BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ÇALIŞANLAR TARAFINDAN BENİMSENMESİ: KARADENİZ EREĞLİ’DE KOBİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ramazan AKSOY, Aslı KARA
1.528 850

Öz


Bu çalışmada, bilgi teknolojilerinin çalışanlar tarafından benimsenmesini etkileyen faktörlerin saptanması amaçlanmıştır. Bilgi teknolojileri, bilgi teknoloji sistemleri ve benimsemenin teorik analizinden sonra, uygulama olarak Karadeniz Ereğli ilçesindeki KOBİ çalışanları örneklenmiştir. Hazırlanan anket formuy-la çalışanlara konuyla ilgili belirlenen değişkenler ölçtürülmüştür. Toplam 152 KOBİ çalışanından elde edilen veriler, SPSS istatistik paket programı ile analize tabi tutulmuştur. İstatistik yöntem olarak frekans analizi, çapraz tablolar ve faktör analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çalışanların bilgi teknoloji-lerini benimseyip verimli bir şekilde kullanamadıkları ve yöneticilerin de bilgi teknolojileri kullanımının yayılımı konusunda eksikleri olduğu anlaşılmıştır. Çalışanların bilgi teknolojileri kullanımında 4 ana faktörden etkilendikleri saptanmıştır. Bu dört faktörün toplam açıklama gücü yaklaşık %76’dır. Çalışanların bilgi teknolojileri kullanımında etkilendikleri faktörler; verimlilik, eğlence, kullanım engelleri ve statüdür. Çalışanların bilgi teknolojilerini kendilerine statü kazandıran, eğlenceli bir araç olarak gördüğü anla-şılmıştır. Bunun yanında bilgi teknolojileri kullanımının verimliliği etkilediği ve kullanımında bir takım sorunlarla karşılaşıldığı saptanmıştır

Anahtar kelimeler


Bilgi Teknolojileri, Yenilikçilik, Çalışanların Benimsemesi

Tam metin:

PDF


Referanslar


ALPUGAN, Oktay, v.d. (1990), İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, 2. Baskı, Beta Yayınları, İzmir.

AGARWAL, Ritu, Manju AHUJA, Pamela E. CARTER ve Mitch GANS (1998), “Early and Late Adopters of IT Innovations: Extensions to Innovation Diffu-sion Theory,” http://disc-nt.cba.uh.edu/chin/digit98/panel2.pdf, (Erişim Tarihi: 18.05.2007).

ARNOLD, David E. (1996), “The Role of HRD in The Successful Implementation of Information Systems,” Human Resource Development Quarterly, Cilt 7, Sayı 3, s. 271-278.

ÇALIŞIR, İbrahim, Özge ALAÇAM (2007), “Yeni Teknoloji Olarak Yazılı-mın Dağılımını ve Benimsenmesini Etkileyen Faktörler ve Kullanılabilirliğin Etkisi,”, http://ab.org.tr/ab07/bildiri/79.pdf, (Erişim Tarihi: 27.04.2007).

DAVIS, Fred D. (1989), “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology,” MIS Quarterly, Cilt 13, s. 319-340.

DAVİS, Fred D. , R. Peter BAGOZZİ ve P. R. WARSHAW (1989), “User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models,” Management Science, Cilt 35, Sayı 8, s. 982-1003.

FISHBEIN, Martin ve Izak AJZEN (1977), “Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to Theory and Research,” Contemparory Sociology, Cilt 6, Sayı 2, s. 244-245.

GREEN, Igor Felipe Rivera (2005), “The Emancipatory Potential of a New Information System and Its’ Effect on Technology Acceptance,” http://upetd. up.ac.za/thesis/available/etd-02132007-140247/unrestricted/00dissertation.pdf. (Eri-şim Tarihi: 20.06.2007).

KIZILKAYA, Ertuğrul (2004), “Friedrich Nietzsche’nin Joseph A.Schumpeter’in İktisat Düşüncesi Üzerindeki Etkisine Dair Bir Not”, Doğuş Üni-versitesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s. 197-212.

LEE, Gwanhoo ve Weidong XİA (2006), “Organizational Size and IT Innovation: A Meta-Analysis,” Information & Management, Cilt 43, Sayı 8, s. 975-985.

LEGRIS, P., J. INGHAM ve P. COLLERETTE (2003), “Why Do People Use Information Technology? A Critical Review of the Technology Acceptance Model,” Information & Management, Cilt 40, Sayı 3, s.191-204.

MARKUS, M. Lynne (1983), “Power, Politics and MIS Implementation,” CACM, Cilt 26, Sayı 6, s. 430-444.

NELSON, Richard R. ve Nathan ROSENBERG (1993), “Technical Innovation and National Innovation Systems,”, Oxford University Press, Oxford, s. 3-21.

NİOSİ, Jorge, Paola SALVİOTTİ, Bertrand BELLON ve Michael CROW (1993), “National System of Innovation: In Search of a Workable Concept,” Technology in Society, s. 207-227.

NORMAN, A.Donald (1988), “The Design of Everyday Things”, Basic Books, New York.

RİEMENSSCHNEİDER, Cynthia, David A. HARRİSON ve Peter P. MYKYTYN (2001), “Understanding It Adoption Decisions in Small Business: Integrating Current Theories,” Information & Management, Cilt 40, Sayı 4, s. 269-285.

SHACKEl, Brian (1997), “Human-Computer Interaction-Whence and Whither?,” Journal of The American Society for Information Science, Cilt 48, Sayı 11, s. 970-986.

SHARMA, Subhash (1996), Applied Multivariate Techniques, John Wiley and Sons, New York, s. 116.

SZAJNA, Bernadette (1996), “Empirical Evaluation of the Revised Technology Acceptance Model,” Management Science, Cilt 42, Sayı 1, s. 85-92

VENKATESH, Viswanath ve Fred D. DAVIS (2000), “A Theoretical Exten-sion of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies,” Man-agement Science, Cilt 46, Sayı 2, s. 186-204.

YAMAÇ, Kadri (2001), “Nedir Bu İnovasyon,” Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=38, (Erişim Tarihi: 18.05. 2007).

ZAİN, Mohamed, Raduan Che ROSE, Iskandar ABDULLAH ve Maslin MASROM (2005), “The Relationship between Information Technology Acceptance and Organizational Agility in Malaysia,” Information and Management, Cilt 42, Sa-yı 6, s. 829-839.