ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Hatice Necla KELEŞ, Tuğba KIRAL ÖZKAN, Mustafa DOĞANER, Ali Ender ALTUNOĞLU
1.754 2.473

Öz


Yalnızca bir ekonomik değer değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir fenomen olan girişimcilik olgusu ülkelerin ekonomik gelişme ve kalkınmalarında son derece önemli bir yere sahiptir. Girişimci kişi-liğin oluşmasında bireyin genetik özelliklerinin yanı sıra aile, eğitim, gelir düzeyi ve iş deneyimi gibi çevresel unsurların etkisi bulunmaktadır. Bu çalışma, önlisans öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin belirlenmesi ve çevresel unsurlara göre farklılık gösterip göstermediğini inceleme amacını taşımaktadır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AÇIKGÖZ, Ruhi (1990), Müteşebbisliğin Oluşumunda Sosyo-Kültürel Fak-törler, Ankara: DPT Yayınları.

AKAT, İlker, Gönül BUDAK ve Gülay BUDAK (1997), İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları.

ALPAR, Reha (2010), Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik, Anka-ra: Detay Yayıncılık.

ARSLAN, Kahraman (2002), “Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11.

AYTAÇ, Ömer ve Süleyman İLHAN (2007), “Girişimcilik ve Girişimci Kül-tür: Sosyolojik Bir Perspektif”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 101-120.

BAUMOL, William J. (1989), Productivity and American Leadership, New York, NY: Batey Blackman and E.N. Wolff.

BRIDGE, Simon (1998), Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business, London: Macmillian Business.

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2005), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Yayıncılık.

BYGRAVE, William, D. ve Charles W. HOFER (1991), “Theorizing About Entrepreneurship”, Entrepreneurship: Theory and Practice, 16(2), 13-22.

CHENG, Shaoming, STOUGH, R. ve Randal JACKSON (2009), “Measuring and building high quality entrepreneurship: A research prospectus, Innovation”, The European Journal of Social Science Research, 22, 329-340.

ESEN, Adem ve Kemalettin ÇONKAR (1999), Orta Anadolu Girişimcileri-nin Sosyo-Ekonomik Özellikleri, İşletmecilik Anlayışları ve Beklentileri Araştırma-sı. Konya: Konya Ticaret Odası Yayın No:18.

GARTNER, William B. (1988), “Who is an entrepreneur? Is the wrong question?” American Journal of Small Business, 12 (4), 11-32.

GERBER, Michael E. (2009), Girişimcilik Tutkusu (Tayfur Keskin, Çev.), İstanbul: Sistem Yayıncılık.

HANSEMARK, Ove (1998), “The Effects of an Entrepreneurship Programme on Need for Achievement and Locus of Control of Reinforcement”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 4 (1), 28-50.

HISRICH, Robert ve Michael PETERS (2001), Entrepreneurship, New York, NY: Mc Graw Hill.

KALAYCI, Şeref (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Tek-nikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem. (2000), Kültürel Psikoloji-Kültür Bağlamında İn-san ve Aile. İstanbul: Evrim Yayınları.

KAPU, Hüsnü (2001), Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Yaşayan Girişim-ci/Yöneticilerin Yaşam ve Girişimcilik Değerleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

KIRZNER, Israel (1982), Uncertainty, Discovery and Human Actions: A Study of the Entrepreneurial Profile in the Missiam System. In I. Kirzner (Ed.), Method, Process and Austrian Economics. Mass: Lexington Books.

KORKMAZ, Sezer (2000), “Girişimcilik ve Üniversite Öğrencilerinin Giri-şimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversi-tesi İİBF Dergisi, 18(1), 163-169.

LITTUNEN, Hannu (2000), “Entrepreneurship and the characteristic of the entrepreneurial personality”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 6(6), 295-309.

MUELLER, Stephen ve Anisya THOMAS (2000), “Culture and Entrepreneurial Potential: A Nine Country Study of Locus of Control and Innovativeness”, Journal of Business Venturing, 16, 51-75.

NAKTİYOK, Atılhan (2004), İç Girişimcilik, İstanbul: Beta Yayınları.

ROBBINS, Stephen ve Mary COULTER (2002), Management.New York, NY: Prentice Hall International.

SAEKI, Noriko, Xitao FAN ve Lani Van DUSEN (2007), “A Comparative Study of Creative Thinking of American and Japanese College Students”, The Journal of Creative Behavior, 35(1), 24-36.

SALVATORE, Dominick (2005), “G 7 Ülkelerinde Yeni Ekonomi ve Bü-yüme”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1), 59-69.

SARGUT, Selami (2001), Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim, Ankara: İmge Kitabevi.

TEOH, Hai Yap ve See Liang FOO (1994), “Moderating effects of tolerance for ambiguity and risk taking propensity on the role conflict-perceived performance relationship: Evidence from Singaporean Entrepreneurs”, Journal of Business Venturing, 12, 67- 81.

THOMTON, Patricia H. (1999), “The Sociolgy of Entrepreneurship”, Annual Review of Sociology, 25, 105-130.

TÜSİAD. (1987), Türkiye’de Girişimcilik ile Sorunlar ve Çözümler, İstanbul.

WENNEKERS, Sander ve Roy THURIK (1999), “Linking Entrepreneurship and Economic Growth”, Small Business Economics, 13, 27-55.

YAGHOUBI, Nour Mohammad, SALARZEHI, Habibollah, ARAMESH, Hamed ve Hamid AKBARİ (2010), “An Evaluation of Independent Entrepreneurship Obstacles in Industrial SMEs”, European Journal of Social Sciences, 15(4), 512-520.

YAGHOUBI, Nour Mohammad ve Faezeh AHMADI (2010), “Factors Affecting the Women Entrepreneurship in Industrial Section”, European Journal of Social Sciences, 17(1), 88-95.

YILMAZ, Ercan ve Ali Murat SÜNBÜL (2009), “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 196-203.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com