TURİZM PLANLAMASINDA DESTİNASYON ÇEKİCİLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ: BİR YÖNTEM YAKLAŞIMI

Ali Bülent KUTVAN, S. Ayşe KUTVAN
2.416 2.341

Öz


Bu çalışmanın temel amacı, turizm yatırımlarında ve turizm fiziksel planlamasında ve turizm pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında bölgesel turistik çekicilik ölçümlerinin gerekliliğine ve kullanım olanakla-rına işaret etmektir. Bu çalışmada ilk önce, turistik çekicilik kavramının bileşenleri tanımlanmış ve takip eden ampirik çalışmada kullanılabilirliği göz önünde tutularak sınıflandırılmıştır. Talep yönünden, tüketicinin çekicilik kriterleri arasındaki seçimiyle ilgili ordinal ölçeği oluşturmak üzere bir anket metodu öne-rilmiştir. Arz yönünden ise, Ege bölgesinde yer alan çeşitli yöreler üzerine uygulanan, turistik çekicilik yoğunluğu ölçümlerinin yüksek güvenirliği olan “harita üzerinde değerlendirme” metodu ile ve veri ye-tersizliği durumunda horistik yöntemlerle nasıl elde edilebileceği açıklanmıştır. Böylece 16 çekicilik alt grubu bünyesinde birleştirilmiş çekicilik tercih ve potansiyel endeksleri elde edilmiş ve bunlardan her seçilmiş yöre için bir tek bileşik “turistik değer” endeksi bulunmuştur. Plancının sezgisel yaklaşımlarıyla buradaki ampirik sonuçların karşılaştırılması, turistik çekicilik ölçümlerinin, turizm planlaması ve turizm yatırım kararlarıyla ilgili tasarımlarda hesaba dahil edilmesinin sağlayacağı yararları açıkça göstermektedir.

Anahtar kelimeler


Turizm, Turistik Çekicilikler, Turistik arz ve talep, Turizm Fiziksel Planlaması

Tam metin:

PDF


Referanslar


ACAR, Ahmet ve DENER, Hasan I. (1978), “İşletmecilikte Araştırma Yön-temleri”, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

BLALOCK, Hubert (1960), “Social Statictics”, Mc Graw-Hill Book Co.,New York.

DENER, Hasan I. (1982), “Sosyal Turizm: Ekonomik Boyutu ve Politikası”, Türk-İş: Modern Yönetim Semineri, Yayın No: 144, Ankara.

EREN, Erol (2010), “Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası”, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

GEARING, Charles E, SWART, William W, VAR, Turgut (1976), “Establishing A Measure of Tourist Attractiveness” (Gearing, Charles E, Swart, William W, Var, Turgut) (Derl.): Planning For Tourism Development: Quantitative Appoaches. Praeger, New York.

GUNN, Clare A. (1979), “Tourism Planning”, Crane Russak Co, New York

INSKEEP, Edward, (1988), “Tourism Planning: An Emerging Specialization”, Journal of the American Planning Association, Summer, Vol. 54, No. 3.

INSKEEP, Edward (1991), “Tourism planning: An integrated and sustainable devolopment Approach”, Newyork: Van Nostrand Reinhold.

KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem (1976), “Ölçme ve Ölçekleme”, (Keleş, Ruşen (Derl): Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem, TODAİE Yayın No:152, Sevinç Matbaası, Ankara.

KAISER, Charles, HELBER, Larry E. (1978), “Tourism Planning and Development”, CBI, Publishing Co Inc, Boston.

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI, (1983), “12 Öncelikli Yerleşim Mer-kezi”, Araştırma Grup Başkanlığı, Yayın No.1982/9 Başbakanlık Basımevi, Ankara.

LAWSON, Fred (1976), “Hotels, Motels and Condominiums Design, Planning and Maintenance”, Cahners Boks. International Inc, Boston.

OLALI, Hasan (1968), “Ege Bölgesi Turizmi ve Turizmin Mevsimlik Ka-rakteri”, Turizm Enstitüsü,Yayın No:6, Ege Üniverisitesi Matbaası, Bornova.

OLALI, Hasan ve KORZAY, Meral (1993), “Otel İşletmeciliği”, Beta ya-yınları, İstanbul.

ÖZGÜN, Kamuran, EŞİT, Ceylan (1980), “Seyahat Acenteleri Araştırma-sı”, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara.

SENCER, Muzaffer, SENCER, Yakut (1978), “Toplumsal Araştırmalarda Yöntembilim”,TODAİE, Yayın No:172, Doğan Basımevi, Ankara.

TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI, (1978-1979), “Kıyı Kesimi Nazım İmar Planı”,Ciltler: Edremit-Burhaniye, Bergama-Dikili, Ayvalık, Çeşme-Karaburun, Seferihisar-Dilek Kitap I., Seferihisar-Dilek, Kitap II. Turizm Planlama-sı Genel Müdürlüğü, Ankara.

VAR, Turgut (1978), “Delphi and GSU Techniques in Tourism Policy Formulation”, Journal of the Muğla School Of Business Administration, Special Issue, October.