DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN TARIM POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Sadettin GÜLTEKİN
2.181 620

Öz


Tarım sektörü, dünyada bütün ekonomiler özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir. Bu sektör, ekonomiler için önemli bir gelir, istihdam ve döviz kaynağıdır. Bu sektör yoksul toplum kesimleri için hayat sigortası gibidir, açlık ve gıda yetersizliği için çıkış yoludur. Türkiye’nin tarım sektörü, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne tam üyeliği için bir engel olarak görülmektedir. Fakat bu sav doğru değildir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuraları ve ilkelerine göre, AB ve Türkiye gelecek yıllarda tarımsal ticarette herhangi bir kısıtlama uygulayamayacaklardır. Bu nedenle AB gibi Türkiye de, tarımda doğrudan gelir desteği sistemini başlatmıştır. Doğrudan gelir desteği sisteminin kaynağı her ülkenin kendi bütçesinden gelmektedir. Bu açıdan, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, AB tarımsal fonları üzerine herhangi bir yük getirmeyecektir. Avrupa Birliği ortak tarım politikasında reforma devam etmektedir. AB, çiftçilere doğ-rudan ödeme sistemi başlatmıştır. Doğrudan ödemeler politikası, AB politikacılarına, DTÖ çok taraflı tarım görüşmelerinde de daha fazla esneklik sağlayacaktır.
Bu çalışmada, Türkiye’nin tarım sektörünü etkileyen üç temel tarımsal politika alanı olan DTÖ tarım po-litikaları, AB’nin OTP’si ve Türkiye’nin tarımsal politika reformlarının benzerlik ve farklılıklarının orta-ya konulmasına çalışılmaktadır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


BYEGM (2001), Harmonisation of Turkish Agriculture with the Common Agricultural Policy. http:// www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/newspot/ 2001/ may-june/ nll. Htm. Erişim Tarihi:05.06.2006.

CAP Reform (Summary): http://www.europa.eu.int/comm/ agriculture/ mtr/ sum_ en.pdf Erişim Tarihi:10.10.210.

ÇAKMAK, Erol H. (2004), Structural Change and Market Opening in Agriculture: Turkey towards EU Accession, ERC Working Papers in Economics 04/10, Economic Research Center, Middle East Tecnical Univercity, Ankara.

ÇELİK, Kenan ve Sadettin GÜLTEKİN (2006), Türk Tarımında Yeni Fırsat-lar, Türk Tarım Dergisi, Sayı:171, Ankara.

Direct Payments. http:// www.agriaware.ie. htm. Erişim Tarihi:05.06.2006.

DPT (1999), Türkiye Tarımında Sürdürülebilir Kısa, Orta ve Uzun Dönem Stratejileri, http://www.ekutup.dpt.gov.tr./tarim/strateji.html. Erişim Tarihi: 10.10.2010.

DTM (2007), Avrupa Birliği ve Türkiye, 6. Baskı, Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.

ERAKTAN, Gülcan (2001), Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye’de Tarım-sal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları, İstanbul.

GÜLTEKİN, Sadettin (2005), Dünya Ticaret Örgütü Kapsamında Tarım Ürünleri Ticareti ve Türkiye, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

GÜLTEKİN, Sadettin (2005), AB Politikaları Türk Tarımına Yararlı, Kara-deniz Haber Gazetesi, 30.09.2005.

İKV (2010), Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Başlığı Açıldı, http://www.ikv.org.tr/icerik.asp=2723 Erişim tarihi:10.10.2010.

İKV (2012), Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, http://www.ikv.org.tr/ pdfs/ 0b08abbf.pdf Erişim Tarihi: 15.04.2012.

İTB (2010), Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türkiye, İzmir Ticaret Borsası Dergisi, Temmuz-Eylül 2010 Sayısı.

KARLUK, S.Rıdvan (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye. 5.Baskı. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul.

KELCH, David and Mary Anne NORMILE (2004), CAP Reform of 2003- 04, USDA (United States Department of Agriculture), WRS- 04- 07, www.ers.usda.gov. Erişim tarihi:10.10.2010

KIYMAZ, T. (2002), Avrupa Birliğinde ve Türkiye'de Temel Ürünlerde (Hububat, Şeker ve Süt) Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikaları. http://ekutup. dpt.gov.tr/gida/ab/kiymazt/hammadde.pdf Erişim Tarihi: 05.06.2006.

UPTON, Martin (2001), Trade in Livestock and Livestock Products: International Regulation and Role For Economic Development, FAO Livestock Policy Discussion Paper No.6, Italy.

ÜLGEN, Sinan (2004), AB Projesi Ne Getirecek, Kapital Dergisi Geniş Açı eki, Kasım 2004 Sayısı.

Reform of the Common Agricultural Policy. http:// www.europa. eu. İnt/ agenda 2000/ index_ en. htm. Erişim Tarihi: 10.10.2010.

SANVER, Eray (1995), Vergi Sorunları Dergisi, Maliye Gelirler Kontrolör-leri Derneği Yayını, Yıl:14, sayı:81, Haziran 1995.

SCADPlus, Agriculture: Introduction. http:// europe.eu.int/scudplus/en/ htm. Erişim Tarihi: 05.06.2006.

TANGERMANN, Stefan (2012), How Can Direct Payments Be Justified After 2013? www. Reformthecap.eu

WTO (2004), The WTO in Brief; http:// www.wto.org/english/ thewto_e/ whatis_e/ inbrief_e/ inbr00_e. htm.

WTO (1995), Agreement on Agriculture. http://www.wto.org/ english/ docs_e/ legal_e/ 14-ag.doc. Erişim Tarihi:12.04.2012.

http://www.ec.europe.eu/ The Common Agricultural Policy after 2013, Summary Report, 2012. Erişim Tarihi: 11.04.2012.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com