İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Abdullah SOYSAL, Cevat SÖYLEMEZ
1.635 825

Öz


Kariyer yönetiminde ve planlamasında, bireylerin sorumlulukları ve hedefleri bireysel kariyer yönetimi-nin konusunu oluşturmaktadır. Sorumluluk ve hedeflerin belirlenmesinde bireyi etkileyen çeşitli dış etkenler ve bireysel özellikler yer almaktadır. Bu çalışmada, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF’nde öğrenim gören 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin gelecekle ilgili bireysel kariyer planlamalarına etki eden fak-törler belirlenmeye çalışılmış ve incelenmiştir.
Çalışmada uygulanan ankete göre elde edilen veriler SPSS-18 programı ile analiz edilmiş ve yorumlan-mıştır. Araştırmanın verileri frekans, yüzde ve ki-kare bağımsızlık testi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Bu bağlamda, öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerini belirlerken etkilendikleri iç ve dış faktörlerden ne derecede etkilendikleri değerlendirilmiştir. Öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlerken; Kişisel Özellik ve Yeteneklerin, Mesleğin Saygınlığının, Güncel Gelişmelerin ve Ekonomik Faktörlerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar kelimeler


Kariyer, Bireysel Kariyer Yönetimi, İ.İ.B.F

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.87544

Referanslar


ADIGÜZEl, O., (2009), Shein’in Kariyer Çapaları Perspektifinde Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Öğrencilerinin Kariyer Değerlerine İlişkin Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 2, s.277-292.

AYDEMİR, N. (1995), İkibinli Yıllara Doğru Özel İmalat Sanayinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Arayışları, TÜGİAD. İstanbul: Simge Yayınları.

AYTAÇ, S. (2005), Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması, Geli-şimi ve Sorunları, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayını.

BAYRAKTAROĞLU, S. (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi. Sakarya: Gazi Kitapevi.

CAN, H., KAVUNCUBAŞI, Ş. YILDIRIM, S., (2009), Kamu ve Özel Ke-simde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitapevi.

HALL, D. T. and MIRSIV, P. H. (1995), The New Career Contract: Developing The Whole Person At Midlife and Beyond, Journal Of Vocational Behaviour, Pp. 269-289.

HUGLES, K. L. and KARP, M. M. (2004), School-Based Career Development: A Synthesis of the Literature. Columbia: NTSC.

KIDD, J. M. and GREEN, F. (2006), The Careers of Research Scientists: Predictors of Three Dimensions of Career Commintment and Intention to Leave Science, Personnel Review, Vol. 35, No.3, Pp. 229-251.

LAKER, D. R. and LAKER, R. (2007), The Five Year Resume: A Career Planning Exercise, Journal of Management Education, Vol. 31, No. 1, Pp. 128-141.

LITOIU N. (2010), Career Counseling At Romanian Universities Level: Management by Whose Objectives?, UniversităŃii Petrol – Gaze din Ploiesti, Vol. LXII, No:2, Pp. 170-176.

NEWTON, R. and RUDDESTOM, K. E. (1999), Your Statistical Consultant: Answers to Your Data Analysis Questions, Sage Publications.

ÖZDAMAR, K. (2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

SAĞDIÇ, M. ve DEMİRKAYA, H. (2009), Üniversite Öğrencilerinin Kari-yer Gelişim Planlarına İlişkin Yaklaşımlar, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.26, s.233-246.

SAV, D. (2008), Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörlerde ve Üniversitelerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Isparta.

SEYMEN, O.A.(2004), Geleneksel Kariyerden Sınırsız ve Dinamik/Değişken Kariyere Geçiş: Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Yazınsal Bir İnceleme, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 23, S.1, s.79-114.

ŞİMŞEK, Ş. vd. (2004), Kariyer Yönetimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Kitapevi.

TAŞCI, D., (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.

TAŞLIYAN, M., Arı, Ü. N. ve DUZMAN, B. (2011), İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlama ve Kariyer Yönetimi: İİBF Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, C.3, S.2, ISSN: 1309-8039 (Online).

UYARGİL, B. C. vd. (2008), İnsan Kaynakları Yönetimi: İstanbul Üniversi-tesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı. İstanbul: Beta Ya-yınları.

WALKER, H. F. and LEVESQUE, J. (2006), Climbing the Career Ladder: It is up toYou, Quality Progress, Vol. 39, No.10, Pp. 28-32.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com