ÖRGÜT İKLİMİ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: HEMŞİRELERE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ ÇALIŞMASI

Hulusi DOĞAN, Engin ÜNGÜREN
2.221 596

Öz


Bu çalışmanın ana amacı örgüt iklimi ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi irdelemektir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış ve anketler araştırmanın amacı ve katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğunu açıklayan bir yazıyla katılımcılara gönderilmiştir. Araştırma sonuçları iş tatmini ile örgüt iklimi değişkenleri içerisinde yer alan örgütsel yapıdaki netlik, örgütsel cesaretlendirme (sorumluluk almaya teşvik), ödüllendirme, arkadaşlık ortamı ile yönetici-meslektaş desteği arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğunu gös-termektedir. Ayrıca araĢtırma soruları iş tatmini ile iş (performans) baskısı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçlarına göre iş tatminindeki değişimin % 43.1’ini örgütsel yapıdaki netlik, örgütsel cesaretlendirme (sorumluluk almaya teşvik), ödüllendirme, arkadaşlık ortamı, yönetici-meslektaş desteği ve iş (performans) baskısı değişkenleriyle açıklamak olanaklıdır. Araştırma sonuçlarına göre Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi’nde görev yapmakta olan hemşirelerin iş tatmin düzeyleri Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki hemşirelere göre daha yüksektir. Ayrıca araştırma sonuçları Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi’nde görev yapmakta olan hemşirelerin ödüllendirme ve örgüt içi (yönetici-meslektaş) destek değişkenlerine ilişkin memnuniyetlerinin de Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki hemşirelere göre daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


BAHAR, E. (2006), ĠĢletme Becerileri Grup ÇalıĢması, Detay Yayıncılık, Ankara.

BATLIS, N. C. (1980), “The Effect of Organizational Climate on Job Satisfaction, Anxiety, and Propensity to Leave”, The Journal of Psychology, Vol. 104: 233-240.

BOLAT, T., SEYMEN, O. A., BOLAT, O. Ġ., ve ERDEM, B. (2008), Yöne-tim ve Organizasyon, Detay Yayıncılık, Ankara.

CAN, H. (2005), Organizasyon ve Yönetim, 7. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.

CHEN, L.H. (2008), “Job satisfaction among information system (IS) perso-nel”, Computers in Human Behavior, 24, 105-118.

ÇEKMECELĠOĞLU, H. G. (2007), “Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir AraĢtırma”, C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Der-gisi, C. 6, S. 2: 23-39.

EREN, E. ve ÇEKMECELĠOĞLU, H. G. (2002), “Örgüt Yaratıcılılığı ve Ve-rimliliğinin Sağlanmasında Örgüt Ġkliminin Rolü”, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 885-901.

ERTÜRK, M. (2009), ĠĢletme Biliminin Temel Ġlkeleri, 7. Baskı, Beta Yayıncılık, Ġstanbul.

FUNG-KAM, L. (1998), “Job Satisfaction and Autonomy of Hong Kong Registered Nurses”, Journal of Advanced Nursing, Vol. 27: 355-363.

GRIFFITH, J. (2006), “A Compositional Analysis of the Organizational Climate-Performance Relation: Public Schools as Organizations”, Journal of Applied Social Psychology, Vol. 36, No. 8: 1848-1880.

GÜNEY, S. (2007), Yönetim ve Organizasyon, 2. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

İŞCAN, Ö. F. ve KARABEY, C. N. (2007), “Örgüt İklimi ile Yeniliğe Destek Algısı Arasındaki ĠliĢki”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 2, C. 2, 180-193.

JUDGE, T. A., THORENSEN,C. J., BONO, J. E., and PATTON, G. K. (2001), “The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review”, Psychological Bulletin, Vol. 127, No. 3: 376-407.

KAM, L.F. (1998), “Job satisfaction and autonomy of Hong Kong registered nurses”, Journal of Advanced Nursing, 27, 355-363.

KARATEPE, S. (2005), Örgütlerde Gruplar, Örgütsel DavranıĢ Boyutlarından Seçmeler, Nobel Yayıncılık, Anakara.

KOÇEL, T. (2007), ĠĢletme Yöneticiliği, Arıkan Ya., 11. Bası, Ġstanbul.

KOPELMAN, R. E., BRIEF, A. P. and GUZZO, R. A. (1990), “The Role of Climate and Culture in Productivity”, In B. Schneider (Ed.) Organizational Climate and Culture, Jossey-Bass: San Francisco.

LIKERT, R. (1967), The Human Organization, McGraw-Hill, New York.

LITWIN, G. H. and STRINGER, R. A. (1968), Motivation and Organizational Climate, Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.

LITWIN, G. H. and STRINGER, R. A. (1974), Motivation and Organizational Climate, 3rd Edn., Harvard University Press, Boston.

MCCLOSKEY, J.C. AND MCCAIN, B. (1987), “Satisfaction, commitment, and professionalism of newly employed nurses”, Journal of Nursing Scholarship 19 (10), 20-24.

MOK, E. and AU-YEUNG, B. (2002), “Relationship Between Organizational Climate and Empowerment of Nurses in Hong Kong”, Journal of Nurses Management, Vol. 20: 129-137.

MUCHINSKY, P. M. (1976), “An Assessment of The Litwin and Stringer Organization Climate Questionnaire: An Empirical and Theoretical Extension of The Sims and LaFollette Study”, Personnel Psychology, Vol. 29: 371-392.

NEAL, A., WEST, M. A. and PATTERSON, M. C. (2005), “Do organizational climate and competetive strategy moderate the relationship between human resource management and productivity?”, Journal of Management, Vol. 31, No. 4: 492-512.

OSTROFF, C. (1992), “The relationship between satisfaction, attitudes, and performance: An organizational level analysis”, Journal of Applied Psychology, Vol. 77, No. 66: 963-974.

ÖZKALP, E. ve KIREL, Ç. (1996), Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel AraĢtırma ÇalıĢmaları Vakfı Yayınları, Etam A.ġ, Eskişehir.

PARKER, C. P., BALTES, B. B., YOUNG, S.A., HUFF, J. W., ALTMAN, R. A., LACOST, H. A. (2003), “Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: A meta-analytic review”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 24, No. 4: 389-416.

PATTERSON, M. G., WEST, M. A., SHACKLETON, V. J., DAWSON, J. F., LAWTHOM, R., MAITLIS, S. (2005), “Validating the organizational climate measure: Links to managerial practices, productivity and innovation”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 26: 379-408.

PIROLA, M. A., HARTEL, C., MANN, L. and HIRST, G. (2002), “How affective events and affective climate to work-related satisfaction in R&D teams”, Leadership Quarterly, Vol. 13: 561-581.

ROGERS, E. D., WILFORD, G. M., and BIGGS, W. D. (1980), “The Factor Replicability of the Litwin and Stringer Organizational Climate Questionnaire: An Inter-and Intra-Organizational Assessment”, Journal of Management, Vol. 6, No. 1: 65-78.

SCHNEIDER, B. and SNYDER, R. (1975), “Some Relationships Between Job Satisfaction and Organizational Climate”, Journal of Applied Psychology, Vol. 60, No. 3: 318-328.

SIMS, H. P. and LAFOLLETTE, W. (1975), “An Assessment of the Litwin and Stringer Organization Climate Questionnaire”, Personnel Psychology, Vol. 28: 19-38.

SPREITZER, G. M. (1995), “Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation”, Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 5: 1442-1465.

STAMPS, P. L. and PIEDMONTE, E. B. (1986), Nurses and Work Satisfaction: An Index for Measurement, Health Administrative Press, USA.

ÜNSALAN, E. ve ġĠMġEKER, B. (2005), Temel ĠĢletmecilik Bilgileri, De-tay Yayıncılık, Aankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com