KÜRESELLEŞME İLE YENİDEN ŞEKİLLENEN ULUS-DEVLET ANLAYIŞI

M. Hakan YALÇINKAYA, Coşkun ÇILBANT, Neslihan YALÇINKAYA
2.941 4.281

Öz


Sanayi devrimi ile birlikte liberal düĢüncenin önem kazanması “Piyasa Ekonomisi” olarak adlandırılan ekonomik sistemin geliĢmesi ve buna bağlı olarak zamanla sınırların ortadan kalkması ile herhangi bir ülkede ortaya çıkan ekonomik kriz diğer ülkelerin temel makro ekonomik göstergelerini daha hızlı ve derinden etkiler olmuĢtur. Küresel krizler ulus devletlerin ulaşmak istediği makro ekonomik hedeflerin gerçekleĢmesini güçleĢtirirken ülkelerin üretim yapısı, fiyat istikrarı, ödemeler dengesi gibi makro eko-nomik değişkenleri kökten etkileyerek hem bir yandan ulus devletlerin ortadan kalkmasına hem de ülkelerin ekonomik performans yapılarının düĢmesine neden olmaktadır. Özellikle zengin doğal kaynaklara sahip ülkelere giren sermayenin bir ekonomik kriz anında ülkeyi hızlı bir Ģekilde terk etmesi krizin etkilerini daha da derinleştirmekte ulus devletin makro ve mikro ekonomik dengelerini alt üst edebilmektedir. Küresel krizlerde ekonominin ulus devletlerce yönetiminin güç olması ve sahip olduğu ekonomiyi yönlendirecek enstrümanların yeterince etkin kullanılamaması sonucu Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için krizlerin ekonomideki makro ve mikro etkileri gerekli önlemlerin zamanında alınmaması halinde daha da yıkıcı olabilmektedir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKTEL, Mehmet (2003), KüreselleĢme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ankara.

ARIBOĞAN, Ülke (1993), GloballeĢmenin Farklı Boyutları, Ġktisat Dergisi, Sayı:343.

AYDIN, M. Kemal (2003), Sermayenin KüreselleĢmesi “Kapitalizmin Altın Dönemi‟nden Neoliberal Dalgaya Uzanan Süreç”, DeğiĢim Yayınları, Ġstanbul.

BAHÇEKAPILI, Cengiz (2009), KüreselleĢme Sürecinde GüçsüzleĢen Ulus-Devlet, Derin Yayınları, Ġstanbul.

BAUMAN, Zygmunt (1999), KüreselleĢme, Toplumsal Sonuçlar, Çev: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul.

BAYRAKTUTAN, Yusuf (2003), Global Ekonomide BütünleĢme Trendle-ri,1. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara.

BOZKURT, Veysel (2005), DeğiĢen Dünyada Sosyoloji, 3. Baskı, Aktüel Yayınları, Ġstanbul.

BOZKURT, Veysel, “KüreselleĢme: Kavram, GeliĢim ve YaklaĢımlar” http://www.genbilim.com/content/view/1659/86/, (EriĢim Tarihi: 25.03.2010)

BRECHER, Jerwy, “Global Village or Global Pillage?” World Politics 94/95, Annual Editions (Editor: Helen E.PURKITH ).

BULUT, Nihat (2003), “KüreselleĢme: Sosyal Devletin Sonu mu?”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/282/2573.pdf (EriĢim Tarihi: 24.03.2010).

CEBECĠ, Kemal (2008), “KüreselleĢme Bağlamında Ulus-Devletin Egemen-lik Gücünün DönüĢümü”, SayıĢtay Dergisi, Sayı:71, Ankara.

DAVUTOĞLU, Ahmet (2008), “KüreselleĢme ve AB Türkiye iliĢkileri Çer-çevesinde Ulusal Egemenliğin Geleceği”, http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/anyarg

/davutoglu.pdf, EriĢim Tarihi: 10.02.2010.

DEMĠREL, Demokaan (2006), “Küresel Eksende Devletin Yeni Kimliği: Et-kin Devlet”, SayıĢtay Dergisi, Sayı: 60, Ankara.

DOĞAN, Ali Ekber (2002), Birikimin Hamalları, DonkiĢot Yay., Ankara.

DPT (2000), KüreselleĢme, Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.

DRUCKER, Peter F. (1996), Yeni Gerçekler, (Çev: Birtane KARANAKÇI), T. ĠĢ Bankası Yayınları Tarih Dizisi:25, Ankara.

DTM (2005), “Türk DıĢ Ticareti Üzerinde Etkili Olacak Yapısallık-lar”;http://www.dtm.gov.tr/ead/strateji/I-4.htm, (EriĢim Tarihi: 25.12.2005).

EGELĠ, Pınar (2009), “GloballeĢme ve Küresel Kriz”, EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası Ġktisat Kongresi, 17-19 Haziran, EskiĢehir http://econ.anadolu.

edu.tr/fullpapers/Egeli_econanadolu2009.pdf.

EREN, Erol (2003), Yönetim ve Organizasyon (Çağdağ ve Küresel Yakla-Ģımlar), Beta Yayınevi, Ġstanbul.

EREN, Erol (2004), “Küresel Stratejiler ve Stratejik Ġsbirlikleri”, Prof. Dr. Zeyyat Hatiboglu‟na Armagan, Ġstanbul, Lebib Yalkın Yayımları.

FRIEDMAN, Thomas (2000), Lexus ve Zeytin Ağacı: KüreselleĢmenin Ge-leceği, (Çev: Elif Özsayar), Boyner Holding Yayınları, Ġstanbul.

GÖKBUNAR, Ramazan ve Halit YANIKKAYA (2004), Etkin Devlet ve Ekonomik GeliĢme, Odak Yayınevi, Ankara.

GÜNDÜZ, A.Yılmaz (2005), GeçmiĢten Günümüze Ekonomik Yönleriyle Küçük Ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler: Malatya Örneği, Uluslararası “Avrupa Bir-liğine GiriĢ Sürecinde KOBĠ‟ler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri” Konferansı 19-22 Mayıs 2005 Balıkesir Üni. Bandırma ĠĠBF Bandırma.

GÜRBÜZ, Ali Kemal (2007), KüreselleĢme Ġdeolojisinin Sonu, DeğiĢim Yayınları, Ġstanbul.

HASANOĞLU, Mürteza (2001), “KüreselleĢmenin Devlet Yönetimine Etki-leri”, SayıĢtay Dergisi, Sayı: 43, Ekim-Aralık, Ankara.

HELD, David and Anthony GREW (2000), Global Transformation-Politics, Economics and Culture, Çeviren: Veysel Bozkurt, KüreselleĢmenin Ġnsani Yüzü, Afa Yayınları, Ġstanbul.

HIRST, Paul and Grahame THOMPSON (1998). Globalization in Question, Çeviren: Çağla Erdem ve Elif Yücel, KüreselleĢme Sorgulanıyor, Dost Kitabevi Ya-yınları, Ankara.

İNCİ, Mustafa ve Nuh BARZA (2004), KüreselleĢme ve Bölgesel Kalkınma Ġkilemi, http://www.mugla.edu.tr/ (EriĢim Tarihi:15/02/2005)

KAYMAKÇI, Oğuz (2007a), “Kavramsal, Kuramsal ve Tarihsel Açıdan Kü-reselleĢmeye GiriĢ”, KüreselleĢme Üzerine Notlar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

KAYMAKÇI, Oğuz (2007b), “KüreselleĢme ve Zengin-Fakir Ayırımı”, KüreselleĢme Üzerine Notlar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

KAZGAN, Gülten (2004), KüreselleĢme ve Ulus Devlet, Ġstanbul Bilgi Üniv. Yay., Ġstanbul.

KOÇDEMĠR, Kadir (2000), “Atatürk Dönemi Kültür Politikası ve Küresel-leĢme”, Türk Ġdare Dergisi, Yıl:72, Sayı:429, Ankara.

KORKMAZ, Esfender (2009), “Dünya Krizinin Nedeni: YanlıĢ KüreselleĢ-me” http://skyturkvngenc.wordpress.com/2009/04/03/dunya-krizinin-nedeni-yanlis-kuresellesme-efsender-korkmaz/ (EriĢim Tarihi: 14.03.2010)

KOVANCILAR, Birol ve Mustafa MĠYNAT (2008), KüreselleĢme Sürecin-de Türkiye‟de Kamu Kesimi, Gazi Kitabevi, Ankara.

KÖK, Sabahat Bayrak (2006), “KüreselleĢme ve Sendikal Hareket, Artan YoksullaĢma”, 5. Orta Anadolu ĠĢletmecilik Kongresi, 15-17 Haziran 2006, Tokat, ss.103-113.

KÖSE, Hacı Ömer (2003), “KüreselleĢme Sürecinde Devletin Yapısal ve ĠĢ-levsel BölüĢümü”, SayıĢtay Dergisi, Sayı:49, Ankara.

LEBA, Reyhan (2001), “KüreselleĢme Sürecinde Ulus Devletin Önemi ve Sosyal Devletin Geleceği”, Mevzuat Dergisi, Yıl:4, Sayı:44.

MANĠSALI, Erol (2001), “Ticari ve Ekonomik Olarak KüreselleĢme Ne Demek”, Cumhuriyet Gazetesi, 25.05.2001.

PARASIZ, Ġlker (2001), “Washington Konsensüsü, Krizler, Ayak Sürümeleri ve Sonuçları”, Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı II.

Rodrik, Dani (1997), Has Globalization Gone Too Far?, Institute For International Economics, Washington DC, (Çeviren: Ġzzet Akyol ve Fatma Ünsal).

SELEK, Duygu-Fatih ÇELĠK ve Selen IĢık MADEN (2009), “2008 Küresel Krizinin Ġhracat Yapan Firmalar Üzerine Etkisi: Isparta Örneği” http://idc.sdu.edu.tr/

tammetinler/kalkinma/kalkinma38.pdf, (EriĢim Tarihi:24.02.2010).

SEZEN, Seziye (1999), Türkiye‟de Planlama, TODAIE Yayınları, Yayın No: 293, Ankara.

STIGLITZ, Joseph E. (2002), KüreselleĢme Büyük Hayal Kırıklığı, (Çev: Arzu TaĢçıoğlu-Deniz Vural), Mart Matbaacılık, Ġstanbul.

STUTZ, Frederick P. and Barney WORF (2007) The World Economy: Resources, Location, Trade and Development, Pearson Prentice Hall: New Jersey.

ġAHĠN, Mehmet ve Murat GÜMÜġ (2009), http://209.85.135.132/search?

q=cache:MZl7HZ-cJrAJ:www.mulkiyedergi.org/index.php%3Foption%3 Dcom_

rokdownloads%26view%3Dfile%26task%3Ddownload%26id%3D963%253Agelimekte-olan-uelkeler-ve-tuerkiye-acisindan-kuresellemenin-firsat-ve-tehditleri-mehmet

-ahinmurat-guemue%26Itemid%3D61+%22Brecher:+48-50%22&cd=1&hl=tr&ct=

clnk&gl=tr (EriĢim Tarihi: 19.03.2010).

ġAYLAN, Gencay (1995), DeğiĢim, KüreselleĢme ve Devletin Yeni ĠĢlevi, Ġmge Kitabevi, Ankara.

TUTAR, Hasan (2000), KüreselleĢme Sürecinde ĠĢletme Yönetimi, Hayat Yayıncılık, Ġstanbul.

VURAL, Ġstiklal Y. (2006), “GloballeĢme, Vergi Politikası ve Vergi Reform-ları”, Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi, (Ed: CoĢkun Can Aktan, Di-lek Dileyici, Ġstiklal Y. Vural), Seçkin Yayıncılık, Ankara.

WENT, Robert (2001), KüreselleĢme, Neoliberal Ġddialar, Radikal Yanıtla, Çev: Emrah Dinç, Yazın Yayıncılık, Ġstanbul.

YELDAN, Erinç (2001) KüreselleĢme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, Bölü-Ģüm, Birikim ve Büyüme, ĠletiĢim Yayıncılık, Ġstanbul.

YILDIRIM, Murat (2004), “KüreselleĢme Sürecinde Egemenlik” C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:28, No:1., s.35-48.

YILMAZ, DurmuĢ (2009), “DıĢ Ticarette Yapısal DönüĢüm: Küresel Dinamikler ve Türkiye Ekonomisi AçılıĢ KonuĢması”, TCMB, 17 Kasım 2009, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2009/DisTicaret.pdf (EriĢim Tarihi:15.02.2010)

YÜREKLİ, Emin (2009), “Ulus Devlet Krizi ve Katmerli Kimlikler” http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/demokrasi/demokrasi41.pdf (EriĢim Tarihi: 12.03.2010)

YÜREKLĠ, Ömer (2007), “Ulus Devlet ve KüreselleĢme”,http://www.denet

de.org.tr/makaleler/ulus_devlet_ve_kuresellesme.html, (EriĢim Tarihi: 26.02.2010)

YILMAZER, Mine (2009), Küresel Rekabette Büyüme Dinamikleri, Nobel Yayınevi, Ankara.

ZENGİNGÖNÜL, Oğul (2004), KüreselleĢme Yoksulluk GeliĢmiĢlik ve İşgücü Piyasaları Ekseninde, Adres Yayınları, Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com