BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Burhanettin ZENGİN, Burak ERYILMAZ
3.883 2.395

Öz


Dünyada toplam engelli sayısı 600 milyonun üzerindedir. Ülkemizde ise 8,5 milyondan fazla engelli bu-lunmaktadır. Dünyanın en büyük azınlığı olarak nitelenen engelliler, turizm endüstrisi için dünyanın en büyük özel pazarı anlamına gelmektedir. Çağdaş toplum olmanın gereği ve temel bir insan hakkı olarak toplumda yaşayan her bireyin bütün hizmetlere ve olanaklara eşit ulaşması sağlanmalıdır. Seyahat etmek, dinlenmek ve gezip görmek de bu haklardandır. Araştırma Bodrum’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinin engelli turizm pazarı açısından değerlendirilmesi ve bu tesislerin yöneticilerinin bu konudaki görüşlerini almak amacıyla yapılmıştır. Analizler sonucunda otel yöneticilerinin bu pazarın öneminin farkında olmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca turistik işletmelerin engellilerle ilgili yasal mev-zuata genelde uydukları ancak konu ile ilgili yasal mevzuatın gelişmiş ülkelere göre yetersiz olduğu orta-ya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler


Engelli, Engellilik, Engelli Turizm Pazarı, Otel, Tatil Köyü

Tam metin:

PDF


Referanslar


ADA, (1990), “ Americans With Disabilities Act”, http://www.ada.gov/pubs/

adastatute08.htm, 04.11.2011

ARTAR, Yıldız ve Çağla Karabacakoğlu , (2003) , “ Türkiye’de Özürlüler Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Konaklama Tesislerindeki Altyapı Ola-naklarının Araştırılması, Basılmamış Uzmanlık Tezi, Milli Prodüktive Merkezi, An-kara.

BÖİB ( Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı), TUİK ( Türkiye İsta-tistik Kurumu), (2004), Türkiye Özürlüler Araştırması 2002, Devlet İstatistik Ensti-tüsü Matbaası, Ankara.

BURNETT, John ve Heather Bender Baker, (2001), “ Assesing the Travel Related Behaviors of the Mobility Disabled Consumer”, Journal of Travel Research, Vol.40, s.4-11.

DAĞCI, Ergül (2009), “ Engelsiz Tatil Mümkün Mü?”, Yalova Ortopedikler Spor Klübü Engelsiz Dünya Dergisi, Sayı 2, s.6.

DARAWULLA, Pheroza ve Simon Darcy, (2005), “ Personal and Societal Attitudes to Disability”, Annals of Tourism Research, Vol.32, No.3, s.549-570.

EUROSTAT ( European Commission Statistics), (Avrupa Birliği İstatistik Bürosu), “ Avrupa Birliği Üye Ülkelerin Toplam Nüfusları, Engellilerin Nüfusa Oranları ve Engelli Sayıları”,

http://www.ozida.gov.tr/guncel/bm_eng_hak.htm, 08.12.11

http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, 05.05.11

http://www.access-board.gov/adaag/html/adaag.htm,12.05.11

http://www.tursab.org.tr/content/turkish/home/engelsiz/08suPazar.asp 18.05.11

KÜÇÜKOĞLU, Semra, (2000), Özürlülerin Topluma Katılımında Müzelerin Rolü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

McKERCHER, B., T.Packer, M.K.Yau, P.Lam, (2003), “Travel Agents As Facilitators or Inhibitors of Travel: Perceptions of People With Disabilities”, Toursim Management, Vol.24, s.465-474.

ÖZTÜRK,Y., A.Yaylı, M. Yeşiltaş, (2008), “Is the Turkish Tourism Industry Ready For a Disabled Customer’s Market? The Views of Hotel and Travel Agency Managers”, Tourism Management, vol.29, s.382-389.

RAY, Nina M. ve M. Ellen Ryder, (2003), “Ebilities Tourism: An Exploratory Discussion Of The Travel Needs and Motivations of the Mobility Disabled”, Tourism Management, Vol.24, s.57-72.

RESMİ GAZETE, (2005), Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Nite-liklerine İlişkin Yönetmelik, 21 Haziran 2005

RESMİ GAZETE, (2006), Kamu binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi İle İlgili Ge-nelge, 12 Temmuz 2006

SMITH, Vanessa ve Howard Hughes, (1999), “ Disadvantaged Families and the Meaning of the Holiday”, International Journal of Tourism Research, Vol.1, s.123-133.

TANTAWY, A., W.G.Kim ve S.Pyo, (2004), Evaluation of Hotels to Accomodate Disabled Visitors, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, Vol.5, No.1,s.91-101.

WHO (World Health Organization), “ Engelli Türleri”,

http://www.who.int/disability, 08.05.11

WTO (World Tourism Organization), (1999),“Turizmde Global Etik İlkeler”,

http://www.worldtourism.org/code_ethics/pdf/languages/Turkey.pdf,28.08.09

YAU, M.K., B. Mc Kercher, T.L. Packer, (2004), “ Travelling With a Disability More Than an Access Issue”, Annals of Tourism Research, Vol.31, No.4, s.946-960.

YTÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi) , (1992), Şehir ve Bölge Planlama Bö-lümü Tasarım Klavuzu, Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com