KAYITDIŞI SEKTÖRÜN EKONOMİDEKİ ROLÜ TARTIŞMALARI ÜZERİNE: BİR LİTERATÜR TARAMASI1

Elşen Resuloğlu BAĞIRZADE
3.252 1.719

Öz


 

Bu çalışma kayıtdışı sektörün ülke ekonomilerindeki rolünü konu edinen bir literatür taramasıdır. Çalışmada öncelikle kayıtdışı ekonomi kavramına açıklık getirilmeye çalışılmış ve sonra ise bu sektörün ülke ekonomisindeki rolüne ilişkin mevcut yaklaşımlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Araştırma bu alandaki temel teorik ve ampirik çalışmaları kapsayacak şekilde yapılmıştır. Araştırma sonucu literatürde kayıtdışı sektörün ülke ekonomisindeki rolüne olumlu ve olumsuz olmakla, iki temel yaklaşım tarzının olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda da araştırma sonuçları göstermiştir ki, uzun vadeli perspektifte kayıtdışı sektöre olumsuz yaklaşımın daha tutarlı olduğu yönünde artık literatürde belli görüş birliği oluşmaktadır.


Anahtar kelimeler


Kayıtdışı Ekonomi, Vergi Kaçakçılığı, İktisat Politikası

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.44998

Referanslar


AKALIN, Güneri (1996), “Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu ve Yasa Tasarısı (I)”//Vergi Dünyası, Sayı 178, Haziran, s. 27 – 38.

AKÇAY, Selçuk (2001), “Geçiş Ekonomileri ve Yolsuzluk”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 11, Sayı 2 (Ocak), s. 219-233. ALGAN, Neşe (2004), “Türkiye’de Kayıtdışı Sektör: Boyutları, Etkileri, ve Kayıt dışı Sektörü Küçültme Konusunda Öneriler”, Tisk-İşveren Dergisi, Ağustos.

ALTUĞ, Osman (1999), “Kayıtdışı Ekonomi”. İstanbul: Türkmen kitabevi.

AYDIN, Bülent M. (2006), “Türkiye’deki Kayt Dışı Ekonomide Vergi Denetiminin Önemi 2002-2007”. İstanbul: Vergi Denetmenleri Derneği Yayını.

AYDEMİR, Şinasi (1995), “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi”. İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği.

BAĞIRZADE, Elşen (2012), “Kayıt Dışı Ekonomi Kavramına Ortak Yaklaşım Sorunu: Makroiktisat Kapsamlı Kavramsal Analiz”. T.C. Hacettepe Üniversitesi PEGEM, Sosyoekonomi Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 18, Temmuz-Aralık, ss.195-224.

BAKKAL, Ufuk (2007), “Kayıt Dışı Ekonomi”. İstanbul: Derin Yayınları.

BAJADA, Christopher ve SCHNEIDER, Friedrich. (2005). “An Introduction”. Size, Causes and Consequences of the Underground Economy, Aldershot: Ashgate, pp. 1-11.

BERNABÈ, Sabine (2002), “Informal Employment in Countries in Transition: A conceptual framework”. Centre for Analysis of Social Exclusion London School of Economics, CASEpaper 56, London, April.

CARTER, Michael (1984), “Issues in the Hidden Economy – A Survey”, Economic Record, Vol. 60, No. 170, pp. 209-221.

CHOI, Jay Pil ve THUM, Marcel (2002), “Corruption and the Shadow Economy”. Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research (CESifo), Working Paper No. 633 (2), Munich, January.

DREHER, Axel ve SCHNEIDER, Friedrich (2006), “Corruption and the Shadow Economy: An Empirical Analysis”. Swiss Institute for Business Cycle Research, Working Paper No. 123, January.

EILAT, Yair ve ZINNES, Clifford (2000), “The Evolution of the Shadow Economy in Transition Countries: Consequences for Economic Growth and Donor Assistance”. Harvard Institute for International Development, CAER II Discussion Paper No. 83, 2000, September.

ERCAN, Metin (2006), “Kayıtdışı Ekonomi ve Hızlı Tüketim Malları Sektörü”. Ankara: Nurol Matbaacılık.

ERDAĞ, Nevzat (2007), “Kayıt Dışı: Kara Para, Yolsuzluk”. İstanbul: Cinius.

FEIGE, Edgar L. (1990), “Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach”, 18 World Development, pp.989-993.

FLEMING, Matthew H., ROMAN, John ve FARRELL, Graham (2000), “The Shadow Economy”. Journal of International Affairs, Spring, 53, No. 2, pp.387-409.

FREY, Bruno S. (1994), “Gölge Ekonomi ve İktisat Politikası”. çev. A. Kibritçioğlu. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt: 5, No. 13, s. 91-108.

GHERSI, Enrique. (1997), “The Informal Economy in Latin America”. Cato Journal: An Interdisciplinary Journal of Public Policy Analysis 17, no. 1: 99–108.

HARDING, Philip ve JENKINS, Richard (1989), “The Myth of the Hidden Economy”, Philadelphia: Open University Press.

IŞIK, Nihat, ACAR, Mustafa (2003), “Kayıtdışı Ekonomi: Ölçme Yöntemleri, Boyutları, Yarar ve Zararları Üzerine Bir Değerlendirme”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık, No.21, s.117-136.

İKİZ, Ahmet Salih (2000), “Kayıtdışı Ekonomi ve Türkiye’de Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri”. Basılmamış Doktora Tezi, T.C Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, İzmir.

KESSELMAN, Jonathan R. (1997), “Policy Implications of Tax Evasion and the Underground Economy”, in O. Lippert and M. Walker (1997), The Underground Economy: Global Evidence of its Size and Impact, The Fraser Institute, Vancouver, BC, Canada, pp.293-317.

KILDİŞ, Yusuf (2000), “Kayıt Dışı Ekonominin Ulusal-Uluslar Arası Boyutu ve Çözüm Önerileri”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi05/kildis.htm, Cilt 2, No.2, s. 1-10.

KIRBAŞ, Sadık (1995). “Kayıtdışı Ekonomi: Nedenleri, Boyutları ve Çözüm Yolları”. TESAV Yayın No: 9.

LATOV, Yuri ve KOVALEV, Sergey (2006), “Tenevaya Ekonomika”. Moskva: Norma.

LEMIEUX, Pierre (2007), “The Underground Economy: Causes, Extent, Approaches”. Montreal Economic Institute Research Paper, Canada, Montreal, November.

MARTINO, Antonio (2005), “Promises, Performance and Prospects: Essays on Political Economy 1980-1998”, Liberty Fund Inc

OVIEDO, Anna M., THOMAS, Mark. R. ve KARAKURUM-ÖZDEMİR, Kamer (2009), “Economic Informality: Causes, Costs, and Policies – A Literature Survey”. World Bank Working Paper No. 167, Washington, D. C.

ÖZSOYLU, Ahmet F. (1996), “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi”, İstanbul: Bağlam Yayınları.

PEACOCK, Alan ve SHAW, Graham (1982), “Tax Evsion and Tax Revenue Loss”. Public Finance, Vol. 37, pp. 269-278.

PORTES, Alejandro., CASTELLS, Manuel. ve BENTON, Lauren (1989), “The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries”, Baltimore: John Hopkins University Press.

PRAGER, Jonas (1983), “Two Cheers for the Underground Economy”, Economy Policy Papers, Centre for Applied Economics, New York University.

SCHNEIDER, Friedrich ve ENSTE, Dominik (2000), “Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences”. Journal of Economic Literature, March, Vol. XXXVIII, pp. 77-114.

SCHNEIDER, Friedrich ve ENSTE, Dominik (2002), “The Shadow Economy: An International Survey”. Cambridge: Cambridge University Press.

SCHNEIDER, Friedrich ve BAJADA Christopher (2003), “The Size and Development of the Shadow Economies in the Asia-Pacific”. Johannes Kepler University Linz, Department of Economics, Working Paper No. 0301, April.

SCHNEIDER, Friedrich ve KLINGLMAIR, Robert (2004), “Shadow Economies around the World: What Do We Know?”. IZA Discussion Paper No.1043, March.

SCHNEIDER, Friedrich ve HAMETNER, Bettina. (2007), “The Shadow Econo-my in Colombia: Size and Effects on Economic Growth”. http://www.econ.jku.at/

Schneider

SCHNEIDER, Friedrich (2007), “Reducing the Shadow Economy in Germany: A Blessing or a Curse?” July 10.

SKOLKA, Jiri (1984), “A Few Facts About the Hidden Economy Seminar – The Unofficial Economy, Consequences and Policies in the West and East”, cited in Mirus, R., Smith, R. S. and Karoleff, V. (1984), Canadian Public Policy, Vol. 20(3), pp.235-52

SOYLAN, Bülent (2008a), “Kayıtdışı”. İstanbul: Altan Basım, Mart.

SOYLAN, Bülent (2008b), “Vergiyi Anlamak”. İstanbul: Altan Basım, Şubat.

SPIRO, S. Peter (2005), “Tax Policy and the Underground Economy”. Size, Causes and Consequences of the Underground Economy, Aldershot: Ashgate, pp.179-201.

ŞİŞMAN, Yener (1999), “Ekonomik Faaliyetlerde Enformelleşme ve Türkiye’de Enformel Ekonomik Faaliyetlerde Çalışanlara Yönelik Sosyal Politikalar: Eskişehir’deki Seyyar Satıcılar Üzerine Bir Alan Çalışması”. Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 1165, Eskişehir.

US, Vuslat (2004), “Kayıtdışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği”. Tartışma Metni 2004/17, Türkiye Ekonomi Kurumu, Haziran.

ÜLGEN, Sinan ve ÖZTÜRK, Ulaş (2007), “Kayıtdışı Ekonomi: Türkiye Serüveni”. İstanbul: Deloitte CEO Serisi.

WALLACE, Claire, HAERPFER, Christian ve LATCHEVA, Rossalina (1998), “The Informal Economy in East-Central Europe 1991-1998”. Vienna, Institute for Advanced Studies, Sociological Series No. 64, June.

WINKLER, Raymundo (1997), “The Size and Some Effects of the Underground Economy in Mexico”. The Underground Economy: Global Evidence of its Size and Impact, The Fraser Institute, Vancouver, pp. 217-221.

WITTE, Ann D. (2008), “The nature and extent of unrecorded activity: a survey consentrating on recent US research” / The Economics of the Hidden Economy, Volume I, Edward Elgar Publishing, pp. 28-48.

YETİM, Sedat (1999), “Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı ve Kayıt Dışı Ekonomi”. Türkiye Bankalar Birliği Yayın No: 215, İstanbul.

YILMAZ, Gülay A. (2006), “Kayıtdışı Ekonomi ve Çözüm Yolları”. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası.

YÜCE, Mehmet (2007), “Eski Sovyet Birliği Ülkelerinde Mükelleflerin Vergiye Bakışı Üzerine Bir Çalışma”. Akademik Araştırmalar Dergisi 2006-2007, Sayı 31, s. 65-81