AVRUPA BİRLİĞİ BELGELERİNDE ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARININ YERİ VE ÖNEMİ

V. Atilla OĞUŞGİL
1.987 809

Öz


Demokrasi, özgürlük, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ile hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulan Avrupa Birliği, insan haklarının tanınması kadar bu hakların korunması ve geliştirilmesi husu-sunda da kendini sorumlu hissetmektedir. Bu kapsamda Birliğin atması gereken adımlardan bir tanesi, hiç şüphesiz, devletlerin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi hususunda ulusal düzeyde kurumsal-laşmalarının önemini vurgulamak ve devletleri bu yönde teşvik etmektir. Bu çalışmada, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile sorumlu olan ulusal kurumlar ile bu kurumların oluşumuna yönelik rehber ilkeler olan Birleşmiş Milletler Paris Prensipleri'nin Avrupa Birliği nezdinde sahip olduğu yer ve önem sorgulanacaktır. Çalışmanın özünü oluşturacak bu sorgulama, Avrupa Birliği'nin ikincil mevzuatı kapsa-mında; yasal bağlayıcılığı olan belgeler ve bu belgelere temel teşkil eden görüş ve tavsiye ile çağrı niteli-ğindeki diğer belgeler esas alınarak yapılacaktır.

Anahtar kelimeler


Avrupa Birliği Belgeleri, Ulusal İnsan Hakları Kurumları, Paris Prensipleri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.39516

Referanslar


BAŞTERZİ Fatma (2007), “Eşitlik Kurumu: Bir Alternatif Uyuşmazlık Çö-züm Modeli”, TİSK Akademi, Cilt: 2, Sayı: 3, 106-159.

BECO Gauthier D. (2007), “National Human Rights Institutions in Europe” Human Rights Law Review, 7:2, Oxford University Press, 331-370.

Commonwealth Secretariat (2001), “National Human Rights Institutions: Best Practice”, http://www.asiapacificforum.net/members/international-standards/

downloads/best-practice-for-nhris/nhri_best_practice.pdf, Erişim Tarihi: 05 Eylül 2012.

European Commission (1995), “The European Union and the External Dimension of Human Rights Policy: From Rome to Maastricht and Beyond, Commission Communication” COM(95) 567, 22 November 1995, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0567:FIN:EN:PDF Eri-şim Tarihi: 23 Ekim 2012.

European Commission (1997), “Report from Commission on the implementation of measures intended to promote observance of human rights and democratic principles (for 1995)”, COM (96) 672, 17 January 1997. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0672:FIN:EN:PDF, Eri-şim Tarihi: 17 Eylül 2012.

European Commission (2000), “Report from Commission on the implementation of measures intended to promote observance of human rights and democratic principles in external relations for 1996-1999” COM (2000) 726 final, 14 November 2000, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

COM:2000:0726:FIN:EN:PDF, Erişim Tarihi: 17 Eylül 2012.

European Commission (2008), “Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation”, 2 July 2008, COM 426, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF Erişim Tarihi: 30 Ekim 2012.

European Commission (2013), “Monitoring of the decision-making process between institutions”, http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en

&DosId=197196 Erişim Tarihi: 10 Mart 2013.

European Council (1999), “Regulation (EC) No 975/1999 of laying down the requirements for the implementation of development cooperation operations which contribute to the general objective of developing and consolidating democracy and the rule of law and to that of respecting human rights and fundamental freedoms”, 29 April 1999, Official Journal of the European Communities, L 120, 08 May 1999, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:120:0001:0007:

EN:PDF Erişim Tarihi: 24 Ekim 2012.

European Council (1999), “Regulation (EC) No 976/1999 of laying down the requirements for the implementation of Community operations, other than those of development cooperation, which, within the framework of Community cooperation policy, contribute to the general objective of developing and consolidating democra-cy and the rule of law and to that of respecting human rights and fundamental free-doms in third countries”, 29 April 1999, Official Journal of the European Commu-nities, L 120, 08 May 1999, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:1999:120:0008:0014:EN:PDF Erişim Tarihi: 24 Ekim 2012.

European Council (2000), “Directive 2000/43/EC of implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin”, 29 June 2000, Official Journal of the European Communities L 180, 19 July 2000, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:EN:PDF Erişim Tarihi: 27 Ekim 2012.

European Council (2002), “Directive 2002/73/EC amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions”, 23 September 2002, Official Journal of the

European Communities L 269, 05 October 2002, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:269:0015:0020:EN:PDF Erişim Tarihi: 27 Ekim 2012.

European Council (2004), “Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services”, 13 December 2004, Official Journal of the European Communities L 373, 21 December 2004, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex

UriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:EN:PDF Erişim Tarihi: 27 Ekim 2012.

European Council (2007), “Regulation (EC) No 168/2007 establishing a European Union Agency for Fundamental Rights”, 15 February 2007, Official Journal of the European Communities L 53, 22 February 2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:053:0001:0014:EN:PDF Erişim Tarihi: 25 Ekim 2012.

European Parliament (2009), “Report on the proposal for a Council directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation”, A6-0149/2009, 20 March 2009, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+

REPORT+A6-2009-0149+0+DOC+PDF+V0//EN Erişim Tarihi: 02 Aralık 2012.

European Union Agency For Fundamental Rights (2012), “Handbook on the Establishment and Accreditation of National Human Rights Institutions in the European Union”, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012_nhri-handbook

_en.pdf, Erişim Tarihi: 17 Ocak 2013.

International Council on Human Rights Policy (2005), “Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions”, Versoix, Switzerland.

KEDZİA Zdzislaw., JARACZEWSKİ Jakub (2011), “Supporting Ombuds-man Cooperation in the Eastern Partnership Countries, European Parliament, Directorate General for External Policies of the Union”, http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=67131 Erişim Tarihi: 19 Kasım 2012.

POHJOLAINEN Anna-Elina (2006), “The Evolution of National Human Rights Institutions: The Role of the United Nations”, The Danish Institute for Human Rights, Denmark.

UN (1993), “Principles relating to the Status of National Institutions (Paris Principles)”, Adopted by General Assembly Resolution 48/134, 20 December 1993, http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm, Erişim Tarihi: 22 Ekim 2012.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com