FAST FOOD ÜRÜNLERİ SATIN ALAN TÜKETİCİLERİN YAŞAM TARZLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

A.Buğra HAMŞIOĞLU
2.992 4.317

Öz


Günümüz pazarlarının sürekli gelişmesi ve değişmesi pazarlamanın dinamizminden kaynaklanmaktadır. Buna bağlı olarak da yeni pazar alanları ortaya çıkmaktadır. Bu sektörlerden biri de fast food sektörüdür. Avrupa’da ve ülkemizde de bu sektör oldukça yaygındır. Bu sektördeki işletmelerin pazarı daha yakından tanımaları, tüketicilerin demografik ve ekonomik özelliklerinin yanında psikografik özelliklerini de bil-meleri tanımaları gerekmektedir. Yaşam tarzı değişkenleri de bu amaçla kullanılmaktadır. Buradan hare-ketle çalışmada Kırıkkale ili merkezinde fast food ürünleri satın alan tüketicilerin yaşam tarzları ve bu ürünlere yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 11.5, Lisrel 8.7 ve Statistica 7.0 istatistiki programlar yardımıyla analiz edilmiş, verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, kanonik korelasyon analizi ve betimleyici analizlerden yararlanılarak sonuçlar yorumlanmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular göstermektedir ki deneyimciler, yapıcılar, inananlar ve düşü-nürler yaşam tarzlarına sahip tüketicilerin fast food ürünlerini, acil durumlarda yardım sağladığı, zaman tasarrufu sağladığını, kolaylık sağladığını, fast food ürünlerin lezzetli olduğunu ve fiyatlarının uygun ol-duğunu düşündükleri belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Tüketici Davranışları, Fast Food Ürünler, Yaşam Tarzları, VALS2

Tam metin:

PDF


Referanslar


ALTUNIŞIK, R. COŞKUN R.,YILDIRIM E.,BAYRAKTAROĞLU S. (2002), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2.bs., Sakarya: Sakarya Kitapevi.

BELCH M.A. (1982), “A Segmentation Strategy for the 1980’s: Profiling the Socially Concerned Market Through Life Style Analysis”, Journal of the Academy of Marketing Science, 10(4),345-357.

CAPİTAL DERGİSİ (2000), “Bireysellik Öne Çıkıyor”, (Temmuz),126-130.

CHANEY D. (1999), Yaşam Tarzları, (çev:Kutluk İ). Ankara: Dost Kitapevi.

CUNEO A. (1998), “DDB Wins Makeover Bid From Heins”, Advertising Age, 69 (33),47.

ERDAL M. (2001), Yaşam Tarzı Analizi ve Psikografik”, Pazarlama Dünya-sı Dergisi, 15 (5), 36-42.

FEATHERSTONE M. (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (çev: Küçük M.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

GONZALES A.M.,BELLO L.(2002), “The Construct “Lifestyle” in Market Segmentation The Behaviour of Tourist Consumers” European Journal of Marke-ting, 36 (1/2),51-85.

GÜL A.,AKBAY A.,Ö., DÖLEKÖOĞLU C.,Ö.ÖZEL R.,AKBAY C. (2003), “Adana İli Kentsel Alanda Ailelerin Ev Dışı Gıda Tüketimlerinin Belirlenmesi”, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ya.,No.95, 2-65.

http://www.sric-bi.com/VALS/types.shtml, Erişim tarihi.26.11.2009.

KAHLE L.R, BEATTY S.E.,HOMER P. (1986), “Alternative Measurement Approaches to Consumer Values: The List of Values (LOV) and Values and Life Style (VALS)”, Journal of Consumer Research, 13(December),405-409.

KAHLE L.R.,KENNEDY P. (1989),”Using The List of Value (LOV) to Understand Consumers” The Journal of Consumer Marketing, 6(3),5-12.

KAMAKURA W.A.,NOVAK T.P (1992), “Value System Segmentation: Exploring the Meaning of LOV”, Journal of Consumer Research, 9(June),119-131.

KESIC T.RAJH S.P. (2003), “Market Segmentation on the Basis Food Related Lifestyles of Croatian Families”, Britihs Food Journal, 105 (3),162-174.

KORKMAZ S. (2005), “Fast Food (Hızlı Yemek) Pazarında Rekabetçi Stra-tejilerin Etkinliği: Üniversite Gençliğinin Tercihlerinin Analizi”, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 22-39.

KOTLER P. (2000), Pazarlama Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları.

KURTULUŞ K. (2004), Pazarlama Araştırmaları, 7.bs., İstanbul: Literatür Yayınları.

LIN F.Y. (2003), An Analysis of Hospitality Consumer Lifestyles in The United States, Ph.D. Dissertation,Texas Tech University.

MADRAN C. (1999), “Türk Tüketicisinin Gıda Tüketim Davranışları ve Türkiye Dondurulmuş Gıda Pazarında Tüketici Davranışları Üzerine Bir İnceleme”, 4.Ulusal Pazarlama Kongresi, (18-20 Kasım, Antakya/Hatay), 321-328.

ODABAŞI Y.,BARIŞ G. (2002), Tüketici Davranışları, 2.bs., İstanbul: MediaCat Yayınları.

PIIRTO R.(1991),”VALS The Second Time”, American Demographics, 13(7),6.ss.

PLUMMER J.T. (1974), “The Concept and Application of Life Style Segmentation”, Journal of Marketing, 38(1),33-37.

SHAO Y.L. (2002), An Exploratory Examination of The Impact of Personal Values on Sport Consumption Preferences and Behaviors: A Cross-Cultural Study,Ph.D.Dissertation, The Ohio State University.

TAYFUN A.,TOKMAK C. (2007), “Tüketicilerin Türk Usulü Fast Food İş-letmelerini Etme Sebepleri Üzerine Bir Araştırma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22),169-183.

TEK Ö.B. (1999), Pazarlama İlkeleri Global Yönetsel Yaklaşım Türkiye Uy-gulamaları, 8.bs., İstanbul: Beta Yayınları.

WELS W.D.,TIGERT, D.J.(1971), “Activities, Interests and Opinions”, Journal of Advertising Research, 11(4),27-35.

WITCHEL A. (2002), The Use of Psychographics As an Indicator of Job Success for Online Faculty, Ph.D. Dissertation, University of Sarasota.

YAMAN H.B. (2007), Tüketicilerin Hazır Yemek Tüketim Alışkanlıklarında Küreselleşmenin Etkileri ve Konuya İlişkin Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversite-si, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisan Tezi.

ZORLU A. (2006), Tüketim Sosyolojisi, Ankara: Glocal Yayınları.

ZORLU A. (2009), “Yaşam Tarzı, Tüketim Kültürü ve Gençlik”, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 1(1),53-59.