Sosyal Pazarlama İle İlişkili Kavramlar Arasındaki Farklılıklar

Serpil ÜNAL KESTANE
3.094 783

Öz


Bu çalışma, toplumsal sorunları konu edinen sosyal pazarlama kavramı ile kurumsal sosyal sorumluluk, amaca yönelik pazarlama ve halkla ilişkiler kavramları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları konu edinmektedir. Amaç, literatürde yer alan tanım ve uygulamalarda bu kavramlarla ilgili kafa karışıklığının az da olsa giderilmesidir. Çalışma, yerli ve yabancı kaynak taraması ile ortaya çıkmıştır. Yapılan literatür taramalarında ve uygulamalarda sosyal pazarlama kavramı ele alınırken bazen kurumsal sosyal sorumluluk, bazen amaca yönelik pazarlama ve bazen de halkla ilişkiler kavramlarının birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmüştür. Bu çalışma, bahsedilen kavramlar arasındaki farklılıkları daha açık bir şekilde ortaya koyarak konuyla ilgilenen kişilere kavramları ayırt etmek ve kullanmak konusunda bir kolaylık sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler


Sosyal pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk, amaca yönelik pazarlama, halkla ilişkiler.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.73601

Referanslar


ADEL I. El-Ansary (1974), “Towards a Definition of Social and Societal Marketing”, Journal of Academy of Marketing Science, (3), 316-321. AKTAN, C.C. and BÖRÜ, D. (2007), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, Editör: Coşkun Can Aktan, İGİAD Yayınları:4, İstanbul. ANDREASEN, A.R. (2006), Social Marketing In The 21.st Century, Sage Publication. ARGÜDEN,Y. (2007), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, Editör: Coşkun Can Aktan, İGİAD Yayınları:4, İstanbul.

BAKKER, F.G.A, GROENEWEGEN, P. and HOND, F.D. (2005), “A Bibliometric Analysis of 30 Years of Research and Theory on Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance”, Business&Society, 44(3), September, 283-317. BALI, S. and CINEL, M.O.(2011), “Bir Rekabet Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(4), İnternet Adresi: http://sobiad.odu.edu.tr, Erişim Tarihi: 25.10.2011. CAROLL, A.B. (1991), “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons, July-August, 39-48. CHERON, E., KOHLBACHER, F. and KUSUMA, K. (2012), “The Effects of Brand – Cause Fit and Campaign Duration On Consumer Perception of Cause Related Marketing In Japan”, Journal of Consumer Marketing, 29(5), 357-368. COMMISSION OF EUROPEAN COMMUNITIES, Communication from the Commission Concerning Corporate Social Responsibility: A Business Contribution to Sustainable Development, 2.07.2002; Internet Address: http://eurlex.europa.eu., Accessed Date: 06.11.2012. CORBISHLEY, K.M. (2007), Consumer Behaviour Towards Cause Related Merketing In The Greater Ethekweni Regıon, Dissertation Submitted In Partial Compliance With The Requirements For The Master’s Degree of Technology: Marketing, In The Department of Marketing, Durban University of Technology, Durban. DANN, S. (2005), Social Change Marketing In The Age Of Direct Benefit Marketing- Where To From Here? In Proceedings Social Change In The 21 st Century Conference, QUT Cardine. ESER, Z. and ÖZDOĞAN, F.B.(2006), Sosyal Pazarlama Toplumun Refahı ve Kaliteli Yaşamı İçin, Siyasal Kitabevi, Ankara. EUROPEAN COMMISSION, Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, A Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, Brussels, 25.10.2011; Internet Address: http://eurlex.europa.eu., Accessed Date: 06.11.2012. GODFREY, P.C., HATCH, N.W. and HANSEN, J.M. (2010), “Toward A General Theory of CSRs , The Roles of Beneficence, Profitability, Insurance, and Industry Heterogeneity”, Business&Society, 49(2), 316-344. GRIGORE, G.F. (2011), Corporate Social Responsibility and Marketing, Governance in the Business Environment Developments in Corporate Governance and Responsibility, (2), 41-58. Emerald Group Publishing Limited, Internet Address: http://emeraldindsight.com, Accessed Date: 06.11.2012.

İLTER, B. and BAYRAKTAROĞLU, G.(2007), “Kar Amacı Gütmeyen Sosyal İçerikli Pazarlama Uygulamaları: Sosyal Pazarlama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (28), Januvary-June, 49-64. KELGÖKMEN, D.(2010), “İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Literatür Taraması”, Ege Akademik Bakış, 10(1), 303-318. KOCABAŞ, F., ELDEN, M. ve YURDAKUL, N.(1999), Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, İletişim Yayınları, İstanbul. KOTLER, P.and ZALTMAN, G. (1971), “Social Marketing: An Approach To Planned Social Change”, Journal of Marketing, (35), 3-12. KOTLER, P., ROBERTO, N. and LEE, N.(2002), Social Marketing, Improving The Quality of Life, Sage Publication Inc. KOTLER, P. and LEE, N.R. (2010), Yoksulluğa Karşı Sosyal Pazarlama, (Çev. Zeynep Kökkaya Chalar), MediaCat Yayınları. MCKIE, David and TOLEDANO, Margalit (2008), “Dangerous Liaison Or Perfect Match? Public Relations And Social Marketing”, Public Relations Review, (34), 318-324. MOHR, L.A.,.WEBB, D.J. and HARIS, K.E. (2001), “Do Consumers Expect Companies To Be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior”, The Journal of Consumer Affairs, (35/1), 45- 72. ODABAŞI, Y.and OYMAN, M. (2005), Pazarlama İletişimi Yönetimi, MediaCat Yayınları, 5.Baskı, İstanbul. ÖZDEMIR, H. (2009), “Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 57-72. POLONSKY, M.J: and SPEED, R. (2001), “Linking Sponsorship and Cause Related Marketing, Complementarities and Conflicts”, European Journal of Marketing, 35(11/12), 1361-1385. SVENSSON, G. and WOOD, G. (2011), “A Model of Cause Related Marketing For “Profit Driven” and “Nonprofit” Organizations”, European Business Review, 23(2), 203-214. TAŞKIN, E.and KAHRAMAN, H. (2008), “Amaca Yönelik Pazarlama ve Turkcell Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (20), 237-2 TENGILIMOĞLU, D. and ÖZTÜRK, Y.(2008), İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin Yayıncılık, Ankara. YUNUS, M. and WEBER, K.(2012), Sosyal İşletme Kurmak, İnsanlığın En Acil İhtiyaçlarını Karşılayacak Yeni Bir Kapitalizm Türü (Çev. Dr. Ahmet Nebil İmre), Doğan Egmont Yayıncılık.