KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

M. Akif ÖZER
1.539

Öz


Dünyada hemen hemen her alanda yaşanan değişim ve dönüşüm, geleneksel kamu yönetimi anlayışını ve uygulamasını derinden etkilemektedir. Bu süreçte kamu yönetimi disiplininin gelecekte alacağı boyut büyük önem kazanmaktadır. Günümüzde kamu yönetiminin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm arayışları, gelecekte kamu yönetiminin alacağı formları belirleyecektir. Dolayısıyla bu süreç ne kadar başarılı geçirilirse, gelecekte daha sorunsuz ve insan yaşamının kalitesini artırmaya yönelik bir kamu yönetimi yapısı ile karşı karşıya kalınacaktır. Gelecekte tüm dünyada kamu yönetiminin yapısını belirleyecek gelişmeler olarak; post modernizm ve kamu yönetiminin yeni ekolojisinin ne olacağına dair görüşler olduğu söylenmektedir. Çalışmada bu kapsamda; kamu yönetimi disiplininin sorunları, bu sorun-lara çözüm arayışları, geleceğin kamu yönetimi projeksiyonu, post modernizm ve kamu sektörü reformları ve kamu yönetimi disiplininin yeni ekolojisi gibi konular ana hatlarıyla ele alınacaktır.Referanslar


AKTAN, C. Can (1995), Optimal Devlet, İstanbul: TÜSİAD Yay.

AL, Hamza (2002), Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Doktora Tezi, Sakarya; Sakarya Üniversitesi.

AYKAÇ, Burhan (1999), İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Plânlanması, Ankara: Nobel Yay.

BENNIS, Waren (1991), “Organizations Of The Future”, SHAFRITZ, Jay M. And Albert C.HYDE (Ed.) Classics of Public Administration, USA:Wadsworth Publishing Co. 284-296.

BREETON, Michael and Michael TEMPLE (1999), “The New Public Servi-se Ethos: An Ethical Environment for Governance”, Public Administration, 77, 3:455-474.

CHRISTENSEN, Tom and Per LEGREİD (2002), “New Public Management-Undermining Political Control”, Tom Christensen and Per Legreid (Ed.), New Public Management, England:Ashgate. 93-120.

DUGGETT, Michael (2002), “Kamu Yönetiminde Değişim: Sonraki Adım-lar”, (Çev.A.Akdoğan-O. Aslan), Amme İdaresi Dergisi, 35,2:1-9.

DUNSIRE, Andrew (1999), “Then And Now Public Administration,1953-1999”, Political Studies, 47, 2:360-379.

DURANT, F. Robert (2000), “Whither The Neoadministrative State? Toward A Polity-Centered Theory Of Administrative Reform”, Journal of Public Administration Research & Theory, 10, 1:79-110.

EMRE, Cahit (2002), “Değişen Kamu Yönetimi Anlayışı ve Mülki İdare Amirliğinin Geleceği”, İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, Cahit Emre (Ed.), Ankara: TİAV.301-308.

EREN, Veysel (2001), YKY Anlayışı (Büyükşehir ve İl Belediyeleri Üzerin-de Bir Araştırma), Sakarya: Yayınlanmamış Doktora Tezi.

ERGUN, Turgay (1997), “Post-Modernizm ve Kamu Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, 30, 4:3-16.

ERYILMAZ, Bilal (2000), Kamu Yönetimi, İstanbul.

FARMER, David John (1995), Modernity and Postmodernity, USA:Alabama Un. Press.

FOX, J. Charles (1996), “Reinventing Government as Postmodern Symbolic Politics”, Public Administration Review, 5, 3: 256.

FRISCH, Dieter (2000), “Good Governance”, African Business, 250:24-26.

GÜLER, B. Ayman (1996), Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, Anka-ra:TODAİE.

HUGHES, Owen (1998), Public Management&Administration, USA:ST.Martin’s Press.

HATRY, Harry P. (1992), “Privatization Presents Problems”, Robert B. DENHARDT (Ed.)Public Administration in Action Readings-Profiles Cases, USA:Brooks/Cole Co. 242-244.

IVES, Denis (1994), “Next Steps in Public Management”, Australian Journal of Public Administration, 53, 3:335-341.

JUN, Jangs and A. R. Mario (1995), “The Paradox of Transforming Public Administration”, American Behavioral Scientist, 41, 1:132-148.

KARAMAN, Zerrin Toprak (2000), “Yönetim Stratejilerindeki Gelişmeler”, Türk İdare Dergisi, 72, 426. 35-42

KEARNEY, Richard C, Barry M. FELDMAN and Carmine SCAVO (2000), “Reinventing Government: City Manager Attitudes And Actions”, Public Administration Review, 60, 6: 535-549.

LANE, Jan-Erik (1997), “Public Sector Reform: Only Deregulation, Privatization and Marketization”, Jan-Erik LANE (Ed.), Public Sector Reform Rationale, Trends and Problems, England: Sage Pub.1-16.

LOWI, Theodore (1991), “The End Of Liberalism: The Indictment”, SHAFRITZ, Jay M. (Ed.), Classics of Public Administration, USA.354-356.

LUTON, Larry (2001), “That Old Time Religion: Efficiency Benchmarking And Productivity”, Public Administration Review, 61,1:116-123.

MUHAMMED, Faqir (1990), “Kamu Yönetimi: Gelişen Görüşler ve Önce-likler”, (Ç. O. Gürbüz), Türk İdare Dergisi, 62, 389.

ÖZTÜRK, N: Kemal ve Bayram COŞKUN (2000), “Kamu Yönetiminde Ye-niden Yapılanma ve Kamu Hizmetlerinde Kalite: Etiksel Bir Bakış”, Türk İdare Dergisi, 72, 426.

RAINEY, G. Hal And P. STEINBAUER (1999), “Galloping elephants: Developing Elements of a Theory of Effective Government Organizations”, Journal of PA Research & Theory, 9, 1:1-35.

ROBERTS, Nancy (2000), “Organizational Configurations: Four Approaches to Public Sector Management”, Jeffrey LRUDNEY (Ed.) Advancing Public Management, New Developments in theroy, Methods and Practice, USA: Georgetown Un. 217-234.

SALAMON, Lester M. (1992), “Rise of Third-Party Government”, Robert B. DENHARDT (Ed.), Public Administration in Action Readings-Profiles-Cases, USA: Brooks/Cole Publishing Company. 76-83.

SARAN, Ulvi (2001), “Küresel Değişim Dinamiklerinin Kamu Yönetimi Alanındaki Etkileri”, Türk İdare Dergisi, 73, 433. 41-49.

SEZER, B. Uysal (1993), “Post-Modernizm ve 2. Cumhuriyet”, Amme İda-resi Dergisi, 26, 1:22-40.

ŞAYLAN, Gencay (1996), “Bağımsız Bir Disiplin Olarak Kamu Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, 29, 3:3-16.

ŞAYLAN, Gencay (2000), “Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve Yeni Açılımlar Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, 33, 2:1-21.

THOMAS, J. layton (1999), “Bringing the Public into Public Administration: The Struggle Continues”, Public Administration Review, 59, 1:83-89.

TOFFLER, Alvin (1981), Üçüncü Dalga, (Çev. Ali Seden), İstanbul.

TORTOP, Nuri, İSBİR, Eyüp, AYKAÇ, Burhan, YAYMAN, Hüseyin, ÖZER, Akif (2006), Yönetim Bilimi, Ankara: Nobel

TORTOP, Nuri, AYKAÇ, Burhan, YAYMAN, Hüseyin, ÖZER, Akif (2007), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel

TUTUM, Cahit (1994), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Ankara: TESAV Yay.

TÜRKEL, Süleyman (1983), Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yönetim Anla-yışı, Ankara: H.Ü. İİBF Yay. No:3.

YAŞAMIŞ, Firuz Demir (1997), “Kamu Yönetimi Kuramında Yeni Gelişme-ler: Administration’dan Management’a”, 21.Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu, Ankara: TODAİE. 2-19.

YEATMAN, Anna (1994), “The reform of Public Management: An Overview”, Australian Journal of Public Administration,53, 3:287-296.