AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİK-LERİ VE YÖNETİM FONKSİYONLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Adnan KALKAN, Özlem Ç. BOZKURT, Ömer Faruk OKTAR, Merve TÜRK
2.526 680

Öz


Bugün dünyada ve Türkiye’de işletmeler incelendiğinde, ekonomik hayatta söz sahibi olan işletmelerin çoğunun aile işletmeleri olduğu ya da başlangıçta aile işletmesi olarak kurulan işletmelerin devamı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturan aile işletmelerinde yöneticilerin karşılaştıkları yönetsel sorunlar ele alınmış-tır. İkinci olarak, yöneticilerin sahip oldukları özelliklerin (yaş, eğitim düzeyi, çalışma süresi) karşılaşılan bu sorunlar ile bir ilişkilerinin olup olmadığı değerlendirilmiştir. Çalışma, Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinden biri olan Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinin yöneticileri üzerinde yapılmıştır.

Anahtar kelimeler


Aile İşletmeleri, Aile Üyeleri, Yöneticiler

Tam metin:

PDF


Referanslar


AK, B.G. (2008), “Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Gelecek Nesillerin Eğitiminin Rolü”, III. Aile İşletmeleri Kongresi-AİK’08, Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Ün. Yayını, No:78, ISBN: 978-975-6957-79-0, 18-19 Nisan.

AKGEMCİ, T., SEVİNÇ, İ. (2003), ‘‘Aile İşletmelerinde Büyümenin Kavramsal Analizi’’, 1.Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, s.512–520.

AKSOY, U. A., ÇABUK, A. (2006), “Kobilerdeki Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Kurumsallaşma Üzerindeki Etkileri”, Balıkesir Ün. Bandırma İ.İ.B.F. Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D., Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.9, Sayı. 16, Aralık 2006.

BAKAN, İ., GÜVEN, M., BÜYÜKBESE, T. (2004), “Aile İşletmelerinde Girişimcilerin Yönetsel Faaliyetlere Müdahalelerinin Değerlendirilmesi: Yöneticilerin Bakış Açıları Üzerine Bir Alan Çalışması”, İstanbul Kültür Üniversitesi, I. Aile İşletmeleri Kongresi-AİK’04, Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Ün. Yayını, Yayın No: 40, ISBN: 975-6957-43-3, 17-18 Nisan, İstanbul.

BOZKURT, Ö., TAŞÇIOĞLU, H. (2008), “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Çatışma Sürecine Etkisi: Bir Vaka İncelemesi”, III. Aile İşletmeleri Kongresi-AİK’08, Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Ün. Yayını, Yayın No: 78, ISBN: 978-975-6957-79-0, 18-19 Nisan, İstanbul.

BÜTE, M. (2008), “Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Sürecinde Yaşadığı Sorunlar”, III. Aile İşletmeleri Kongresi-AİK’08, Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Ün. Yayını, Yayın No: 78, ISBN: 978-975-6957-79-0, 18-19 Nisan, İstanbul.

BÜYÜKBESE, T. BAKAN, İ., GÜVEN, M. (2004), “Aile İşletmelerinde Profesyonel Yöneticiliğin Önemi”, İstanbul Kültür Üniversitesi, I. Aile İşletmeleri Kongresi-AİK’04, Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Ün. Yayını, Yayın No: 40, ISBN: 975-6957-43-3, 17-18 Nisan, İstanbul.

ÇAKIR, T. (2002), “Aile İşletmelerinde Profesyonel Yöneticilerin Sorunları”, Y.Lisans Tez, Kocatepe Ün. Sos.Bil.Ens., İşletme Yönetimi, Afyon.

CHUA, J. H., CHRISMAN, J. J., SHARMA, P. (1999), “Defining the Family Business by Behavior”. Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (4), s. 19-39.

FIELD, A. (2000),“Discovering Statistics Using SPSS for Windows”. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage publications.

HULSHOFF, H. (2001), “Strategic Study Family Business in the Dutch SME Sector, Definiations and Characterestic”, EIM Business & Policy Research Zoetemeer, Price:NLG 45, March.

İLTER, H. M. (2001), “Aile Şirketleri’nde Kurumsallaşma ve Kobilerin Yönetim Sorunları”, İstanbul Ticaret Odası, 15 Mayıs, İstanbul.

KARABULUT, A. T. (2008), “Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmaya ve Yönetim Fonksiyonlarına Yönelik Yönetim Sorunları: İstanbul’da Tekstil Sektöründe Üretim Yapan Aile İşletmesi Kobiler Üzerinde Bir Araştırma”, Marmara Ün., İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl. 2008, Cilt. XXV, Sayı. 2, İstanbul.

KARPUZOGLU, E. (2000), “Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, İ.Ü. SBE, Doktora Tezi.

KURILOFF, A., HEMPHILL, John M., CLOUD, D. (1993), Starting and Managing the Small Business, Mc Graw-Hill Edition, Singapore.

NUNNALLY, J. C., (1978), “Psychometric Theory”. McGraw-Hill, ISBN 0070474656, 2nd Ed., NY.

POTOBSKY, G. V. (1992), “Small and Medium Sized Enterprises and Labour Law”. International Labour Rewiew, 131 (6), s. 601–628.

ROSENBLATT, P. C. (1990), The Family in Business: Human Dilemmas in the Family Firm: 4-5. Jossey Bass Publishers, San Francisco.

SEMERCİÖZ, F., AYRANCI, E. (2008), “Aile İşletmelerinde, Ailenin İşletme Üzerindeki Etkisi ve Yöneticinin Finansal Performans Tatmini İle İlişkisi”, III. Aile İşletmeleri Kongresi-AİK’08, Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Ün. Yayını, Yayın No: 78, ISBN: 978-975-6957-79-0, 18-19 Nisan, İstanbul.

TANTA, G., UÇKUN, G., LATİF, H. (2004), “Küçük ve Orta Büyüklükteki Aile İşletmelerinde Yönetim Sorunları (Sakarya İli Örneği)”, İstanbul Kültür Üniversitesi, I. Aile İşletmeleri Kongresi-AİK’04, Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Ün. Yayını, Yayın No: 40, ISBN: 975-6957-43-3, 17-18 Nisan, İstanbul.

TAŞLIYAN, M., GÜVEN, M., BAKAN, İ., BÜYÜKBESE, T. (2004), “Aile İşletmeleri ve Yönetim Sorunları; Doğu Akdeniz Bölgesinde Bir Alan Çalışması”, İstanbul Kültür Üniversitesi, I. Aile İşletmeleri Kongresi-AİK’04, Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Ün. Yayını, No: 40, ISBN: 975-6957-43-3, 17-18 Nisan, İstanbul.

TEMEL, E. K., BULUT, Z. A. (2008), “Kurumsallaşmadan Büyüme Olur mu? Bir Aile İşletmesinin İncelenmesi”, III. Aile İşletmeleri Kongresi-AİK’08, Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Ün. Yayını, Yayın No: 78, ISBN: 978-975-6957-79-0, 18-19 Nisan, İstanbul.

ÜNLÜ, E. S., SELEK, A. S. (2003), ‘‘Aile İşletmelerinde Yönetim Sorunları ve Yeniden Yapılanma Gerekliliği’’, 1.Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, s.12–19.