KRİZ DÖNEM MiLLi GELiR DEĞİŞMELERİNDE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKS ETKİLEŞİM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

A. Niyazi ÖZKER
1.447 658

Öz


Bu çalısmamızda, 2007 yılı finansal kriz sürecinde, GSYH ile de dogrudan iliskili yatırım ve tüketim malları kapasite kullanım oranlarıyla da birlikte ele alınan “Sanayi üretim Endeksi” ve “Kapasite Kullanım Oranları” gibi dönemsel iktisadi dinamiklerin etkilesimi ve etkilerini açıklamaya çalıstık. Diger bir ifadeyle bu dinamiklerin kriz sürecinin analiz edilmesine iliskin özellikle kısa dönemli gecikmeler kapsamında daha güçlü bir etkiye sahip oldugunu ve GSYH’nın da diger dıssal peryodik dinamiklerden de etkilendigini ortaya koyduk. Bu baglamda endüstriyel üretim dinamikleri, kalıcı ve artan büyüme için pazar ve sektörler bazında stratejik unsurları kapsamalı ve söz konusu bu global amaç finansal kriz sonrası Türkiye ekonomisinin toplam iç talep kapasitesinin artırılması ve üretim ölçeginin genisletilmesiyle saglanmalıdır.


Anahtar kelimeler


Toplam Talep, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Sanayi Üretim Endeksi, Yatırım ve Tüke

Tam metin:

PDF


Referanslar


ABEL, Andrew B. (1990), “Consumption and Investment”, in Handbook of

Monetary Economics, Benjamin M. Friedman and Frank H. Hahn (eds.), Vol. 2,

North-Holland: Elsevier Science Publishers Co., Inc., 725-778.

ADAM, Christopher (1995), “Fiscal Adjustment, Financial Liberalization

and The Dynamics of Inflation: Some Evidence from Zambia”, World Development,

(5) , (May 1995), 735-750.

ATAÇ, Beyhan (2006), Maliye Politikası, 7.bask., Eskisehir: ETAM A.S.

Matbaa Tesisleri.

BALMUMCU, Özgür (2010), “Mortgage Krizinden Türkiye’nin Krizine Giden

Süreçte Keynezyen Politikaların Hatırlanısı”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar,

Sayı: 540, Yıl: 47, 13-29.

BRESSER-PERERA, Luiz Carlos Bresser-Pereira (2010), “The 2008

Financial Crisis And Neoclassical Economics”, Brazilian Journal of Political

Economy, 30( 1), (January-March, 2010), 3-26.

BURNHAM, Peter (2010), “Class, Capital and Crisis: A Return to

Fundamentals”, Political Studies Review, 8(1), 27-39.

CHAUDHR, D. P. and E. Wilson. (2000), “Savings, Investment,

Produktivity and Economic Growth of Australia 1861-1990: Some Explorations”,

The Economic Record, 76( 232), (March 2000), 55-73.

COATS, Jr., Warren L. (1980), “The Use of Reserve Requirements in

Developing Countries”, in Money and Monetary Policy in Less Developed

Countries: A Survey of Issues and Evidence, Warren L. Coats, Jr. and Deena R.

Khatkhate (eds.), Oxford: Pergamon Press, 1980, 401-421.

COLE, David C. (1976), “Concepts, Causes, and Cures of Instability in Less

Developed Countries”, in Money and Finance in Economic Growth and

Development, Ronald I. McKinnon (ed.), New York: Marcel Dekker, Inc., 1976,

-221.

COLANDER, David, Hans Föllmer, Armin Haas, Michael Goldberg,

Katarina Juselius, Alan Kirman, Thomas Lux and Brigitte Sloth, Tle Financial Crisis

and The Systemic Failure of Academic Economics, Kiel Working Paper 1489, Kiel:

Kiel Institute of The World Economy, February 2009.

DALAMAGAS, Basil (2000), “Public Sector and Economic Growth: The

Greek Experience”, Applied Economics, 32( 3), (February 2000), 277-288.

DPT (2009), Ekonomik Gelismeler-Eylül 2009.

DPT (2010), Temel Ekonomik Göstergeler, Mart-Nisan 2010.

DOCUMENT OF THE WORLD BANK (2008), Turkey Country Economic

Memorandum: Sustaining High Growth: Selected Issues-April 10, 2008, Vol: II,

Report No: 39194.

EDZDOGAN, Nihat (2008), Kamu Maliyesi, 10.bask., Bursa: Ekin

Kitabevi.

ELEKDAG, Selim ve KANLI, brahim Burak (2010), Ekonomi Notları,

TCMB Sayı: 2010-6, Ankara: Nisan 2010.

HILFERDING, Rudolf (1981), Finance Capital: A Study of The Latest Phase

of Capitalist Development, London: Routge & Kegan Paul Co.

FARIS, A. F. (2002), “Public Expenditure and Economic Growth in The Gulf

Cooperation Council Countries”, Applied Economics, 34( 9), (June 2002), 1187-1193.

FRY, Maxwell J. (1980), “Money and Capital or Financial Deepening in

Economic Developments”, in Money and Monetary Policy in Less Developed

Countries: A Survey of Issues and Evidence, Warren L. Coats, Jr. and Deena R.

Khatkhate (eds.), Oxford: Pergamon Press, 1980, 107-113.

GANNAROS, Demetrios, Bharatt R. Kolluri, ve Michael Panik (1999), “An

Empırıcal Analysıs of The Effects of Government Spendıng on Capital Investment:

Evıdence from O.E.C.D. Countries”, International Economic Journal, 13(1), (Spring

, 45-55.

GOLDAR, Bishwanathe ve Anita Kumari, A. Import Liberalization and

Productivity Growth in Indian Manufacturing Industries in The 1990’s, Working

Paper No: E /219/2002, New Delhi: University of Delhi Enclave Institute of

Economic Growth, 2002.

GOLDFELD, Stephen M. ve Daniel E. Sichel (1990), “Money Demand for

Money”, in Handbook of Monetary Economics, Benjamin M. Friedman and Frank

H. Hahn (eds.), 1(1), Nort-Holland: Elsevier Science Publishers Co., Inc., 1990,

-356.

KHALID, Ahmet M. and Masahiro Kawai, “Was Financia Market Contagion

The Source of Economic Crisis in Asia? Evidence Using a Multivariate VAR Model”

Journal of Asian Economics, 14(1), ( February 2003), 131-156.

PUK-HUNG, Mo (2009), “Impossible Trinity, Capital Flow Market and

Financial Stability”, Kyklos, 62( 4), (November, 2009), 611-618.

TCMB, (2009), Finansal stikrar Raporu-Mayıs 2009., Sayı: 8.

TCMB, (2009), Finansal stikrar Raporu-Kasım 2009, Sayı: 9.

TCMB (2010), Finansal stikrar Raporu-Mayıs 2010.

TÜK (2009), Ekonomik Göstergeler-IV. Dönem 2009.

ÜNSAL, Erdal M. (2005), Makro ktisat, 6. bask., Ankara: maj Yayınları.

YILDIRIM, Kemal ve Digerleri (2009), Makroekonomi, 8.bask., Ankara:

Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.S.