LİDER DESTEĞİ VE İŞ ARKADAŞLARI DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: İŞ TATMİNİ VE YAŞAM TATMİNİNİN ARACI ROLÜ

Emine KALE
2.193 718

Öz


 Bu çalışmada konaklama işletmelerinde personelin lider desteği ve iş arkadaşları desteğine ilişkin algıla-rının, iş performanslarına yönelik etkisinde iş ve yaşam tatminlerinin aracı rolü incelenmiştir. Veriler, Kapadokya Bölgesinde yer alan dört ve beş yıldızlı otel çalışanlarından elde edilmiştir. Araştırma sonu-cunda, lider desteğinin iş tatminini ve yaşam tatminini pozitif yönde etkilediği, iş arkadaşları desteğinin ise sadece yaşam tatminini etkilediği ortaya çıkmıştır. Lider desteği ile iş arkadaşları desteğinin iş per-formansı üzerinde direkt bir etkisi bulunmadığı ancak lider desteğinin iş tatmini ve yaşam tatmini aracılı-ğıyla, iş arkadaşları desteğinin ise yaşam tatmini aracılığıyla iş performansını etkilediği görülmüştür. Ay-rıca iş tatmininin yaşam tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Lider Desteği, İş Arkadaşları Desteği, İş Tatmini, Yaşam Tatmini, İş Performansı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.03564

Referanslar


AŞAN, Öznur ve Esra ERENLER (2008), “İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (2), 203-216.

BABIN, Barry J. ve James S. BOLES (1996), “The Effects of Perceived Co-Worker Involvement and Supervisor Support on Service Provider Role Stress, Performance and Job Satisfaction,” Journal of Retailing, 72 (1), 57–75.

BAŞ, Türker ve Kadir ARDIÇ (2002), “Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği”, İktisat İşletme ve Finans, 17(198), 72-81.

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener. (2005), “Anket Geliştirme”, Türk Eğitim Bilim-leri Dergisi, 3 (2), 133-148.

CEYLAN, Adnan ve Yıldırım H. ULUTÜRK (2006), “Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, İş Tatmini ve Performans Arasındaki İlişkiler”, Doğuş Üniversitesi Der-gisi, 7 (1), 48-58.

CURRIVAN, Douglas B. (1999), “The Causal Order of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Models of Employee Turnover”, Human Resource Management Review, 9(4), 495-524.

DECONINCK James B. ve Julie T. JOHNSON (2009), “The Effects of Perceived Supervisor Support, Perceived Organizational Support, and Organizational Justice On Turnover Among Salespeople”, Journal of Personal Selling & Sales Management, 29 (4), 333–350.

DIENER Ed, EMMONS, Robert A., LARSEN, Randy J. ve Sharon GRIFFIN (1985), “The Satisfaction With Life Scale, Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.

DİKMEN, Ahmet A. (1995), “İs Doyumu ve Yasam Doyumu İlişkisi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 50 (3-4), 115-140.

EISENBERGER,Robert, STINGLHAMBER, Florence, VANDENBERGHE, Christian, SUCHARSKI Ivan L. ve Linda RHOADES (2002), “Perceived

Supervisor Support: Contributions to Perceived Organizational Support and Employee Retention”, Journal of Applied Psychology, 87 (3), 565-573.

ERDOĞAN, İlhan (1999), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İstanbul: İstanbul Üniv. İşletme Fakültesi Yayını.

FISHER, R.T. (2001), “Role Stress, The Type A Behaviour Pattern, and External Auditor Job Satisfaction and Performance”. Behavioral Research in Accounting, 13, 143-170.

GLEASON-WYNN, Patricia ve Charles H. MINDEL (1999), “A Proposed Model for Predicting Job Satisfaction Among Nursing Home Social Workers”, Journal of Gerontological Social Work, 32(3), 65-79.

GRIFFIN, Mark A., PATTERSON, Malcolm G. ve Michael A. WEST (2001), “Job Satisfaction and Team Work”, The Role of Supervisor Support”, Journal of Organizational Behavior, 22, 537-550.

GÜRBÜZ, Sait ve Murad YÜKSEL (2008), “Çalışma Ortamında Duygusal Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Bazı Demogra-fik Özelliklerle İlişkisi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (2), 174-190.

HARRIS, J. Irene, WINSKOWSKI, Ann M. ve Brian E. ENGDAHL (2007), “Types of Workplace Social Support in the Prediction of Job Satisfaction”, The Career Development Quarterly, 56, 151-156.

HAYNES, Clare E. , WALL, Toby D., BOLDEN, Richard I., STRIDE, Chris ve Jo E. RICK+ (1999), “Measures of Perceived Work Characteristics for Health Services Research: Test of a Measurement Model and Normative Data” British Journal of Health Psychology, 4(3), 257–275.

HOCHWARTER, Wayne A., PERREWÉ Pamela L. ve Gerald R. FERRIS (1999), “Job Satisfaction and Performance: The Moderating Effects of Value Attainment and Affective Disposition “, Journal of Vocational Behavior, 54, 296–313.

HOOPER, Daire, COUGHLAN, Joseph ve Michael R. MULLEN (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Reserach Methods. 6(1), 53-60.

IVERSON, Roderick D. ve Catherine MAGUİRE (1999), “The Relationship Between Job and Life Satisfaction: Evidence from a Remote Mining Community”, Working paper (University of Melbourne. Dept. of Management), 14, 1-25.

JONES, Michelle D. (2006), “Which is a Better Predictor of Job Performance: Job Satisfaction or Life Satisfaction?”, Journal of Behavioral and Applied Management, 8(1), 20-42.

JORESKOG, Karl ve Dag SORBOM, (1993), Lisrel 8: Structural Equation Modeling wih the Simplis Command Language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc.

JUDGE, Timothy A., THORESEN, Carl J., BONO, Joyce E. ve Gregory K. PATTON (2001), “The Job Satisfaction-Job Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review”, Psychological Bulletin, 127 (3), 376-407.

KESER, Aşkın (2005), “The Relationship Between Job and Life Satisfaction in Automobile Sector Employees in Bursa – Turkey”, İs-Güç Endüstri İliskileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 7(2), 52-63.

LOPEZ, Elsa M. (1982), “A Test of The Self Consistency Theory of The Job Performance- Job Satisfaction Relationship”, Academy of Management Journal, 25 (2), 335-348.

MEYDAN, Cem H. ve Harun ŞEŞEN (2011), Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları, Ankara: Detay Yayıncılık.

MOSSHOLDER, Kevin W., SETTOON, Randall P., ve Stephanie C. HENEGAN (2005), “A Relational Perspective on Turnover: Examining Structural, Attitudinal and Behavioral Predictors”, Academy of Management Journal, 48 (4), 607-618.

NUNNALY, Jum. C. (1978), Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill.

ÖZDEVECİOGLU, Mahmut (2004), “Sosyal Destek ve Yasam Tatmininin Mesleki Stres Üzerindeki Etkileri: Kayseri’de Faaliyet Gösteren İşletme Sahipleri İle Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 209-233.

ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut ve Nihal Ç. DORUK (2009), “Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, 69-99.

PAZY, Asya ve Yoav GANZACH (2009), “Pay Contingency and The Effects of Perceived Organizational and Supervisor Support on Performance and Commitment”, Journal of management, 35(4), 1007-1025.

PETTY, M. M., MCGEE Gail W. ve Jerry W. CAVENDER (1984), “A Me-ta-Analysis of the Relationships between Individual Job Satisfaction and Individual Performance”, The Academy of Management Review, 9(4), 712-721.

RODE, Joseph C. (2004), “Job Satisfaction and Life Satisfaction Revisited: A Longitudinal Test of an Integrated Model”, Human Relations, 57(9), 1205–1230.

SAARI Lise M. ve Timothy A. JUDGE (2004), “Employee Attitudes and Job Satisfaction”, Human Resource Management, 43 (4), 395–407.

SEO, Youngjoon, KO, Jongwook ve James L. PRICE (2004), “The Determinants of Job Satisfaction among Hospital Nurses: A Model Estimation in Korea”, International Journal of Nursing Studies, 41, 437–446.

SHANOCK, Linda R. ve Robert EISENBERGER (2006), “When Supervisors Feel Supported: Relationships With Subordinates’ Perceived Supervisor Support, Perceived Organizational Support, and Performance”, Journal of Applied Psychology, 91 (3), 689–695.

SIGLER, Tracey V. ve Christine M. PEARSON (2000), “Creating an Empowering Culture: Examining The Relationship between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment”, Journal of Quality Management, 5(1), 27-52.

SÜMER, Nebi (2000), Yapısal Eşitlik Modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

ÜNAL, Süheyla, KARLIDAĞ, Rıfat ve Saim YOLOĞLU (2001), “Hekim-lerde Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişki-si”, Klinik Psikiyatri, 4, 113-118.

YİĞİT, Ruhi, DİLMAÇ Bülent ve M. Engin DENİZ (2011), “İş ve Yaşam Doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü Alan Araştırması”, Polis Bilimleri Dergisi, 13 (3), 1-18.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com