BİLANÇO ORANLARI YARDIMIYLA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİSİNİN FİNANSAL YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kadri Cemil AKYÜZ, Yasin BALABAN, İbrahim YILDIRIM
1.590 829

Öz


Çalışmanın amacı; işletmelerin finansal yapılarını değerlendirmek için kullanılan bilanço oranları yardı-mıyla orman ürünlerinin sanayinin imalat sanayi içindeki yeri ve önemi belirlemektir. Çalışmada imalat sanayi içinde bulunan 14 sanayi dalının, 12 finansal oranı aşamalı küme ve ayırma analizi yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, sanayi dallarının 3 homojen gruba ayrılmasına karar verilmiştir. Orman ürünleri sanayi dalı, ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı, makine ve teçhizat imalatı, ulaşım araçları imalatı ve gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı sanayi dallarının da bulunduğu 3. grupta yer almıştır. Bu grupta yer alan sanayi dallarının cari oranları diğer gruplardan düşüktür. Bu nedenle, bu gruptaki sanayi dallarının kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin zayıf olduğu söylenebilir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKTAN, Bora ve Bora BODUR (2006), “Oranlar Aracılığı ile Finansal Du-rumunuzu Nasıl Çözümlersiniz? Küçük İşletmeler İçin Bir Rehber”, Journal of Yaşar University, 1(1), 49-67.

AKYÜZ, Kadri C. (1995), “Trabzon İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Tahlili”, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

ALTAŞ, Dilek ve Selay GİRAY (2005), “Mali Başarısızlığın Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi: Tekstil Sektörü Örneği”, Anadolu Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 13-28.

CINDIK, Hicabi ve Kadri C. AKYÜZ (1995), “İmalat Sanayisi İçerisinde Orman Ürünleri Sanayisinin Yeri”, 1. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildi-riler, KTÜ Orman Fakültesi, 2, 228-232, Trabzon.

DPT (2011), “Ekonomik Sosyal Göstergeler (1950-2006)”, Devlet Planlama Teşkilatı, İnternet Adresi; http://www.dpt.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/Web

IcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FCC41EB0226750A883, Erişim Ta-rihi: 10.03.2011.

KALAYCI, Şeref (2009), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Tek-nikleri, 4. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

ÖZDAMAR, Kazım (2002), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler)-2, Eskişehir: Kaan Kitabevi.

TCMB (2011), “Sektör Bilançoları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası”, İnternet Adresi; http://www.tcmb.gov.tr/sektor/2010/index.htm, Erişim Tarihi: 19.01.2011.

TSPAKB (2009), “Finansal Yönetim”, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Ku-ruluşları Birliği, İnternet Adresi; http://www.tspakb.org.tr/tr/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/ETM_kilavuzlar_ileri_finansal_yonetim.pdf, Erişim Tarihi: 20.04.2011.

TÜİK (2006), Türkiye İstatistik Yıllığı 2005, Türkiye İstatistik Kurumu, Ya-yın No. 3009, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.

TÜİK (2010), İstatistik Göstergeler 1923-2009, Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No. 3493, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.

TÜİK (2011), “Cari Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla-İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Temel Fiyatlarla (1988 bazlı)”, Türkiye İstatistik Kurumu, İnternet Adresi; http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=55&ust_id=16, Erişim Tarihi: 11.03.2011
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com