan, s.25-42.

ÜSTÜNDAĞ, Saim (2006), “Global Muhasebe Standartlarına Doğru” Activeline Gazetesi, Ocak-Şubat 2003, www.activegroup.biz/activeline, Erişim Tarihi: 06.09.2009. YILMAZ, Fatih (2009), “TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Standardının İşletmeler Üzerindeki Etkisi: İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Bir İnşaat Şirketi”, Yönetim Dergisi, Yıl:20, Sayı:64, s.8-26, “Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı 2002” (2004), Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. IFRS for SMEs Fact Sheet 09.07.2009, IASB, http://www.ifrs.org, Erişim Tarihi: 05.04.2010. “International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities” (2009), International Accounting Standards Board. “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, Karar Sayısı: KHK/660, Resmi Gazete, Sayı:28103, 2.11.2011. “KOBİ’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ”, Sıra No: 208, Resmi Gazete, Sayı:27746, 1.11.2010. “Kurumlar Vergisi Kanunu”, Sıra No:5520, Resmi Gazete, Sayı:26205, 02006. “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Karar Sayısı: 2012/3834, Resmi Gazete, Sayı: 28457, 04.11.2012. OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2005, OECD 2005. “1 Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”, Resmi Gazete, Mükerrer Sayı: 21447, 26.12.1992. “The Activities of the European Union for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) SME Envoy Report”, (2005), Commıssıon Staff Workıng Paper, Commıssıon of The European Communıtıes, Brussels. “Türk Ticaret Kanunu”, Sayı:6762, Resmi Gazete, Sayı: 9353, 09.07.1956. “Türk Ticaret Kanunu”, Sayı:6102, Resmi Gazete, Sayı: 27846, 14.02.2011. “Vergi Usul Kanunu”, Sayı:213, Resmi Gazete, Sayı: 10703 – 10705, 01961. “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”, Sıra No:238, Resmi Gazete, Sayı: 22218, 02.03.1995.

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”, Sıra No:334, Resmi Gazete, Sayı: 25453, 05.05.2004. “Gelir Vergisi Kanunu” (Kanun No:193), Resmi Gazete, Sayı:10700, 1961. Small and Medium Enterprise Agency Japanese Page, www.chusho.meti.go.jp, Erişim Tarihi: 18.11.2011. www.iasb.org, Erişim Tarihi: 30.11.2012.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com