İŞLETMELERDE STRATEJİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

M.Akif ÖZER
5.020 2.369

Öz


 

Günümüzde yaşamımızın her alanında yoğun ve hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu süreç özellik-le yönetim alanını sürekli değiştirmekte, her an için de işletme yönetimlerini değişime hazır olmaya zor-lamaktadır. Artık değişim tüm dünyada çok hızlanmış ve çok boyutlu hale gelmiştir. Siyasi, toplumsal, kültürel, ekonomik alanlarda hızlı ve etkileşimli yaşadığımız değişim süreci; işletme yönetimlerinde, ça-buk hareket etme, hızlı karar alma, yönetime dinamik ve daha esnek bir yapı kazandırma gibi süreçleri gündeme getirmiştir.

Çalışmamızın ana temasını oluşturan stratejilerle yönetim konusu da bu kapsamda işletmelerin stratejileri kullanarak değişim sürecini yönetmeleri gerektiği tezine dayanmaktadır. Stratejinin ne olduğunu iyi anla-yan ve gelecek planlamasını stratejilere dayalı kuran işletmeler, yoğun rekabetin ve hızlı değişimin ya-şandığı ortamlarda rakiplerine göre çok daha başarılı olacaklardır.

Bu temel tez etrafında şekillenen çalışmamızda önce stratejilerle ilgili kavramsal analiz yapılacak, strate-jilerle yönetimin önemine değinilecek, stratejik yönetimin işletmelere katkıları incelenecek ve stratejilerle yönetim sürecinde başarılı olabilmek için strateji işletme kültürü ilişkisinin önemi vurgulanacaktır.


Anahtar kelimeler


Strateji, Stratejik Yönetim, Stratejist, İşletme Kültürü, Verimlilik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.94158

Referanslar


AKÇAKAYA, Murat (2003), “Benchmarking ve Kamu Yönetimine Uygula-nabilirliği”, Kamu Yönetimi Seçme Yazılar, Ed. B.Aykaç-H.Kavruk, GÜ İİBF Yay., Ankara.

AKTAN, Coşkun Can; “Geleceği Kazanmanın Yolu: Stratejik Yönetim”, www. canaktan.org. (20.07.2007)

AKTAN, Coşkun Can (2005), Değişim Çağında Yönetim, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

ARGON, Türkan-A.EREN (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yay., Ankara.

ARSLAN, Mahmut (2001/a), “Yönetim ve Organizasyonun Bazı Temel Kav-ramları”, Yönetim ve Organizasyon, Ed. Salih Güney, Nobel Yay., Ankara.

ARSLAN, Mahmut (2001/b), “İşletme Kültürü”, Yönetim ve Organizasyon, Ed. Salih Güney, Nobel Yay., Ankara.

AŞGIN, Sait (2006), “Ülkemizde Stratejik Planlama Kavramının Gelişmesi”, Türk İdare Dergisi, S.451, Haziran.

AYTÜRK, Nihat (2007), Yönetim Sanatı, Etkili Yönetim ve Yöneticilik Be-cerileri, Nobel Yay., Ankara.

BARCA, Mehmet (2002/a), “Stratejik Açı: Stratejik Düşünme Düzeyi, Tarzı ve Gerekliliği”, Modern Yönetim Yaklaşımları, Ed. İ. Dalay-R.Coşkun, Beta Yay., İstanbul.

BARCA, Mehmet (2002/b), “Stratejik Yönetim Yaklaşımları”, Modern Yö-netim Yaklaşımları, Ed. İ. Dalay-R.Coşkun, Beta Yay., İstanbul.

BAYRAKTAROĞLU, Serkan (2002), “İnsan Kaynakları Yönetimine Strate-jik Bakış”, Modern Yönetim Yaklaşımları, Ed. İ. Dalay-R.Coşkun, Beta Yay., İstan-bul.

BİRCAN, İsmail (2002), “Kamu Kesiminde Stratejik yönetim ve Vizyon”, Planlama Dergisi, http://ekutup.dpt.gov.tr/planlama/42nciyil/bircani.pdf.

BOZKURT, Ö., T.ERGUN (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE, An-kara.

CELEP, Cevat, Buket ÇETİN (2003), Bilgi Yönetimi, Anı Yay., Ankara.

ÇEVİK, H. Hüseyin (2001), “Organizasyonlarda Stratejik yönetim”, Yönetim ve Organizasyon, Ed. Salih Güney, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

ÇINAR, Füsun (2010),“Strateji Geliştirme Süreci İçerisinde Stratejik Başarı Unsurlarının Değerlendirilmesi”, www.isguc.com (20.03.2010).

DİNÇER, Ömer-Yahya FİDAN (1996), İşletme Yönetimine Giriş, Beta Yay., İstanbul.

DİNÇER, Ömer (1998), Stratejik yönetim ve Politikası, Genişletilmiş ve Yenilenmiş 5. Baskı, Beta Yay., İstanbul.

EFİL, İsmail; İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 6. Baskı, Alfa, İstanbul, 1999.

EREN, Veysel - Filiz ÇALIK (2007), “Kamu Kesiminde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kamu Yönetimi Yazıları, Ed.B.Eryılmaz-M.Eken, Nobel Y, Ankara.

GARİH, Üzeyir (2005), Yönetim Teknikleri, Hayat Yayınları, İstanbul.

GÜÇLÜ, Nezahat (2003), “Stratejik Yönetim”, G.Ü. GEF Dergisi Cilt 23, S.2.

GÜNER, Sinan (2004), “Stratejik Yönetim Anlayışı ve Kamu Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, S.446, Mart 2004.

HAMEL, Gary and C.K. PRAHALAD (1999), “Geleceği Kazanmak”, Belir-sizliği Yönetmek, Harward Business Review, Çev. Gündüz Bulut, MESS Yay., İs-tanbul.

HELVACI, M. Akif (2005), Eğitim İşletmelerinde Değişim Yönetimi, Nobel Y., Ankara.

KARAMAN, Abdullah (2005), Vizyon Yönetimi, Nasıl ve Niçin? IQ Yay., İstanbul.

MATHESON, David and J.MATHESON (1999), Akıllı İşletme, Çev. M. Tü-zel, Boyner Holding Yayınları, İstanbul.

MORR, Bernard (2005), “Strategic Management of Intangible Value Drivers”, Strategic Management, Emerald Insight Staff (CB), Emerald Group Pub. Ltd., USA.

OKUR, Yaşar (2007), Türkiye’de Kamu Denetimi, Değişim Süreci ve Per-formans Denetimi, Nobel Yay., Ankara.

ÖZGÜR, Hüseyin (2004), “Kamu İşletmelerinde Stratejik yönetim”, Çağdaş Kamu Yönetimi II, Ed. M. Acar - H.Özgür, Nobel Yay., Ankara.

RODOPLU, Didem (2002), “Stratejik yönetim Düzeyinde Yetki Devri”, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.3/4, p.251-273.

TORTOP, N., AYKAÇ, B., YAYMAN, H., ÖZER,M.A (2007), İnsan Kay-nakları Yönetimi, Nobel Yay., 2. Baskı, Ankara.

TUTAR, Hasan (2004), Kriz ve Stres Yönetimi, Seçkin Yay., Ankara.

YÜZBAŞIOĞLU, Nedim (2008), “İşletmelerde Stratejik Yönetim ve Plan-lama Açısından Stratejik Maliyet Yönetimi ve Enstrümanları”, www.sosbil.selcuk.edu.tr (20.01.2008).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com