ETKİNLİKLE DEMOKRATİKLİK ARASINDA BELEDİYELER

Bedrettin KESGİN
1.892 563

Öz


Kamu yönetimlerinin tarihten günümüze kadar gelen temel ilkeleri zamana ve mekâna göre değişse de veya zamanla kamu anlayışı anlam kaymalarına uğrasa da kamu yönetimlerinin etkin/verimli ve demok-ratik olması gerektiği genellikle kabul edilmiştir. Bu ilkeler bazen uyumlu bazen de birbirlerine karşıt olarak kullanılmaktadır. Özellikle etkinliğin/verimliliğin demokratikliğe karşı üstünlüğü ve baskınlığı 1980 sonrası gelişen paradigma ile daha mümkün hale gelmiştir. Birçok yönetim bu iki ilkeyi uzlaştırdı-ğını söylese de bunun o kadar kolay olmadığı, en azından yaşadığımız zamanda tanık olduğumuz bir ger-çekliktir.
Çalışma, etkinlikle demokratikliğin benzer ve karşıt yönlerini kuramsal açıdan değerlendirilmeye çalışıla-caktır. Ayrıca bu değerlendirme yapılırken kavramların uyumlulaştırılması üzerinde durulacaktır.


Anahtar kelimeler


Etkinlik, Verimlilik, Demokratiklik, Belediyeler

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.04812

Referanslar


AKYEL, Recai ve Hacı Ömer KÖSE (2010), “Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı: Etkin Kamu Yönetimi İçin Etkin Denetimin Gerekliliği”, Türk İdare Dergi-si, Sayı 466, s.9-24.

BİLGİÇ, Veysel (2008), “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı”, Asım BALCI A. NOHUTÇU, N.K.ÖZTÜRK ve B.COŞKUN (Ed.), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yak-laşımlar, Ankara: Seçkin Yayınları.

BLATTER, Joachim http://www.unilu.ch/files/Blatter_Chap--2_Efficiency-and-Democracy.pdf erişim tarihi: 25.02.2013.

ÇEVİK, Hasan Hüseyin (2012), Kamu Yönetimi, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

ÇUKURÇAYIR, M.Akif (2000), Siyasal Katılım ve Yerel Demokrasi, Anka-ra: Yargı Yayınları.

DAHL, Robert A. (2010), Demokrasi Üzerine (Çev. Betül Kadıoğlu), 2. Bas-kı, Ankara: Phoenix.

EMREALP, Sadun (1993), Belediyelerde Mali Yönetim, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Yayınları, IULA EMME, İstanbul: Kent Basım Evi.

ERENÇİN, Arif (2002), “Yerel Yönetimler ve Yeni Kamu Yönetimi Tartış-maları, Çağdaş Yerel Yönetimler”, Cilt 11, S. 4, s. 25-40.

ERYILMAZ, Bilal (2004), Kamu Yönetiminde Değişim, II. Kamu Yönetimi Forumu, 7-8 Ekim, Hacettepe Üniversitesi İİBF, Ankara.

ERYILMAZ, Bilal (2002), Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul.

FALAY, Nihat (1997), “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısına İlişkin Eğilimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 6, S. 2, Nisan, s. 5.

HENDRİKS, Frank ve Pieter TOPS (1999), "Between Democracy and Efficiency: Trends in Local Government Reform in the Netherlands and Germany", Publie Administration, Vol. 77, No: I, Spring, s. 133-153.

INGOLFUR Blühdorn, Ingolfur/Welsh, Ian, eds. (2007), The Politics of Unsustainability, Eco-Politics in the Post-Ecologist Era, London/New York: Routledge.

JOHN, Peter (2001), Local Government In Western Europe, London: Sage Publications.

KAZGAN, Gülten (2000), "Yeni Ekonomik Düzen ve Ulus Devlet", Mülkiye Dergisi, Cilt 24, Sayı 220, Ocak-Şubat, s.128-138.

KESGİN, Bedrettin (2012), Kamu Sorumluluğunda Soysal Hizmet, İstanbul: Açılım Kitap.

LORRAİN, Dominique and Gerry STOKER (1997), The Privatization of Ur-ban Services in Europe, Social Change In Europe, (Ed. Dominique Lorrain and Gerry Stoker), Great Britain: Pinter.

MİLL, J.S. (1861), Considerations on Representative Government Policy in Utilitarianism, Liberty and Representative Government, London: J.M. Dent.

OKUN, Arthur (1975), Equality and Efficiency: The Big Trade-Off. Brookings Institution.

ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Uğur (1997), “The New Public Management”, AÜSBF Dergisi, 52.

ÖZER, M. Akif (2005), “Günümüzün Yükselen Değeri: Yeni Kamu Yöneti-mi”, Sayıştay Dergisi, 59.

ÖZTÜRK, N: Kemal ve Bayram COŞKUN (2000), “Kamu Yönetiminde Ye-niden Yapılanma ve Kamu Hizmetlerinde Kalite: Etiksel Bir Bakış”, Türk İdare Dergisi, 72, 426.

PARKİNSON, John (2004): “Why deliberate? The Encounter Between Deliberation and New Public Managers.” Public Administration 82, no. 2: 377-395.

STOKER, Gerry (1996), "Introduction: Normative Theories of Local Government and Democracy", King, Desmond ve Stoker, Gerry (der.), Rethinking Loeal Democracy, Macmillan, London, s. 1-27.

STOKER, Gerry (1988), The Politics of Local Government, Macmillan, London.

TORTOP, Nuri (1992), “Demokratik Mahalli İdare Anlayışının İlkeleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 1, Sayı 3, s.3-6.

YALÇINDAĞ, Selçuk (1997), “Yerel Yönetimlerde Etkinlik”, ÇYY, Cilt 6, Sayı 1, s. 3-15.

YÜKÇÜ, Süleyman ve Gülşah ATAĞAN (2009), “Etkinlik, Etkililik ve Ve-rimlilik Kavramlarının Yarattığı Karışıklık”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, Erzurum.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com