MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK DUYARLILIKLARI İLE İLGİLİ VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Engin DİNÇ, Mehmet TUNÇER
2.335 966

Öz


Etik kavramı günümüzde tartışılan konuların başında gelmektedir. Muhasebe elemanlarının etik ilkelere duyarlılıkları ise toplumun çeşitli katmanlarınca farklı algılanmaktadır. Bu katmanlardan biri de vergi müfettişleridir. Bu çalışmada, vergi müfettişlerinin muhasebe meslek mensuplarının etik ilkelere duyarlı-lıkları ile ilgili algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca vergi müfettişlerinin algıları, tecrübe, eğitim düzeyi, bölgeler ve cinsiyetleri itibariyle farklılık analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada, t-testi ile ANOVA testi kullanılmıştır. Veri seti ise anket yöntemiyle derlenmiştir. Derlenen veriler, SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, muhasebe meslek mensuplarının etik duyarlılığı hakkında vergi müfettişlerinin olumsuz düşüncelere sahip olduğu tespit edilmiştir. Vergi müfettişlerine göre; muhasebe meslek mensuplarının tarafsızlıkları, dürüstlükleri, mesleki yeterlilikleri ve özenleri, giz-liliğe riayetleri ve profesyonel davranışları oldukça yetersizdir.

Anahtar kelimeler


Muhasebe, Etik, Vergi Müfettişleri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.29451

Referanslar


ALTAN, Mikail (2004), “Muhasebecilik Mesleğinin Toplumda Algılanma Biçimi Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der-gisi, Sayı 11: 29-54.

ALTUNIŞIK, Remzi, COŞKUN, Recai, BAYRAKTAROĞLU, Serkan ve ENGİN YILDIRIM (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Ya-yıncılık, Sakarya.

AYMANKUY, Yusuf ve Mehmet SARIOĞLAN (2005), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiğine Yaklaşımları ve Balıkesir İl Merkezinde Bir Uygu-lama”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14: 23-45.

BAŞ, Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.

CANNİNG, Mary and Brendan O'DWYER (2003), "A Critique of the Descriptive Power of the Private Interest Model of Professional Accounting Ethics", Accounting, Auditing and Accountability Journal, 16(2): 159-185.

CİVELEK, Mehmet A. ve M. Banu DURUKAN (1998), “Günümüz Koşulla-rında Muhasebe Mesleği ve Meslek Ahlakı”, Türkiye 3. Muhasebe Denetimi Sem-pozyumu, ISMMMO Yayınları, Yayın No: 20, İstanbul: 130-143.

ERGÜN, Halil ve Kudret GÜl (2005), “Muhasebe Mesleği Etik Kuralları ve Bu Kuralların Meslek Mensuplarınca Algılanışı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 25: 144-154.

GÜNEY, Selami ve Orhan ÇINAR (2001), “Serbest Muhasebeci Mali Müşa-virlerin (SMMM) Etik Algıları: Erzurum Örneği”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergi-si, Cilt 26, Sayı 2: 91-107.

İŞGÜDEN, Burcu ve Adem ÇABUK (2006), “Meslek Etiği ve Meslek Etiği-nin Meslek Yaşamı Üzerine Etkileri”, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-tüsü Dergisi, Sayı 16: 59-86.

KISAKÜREK, Mustafa ve Nesrin ALPAN (2010), “Muhasebe Meslek Etiği ve Sivas İlinde Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 47: 213-229.

NEEDLES, Belverd E., POWERS, Marian and Susan V. CROSSONY (2002), Principles of Accounting, First Edition, Houghton Mifflin Company, New York.

NEU, Dean, FRIESEN, Constance and Jeffery EVERETT (2003), "The Changing Internal Market for Ethical Discourses in the Canadian CA Profession", Accounting, Auditing, and Accountabilty Journal, 16(1): 70-103.

SAKARYA, Şakir ve Suat KARA (2010), “Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üze-rine Bir Alan Araştırması”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18): 57-72.

SELİMOĞLU, Seval Kardeş (1997), “Muhasebede Meslek Ahlakı Yaklaşı-mı”, III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu: Muhasebe Denetimi Mesleğinde Yetkiler Sorumluluklar ve Meslek Ahlaki, 4 Mayıs 1997, Alanya: 144-158.

SELİMOĞLU, Seval Kardeş (2001), Muhasebe Eğitiminin Meslek Mensubu Adaylarına Ahlaki Doğruları Kazandırmadaki Rolü, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2001, Antalya: 127-152.

SÖZBİLİR, Naciye ve YENİGÜN, Tekin (2001), “Muhasebe Mesleğinde Etik”, XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: Muhasebe Eğitiminde Yeni Ufuklar, Antalya, Mayıs.

TEPE, Hakan (1999), “Bir Felsefe Dalı Olarak Etik”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Felsefe Sanat ve Kültür Yayınları, Sayı 4: 12-14.

TÜRMOB (2009), Meslek Hukuku, Mesleki Değerler ve Etik, TESMER Ya-yın No:88, Ankara.

YALÇIN, Selçuk (2011), “Muhasebe Meslek Mensupları ve İşletmelerin Etik Konusundaki Tutumları: Türkiye Araştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2011: 47-67.

http://www.vdk.gov.tr/default.aspx?nsw=Zv2b3A2xkCpcV+lewJJuQw==-H7deC+LxBI8=&nm=1015