KÜRESELLEŞMENİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER Denizli İl Örneği: 2010

Nihat BATMAZ
2.177 513

Öz


Günümüzde yaşanan son gelişmeler bir taraftan küreselleşmeyi hızlandırırken diğer taraftan da ülkeleri bölgeselleşmeye ve bölgesel ticaret anlaşmaları yapmaya yönlendirmektedir. Küreselleşme sürecinde Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin birçoğu ekonomilerini küresel piyasalara aç-mışlardır. 1980’li yıllardan itibaren Türk ekonomisinin “devlet ve devlet destekli özel tekeller”den kur-tulmasını sağlayan bu süreç tasarrufların yatırımlara dönüşmesinde etkili olurken diğer taraftan Türki-ye’de her yaştan yeni bir girişimci sınıf yaratarak “kent ekonomilerinin” doğmasına neden olmuştur.
Bu çalışma 1980’li yıllardan sonra dünya ekonomisinde meydana gelen değişimler ışığında Denizli eko-nomisini analiz etmeyi amaçlamaktadır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


AKDİŞ, Muhammet (2000), “Global Finansal Sistem-Finansal Krizler ve Türkiye”, Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.

BATMAZ, Nihat (2001), “Gelişimi Üretim Yapısı ve Sorunlarıyla Denizli Ekonomisi”, Beta Basım Yayım, Yayın No:1130, İstanbul.

BATMAZ, Nihat ve TEKELİ, Sevinç (2009), “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri”, Ekin Basım Yayın Dağıtım.

BAŞKAYA, Fikret (1986), Türkiye Ekonomisinde İki Bunalım, Yurt Yayın-ları, Ankara.

BAYRAK Sabahat ve GÖNCÜOĞLU, H (2001), “Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulanabilirliğine Yönelik Denizli İli’nde Bir Araştırma”, Beta Basım Yayım, Yayın No: 1136, İstanbul.

BORATAV, Korkut (2001), “2000-2001 Krizinde Sermaye Hareketleri”, İksitat-İşletme Dergisi, Yıl 16, sayı:186.

ÇELİKEL DANIŞOĞLU, Ayşe (2007), Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Üzerindeki Etkileri, İstanbul

CİLLOV, Haluk (1970), “Türkiye Ekonomisi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fak. Yayınları, Yayınları No:266, İstanbul.

DİE (1993), Devlet İstatistik Enstitüsü İl ve Bölge İstatistikleri.

DİE (2001), İller İtibariyle GSYİH, Mayıs 2001.

DPT (1998), İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması.

DTO (1995), Ekonomik Yönüyle Denizli, Denizli Ticaret Odası Yayınları.

DTO (2005), Ekonomik Yönüyle Denizli, Denizli Ticaret Odası Yayınları.

DTO (2006-2007), Ekonomik Yönüyle Denizli, Denizli Tic. Odası Yayınları.

DTO (2008), Ekonomik Yönü İle Denizli, Denizli Ticaret Odası Yayınları.

DTO (2009), Ekonomik Yönü İle Denizli, Denizli Ticaret Odası Yayınları Dünya Bankası (2009), W.B, World Development Indicators, Quick Reference Tables.

EKREN, N (1984), 1980 Stabilizasyon Paketinin 1958, 1970 ve 1978-1979 Paketleri İle Karşılaştırmalı Analizi, Türkiye’de ve Dünya da Yaşanan Ekonomik Bunalım. Yurt Yayınları.

ERKAN, Hüsnü (1987a), “ Sosyo Ekonomik Bölgesel Gelişme Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayın No: 0906, İzmir.

ERKAN, Hüsnü (1992b), Yeni Hükümetin Politikaları, EGİAD Ekonomik Raporları, No:4, İzmir.

EROĞLU, Feyzullah (1997), Denizli Sanayileşmesinin Toplumsal Dinamiği Olarak Girişimcilik Kültürü, Denizli Sanayi Sempozyumu, Denizli.

Ayşe İRMİŞ, ve Diğerleri (2002). “İktisadi Gelişmede Girişimciliğin Rolü Karşılaştırmalı Bir Analiz: Erzurum-Denizli”, Süleyman Demirel Üniversitesi. İİBF. Dergisi, Cilt:7.

İlhan TEKELİ ve Diğerleri (1984), Türkiye’de ve Dünya da Yaşanan Eko-nomik Bunalım, Yurt Yayınları, Ankara.

İSO (1995), İstanbul Sanayi Odası Yayınları, Sayı:354.

Kazgan, Gülten (1988a), “Ekonomide Dışa Açık Büyüme”, Altın Kitapları Yayınevi, 2.Baskı, İstanbul

KAZGAN, Gülten (2002b), “Küreselleşme Ulus-Devlet Yeni Ekonomik Dü-zen”, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3.Baskı, İstanbul.

KIRCOVA, İbrahim (2010), Dünya’da ve Türkiye’de e- İhracat Uygulamala-rı, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2010:19, İstanbul

KÜÇÜKER, Celal (2001), Türkiye’de Bölgesel/Kentsel Ekonomik Yapılan-ma, Türkiye Ekonomi Kurumu Sektörel Analizi, İmaj Yayınevi, Ankara

MPM (1998), Denizli Verimliliği Araştırma Projesi, Ankara.

MÜSİAD (2009), Türkiye Ekonomisi Araştırma Raporları.

MUTLUER, Mustafa (1995), “Gelişimi, Yapısı ve Sorunlarıyla Denizli Sa-nayi”, DSO Yayınları, İzmir.

International Journal of Economic and Administrative Studies

Year:5 Number 9, Summer 2012 ISSN 1307-9832

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (1973), 50. Yılda Türk Sanayi, Ankara.

MORGİL, Orhan (2008), “Küresel Kriz ve Türk Ekonomisine Etkileri”, TİSK İşveren Dergisi, Kasım, www.tisk.org.tr/ isveren-sayfa.asp? yazi-id:2204 id.

SEYİDOĞLU, Halil (2001), Uluslararası İktisat Teori-Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları, İstanbul.

SERİN, Necdet (2001), Türkiye Ekonomisi Sektörel Analizi, Türkiye Eko-nomi Kurumu, İmaj Yayınevi, Ankara, Ekim 2001.

SUSAM, Nazan ve BAKKAL, Ufuk (2008), Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek, Maliye Dergisi, sayı: 155, Aralık 2008.

ŞAHİN, Hüseyin (1998), “Türkiye Ekonomisi”, Ezgi Kitabevi Yayınları, 5.Baskı, Bursa.

TEZEL, Yahya (1968), “Cumhuriyet Döneminin İktisat Tarihi 1923-1950”, Yurt Yayınevi, Ankara.

Ticaret Üniversitesi Dergisi, www.iticu.edu.tr/kutuphane/dergi/db/M00075.pdf 30.052007.

TOBB (1989), Türkiye’de Ekonomik Yapı Değişimleri 1923-1988, TOBB Yayını, Ankara.

TÜSİAD (2007), Ticari ve Ekonomik Diplomasi Raporu, Mayıs 2007.

TÜSİAD (2007), Ticari ve Ekonomik Diplomasi Raporu, 2007 Mayıs.

YILMAZ, Ahmet ve KARATAŞ, Togan (2009), Türkiye Ekonomisinde 2001 Krizi Sonrası Süreçte Cari İşlemler Açığının Nedenleri Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl 2009, Cilt: XXVII, Sayı: II.

YELDAN, Erinç (2009), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi Bölü-şüm, Birikim ve Büyüme, http.//www.yenimakale.com/kuresellsme-turkiye-ekonomisi-bolusum-biri. Alıntı Tarihi:16.03.2011.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com