Tüketici Etnik Kökenciliği Eğilimi Ölçeği (CETSCALE): İstanbul İli Tüketicileri Üzerine Bir Pilot Araştırma

Zuhal ÇİLİNGİR
2.792 1.319

Öz


Tüketicilerin yerli ve yabancı ürünlere yönelik davranış ve tutumlarının değerlendirilmesi uluslararası pazarlama yöneticileri kadar pazarlama akademisyenlerinin de ilgi odağı haline gelmiş bir konudur. Tüketici etnik kökencilik eğilimi ölçeği (CETSCALE), söz konusu davranış ve tutumların ölçülmesinde yaygın kullanım alanına sahip bir araçtır. Bu çalışmanın amacı, CETSCALE’in, İstanbul örnekleminde geçerliliğini ve güvenilirliğini test ederek, Türk tüketicilerin etnik kökencilik eğilim düzeyleri hakkında pazarlama yöneticileri ve akademisyenlerine fikir verebilmektir. Gerçekleştirilen açıklayıcı faktör ve güvenilirlik analizleri sonucunda, ölçeğin belirlenen örneklem için de literatürde belirtildiği gibi, tek boyutlu ve oldukça güvenilir bir yapıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yapılan karşılaştırmalı değerlendirmeler sonucunda Türk tüketicilerin, etnik kökencilik eğilim düzeylerinin (CETSCORE) oldukça yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Etnik Kökencilik, Tüketici Etnik Kökenciliği Eğilimi, CETSCALE, Ölçek Güvenilirliği, Türkiye, İstanbul

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.61479

Referanslar


ACHARYA, Chandrama ve Greg ELLIOTT, (2003), “Consumer Ethnocentrism, Perceived Product Quality and Choice: An Empirical Investigation”, Journal of International Consumer Marketing, 15(4): 87-115. AKIN, Murat, ÇİCEK, Recep, GÜRBÜZ, Esen ve Emin İNAL (2009), “Tüketici Etnosentrizmi Ve Davranış Niyetleri Arasındaki Farklılığın Belirlenmesinde Cetscale Ölçeği”, Ege Akademik Bakış, 9(2): 489-512. ALTINTAŞ, Murat Hakan ve Tuncer TOKOL (2007), “Cultural Openness and Consumer Ethnocentrism: An Empirical Analysis of Turkish Consumers”, Marketing Intelligence and Planning, 25(4): 308-325. ARI, Emin Sertaç (2007), “Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. ARI, Emin Sertaç ve MADRAN, Canan (2011), “Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü”, Öneri, 9(35): 15-33.