2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ETKİNLİK DÜZEYLERİNE YANSIMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 2007-2009

Dündar KÖK, O.Evren AY
2.399 537

Öz


Ülkemiz bankacılık sektörü, 2008 küresel finansal krizini, 2001 krizi sonrası alınan önlemlerden kaynaklanan güçlü bir yapı ile karsılamıştır. Bununla birlikte reel sektörde krizin etkileri, üretim düzeyinde rekor düsüs, yüksek cari açık ve artan issizlik oranı ile fazlasıyla hissedilmiştir. 2007-2009 döneminde ülkemiz bankacılık sektörü ile ilgili olarak sektörün krizden korunmakta basarılı oldugu yönünde bir algı söz konusudur. Bu çalısma, sözkonusu olumlu algının sektör etkinlik degerlerine hangi düzeyde yansıdığını belirlemek amacıyla, parametrik olmayan yöntemlerden “Veri Zarflama Analizi” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalısma sonucunda 2007-2009 döneminde kamu sermayeli bankaların özel ve yabancı sermayeli bankalara oranla daha etkin oldugu, yabancı sermayeli bankaların 2008 krizinden görece daha fazla etkilenmesi nedeniyle etkinlik düzeylerinin önemli oranda düştüğü ve bu tespitin yabancı bankaların “Toplam Faktör Verimliligi Endeksi”ndeki değişim değerlerinden de aynı şekilde izlenebildiği belirlenmistir.


Anahtar kelimeler


Bankacılık, Küresel Finansal Kriz, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi (VZA)

Tam metin:

PDF


Referanslar


ATAN, M. (2003), “Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi

ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi”, Ekonomik Yaklaşım, 14(48), 71-86.

BANKER, R. D., A. CHARNES ve W. W.COOPER (1984), “Some Models

For Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science, 30(9), 1078-1092.

BEHDOGLU S. ve G. ÖZCAN (2009), “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık

Sektöründe Bir Uygulama”, SDÜ BF Dergisi, 14(3), 301-326,

BERGER, A.N. ve D.B. HUMPHREY (1997), “Efficiency of Financial

Institutions: International Survey and Directions for Future Research”, European Journal of Operational Research, 98, 175-212.

CHARNES, A., W. W. COOPER ve E. RHODES; (1978), “Measuring the

Efficiency of Decision-Making Units”, European Journal of Operational Research, 2, 429-444.

CHARNES, A., W. W.COOPER ve E. RHODES, (1981), “Evaluating Program and Managerial Efficiency: An Applicatıon of Data Envelopment Analysis to Program Follow Through”, Management Science, 27(6), 668-697.

CNG S. ve A. TARIM (2000), “Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birligi Araştırma Tebliğler Serisi, Sayı.2000-01.

COELL, T.J. (1996), “A Guide to DEAP Version 2.1: Data Envelopment

Analysis (Computer) Progeram”, Center for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA) Working Papers, 8/96, 1-50.

FARRELL, M. J.(1957), “The Measurement of Productive Efficiency”,

Journal of Royal Statistical Society, 120(3), 253-290.

KILLI M. (2004), Toplam Etkinlik ve Veri Zarflama Analizi Üzerine Karşılaştırmalı Yaklaşımlar ve Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

KÖK, R. ve E. DELİKTAS (2003), Endüstri İktisadında Verimlilik Ölçme ve

Strateji Geliştirme Teknikleri, İzmir: DEÜ BF Yay., No:25-8/1.

MERCAN M. ve R. YOLALAN (2000), “Türk Bankacılık Sisteminde Ölçek

ve Mülkiyet Yapıları ile Finansal Performansın İlişkisi”, YKB Tartışma Tebliğleri Serisi, 2000/1.

ÖZCAN, A. (2010), “Türkiye’de Mevduat Bankalarının Teknik ve Maliyet

Etkinliği (2003-2007)”, Finans ve Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47(545),47-65.

ÖZGÜR E. (2008), “Kamu Bankalarını Finansal Etkinliği”, Afyon Kocatepe

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 247-260.

SELÇUK, B. (2010), “Küresel Krizin Türk Finans Sektörü Üzerindeki Etkileri”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2/2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Online), ss. 21-27.

TBB, (2010), “Bankalarımız 2009”, Yayın No:267, http://www.tbb.org.tr/

Dosyalar/Yayinlar/Dokumanlar/Bankalarimiz_2009tum.pdf, Erisim Tarihi:

06.2012, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul.

TBB, (2011), “Bankalarımız 2010”, http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Yayinlar/Dokumanlar/Bankalarimiz2010TR.pdf., Yayın No:276, Erisim Tarihi: 20.06.2011, Türkiye Bankalar Birligi, İstanbul.

YILDIRIM C. (1999). “Evaluation of the Performance of Turkish

Commercial Banks: A Non- Parametric Approach in Conjunction with Financial Ratio Analyses”, International Conference in Economics III, ODTU.

YOLALAN R. (1996), “Türk Bankacılık Sektörü çin Göreli Mali Performans

Ölçümü”, TBB Bankacılar Dergisi, 19, 35-40.

YOLSAL, H. (2010), “Küresel Finansal Krizin Türk Bankacılık Sektörünün

Verimliligi Üzerine Etkileri”, MODAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 12(1), 73-114.

YÜCE, B. C. (2009), “Küresel Finansal Kriz ve Türk Bankacılık Sektörü”,

Leaders, Bogaziçi Üniversitesi sletme Dergisi, Kasım 2009, 10, 32-34.

ZAM O.(1995), “The Effect of Financial Liberalization on The Efficiency of

Turkish Commercial Banks”, Applied Financial Economics,5 (4), 257-64 .