MUHASEBE MESLEĞİNİN SEÇİLMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: YALOVA VE BİLECİK İLLERİ ÖRNEĞİ

Ahmet GÖKGÖZ, Mustafa ZEYTİN
2.199 551

Öz


Muhasebe mesleği, Türkiye’de 1989 yılında kabul edilen 3568 sayılı kanun ile yasal statüsüne kavuşmuşturtur. Tüm meslek gruplarında olduğu gibi muhasebe mesleğinin de seçiminde etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının muhasebe mesleğini seçmelerini etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin önem derecelerini incelemektir. Bu amaçla Yalova ve Bilecik illerinde çalışan muhasebe meslek mensuplarına yönelik bir araĢtırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, muhasebe meslek mensuplarının bu mesleği seçmelerini etkileyen faktörler altı grup altında toplanmış ve mesleğin saygın bir sosyal statü sunması, masa başı işlerden olması ve gelecekte de önemini koruyacağı düşüncesi açıklayıcılığı yüksek olan faktörler olarak belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AHMADI, M., M.M. HELMS ve P. NODOUSHANI (1995), “A Factor-Analytic Approach Profiling Job Selection Differences of Male and Female Accountants”, Managerial Auditing Journal, Vol. Iss:7, 17-24.

AKBULUT, Y. (1999), “Meslek Ahlakı Kriterleri ve Muhasebe Mesleği Üzerine Bir AraĢtırma”, Mödav, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı 1.

AYBOĞA, H. (2003), “GloballeĢme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek Mensuplarının Eğitimi”, Marmara Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Cilt 18, Sayı 1.

BROWN, D. (2002). “The Role of Work and Cultural Values in Occupational Choice, Satisfaction, and Success: A Theoretical Statement”. Journal of Counseling & Development, Vol. 80, Winter, 48-56.

CAN, A.V., N.KARACA ve A.GÖKGÖZ (2010), “Balkan Kökenli Muhase-becilerin Muhasebe Mesleğini Seçme Nedenleri Üzerine Bir AraĢtırma: Sakarya Ġli Örneği”, 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Prizen-Kosova.

ÇOLAKLAR H. (2004), “ Profesyonellik ve Kütüphanecilik Mesleği”,

http://www.istanbul.kutuphaneci.org.tr/bulten/2004/mart04.pdf, 25.06.2010.

DĠNÇ, E. (2008), “Meslek Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin Ġncelenmesi: Meslek Yüksek Okulu – Muhasebe Programı Üzerine Bir AraĢtırma”, Kocaeli Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, ss: 90-106.

DURER, S. (2010), “Muhasebe Alanında Ders Veren ve AraĢtırma Yapan Akademisyenlerin Meslek Tercihinde Etkili Olan Faktörler”, Marmara Üniversitesi Anket Sistemi, Anket No:240, http://anket.marmara.edu.tr/v2/survey.php?sid=240, 10.02.2010.

DÜZMEN S. (2003), “Muhasebe Mesleğinde Etik”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Zongul-dak.

GENÇ, G., A. KAYA, M. GENÇ (2007), “Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler”, Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fa-kültesi Dergisi, Güz-2007, 8(14), 49-63.

ĠBĠġ, C. (2002), “Bilgi Çağında Muhasebecilik Mesleğinin Geleceği ve Yeni Muhasebeci Kimliği”, XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, TÜRMOB Yayınları, 199, Ġstanbul.

KUZGUN, Y. (2000), “Meslek DanıĢmanlığı”, DoğuĢ Matbaası, 2. Baskı, Ankara.

ÖMÜRBEK, V. ve H.USUL (2008), “Muhasebe Mesleğinin Seçilmesinde Etkin Olan Etkenlerin Faktör Analiziyle Ġncelenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak-2008, Sayı:37, 164-173.

PETT, M.A., LACKEY, N.R. ve SULLIVAN, J.J. (2003), “Making Sense Of Factor Analysis”, Sage Pres.

SARIKAYA, T. ve L.KHORSHID (2009), “Üniversite Öğrencilerinin Mes-lek Seçimini Etkileyen Etmenlerin Ġncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar-2009, 7(2), 393-423.

SEVĠĞ, V. (2001), “Meslek Etiği”, http://archive.ismmmo.org.tr/ docs/malicozum/57MaliCozum/05-%2057VeysiSevig.doc, 25.06.2010.

TATLIDĠL, H. (2002), “Uygulamalı Çok DeğiĢkenli Ġstatistiksel Analiz”, Akademi Matbaası, Ankara.

TOKAR, D.M., A.R., FISHER, L.M., SUBICH (1998). “Personality and Vocational Behavior: A Selective Review of the Literature”, Journal of Vocational Behavior, 53, 115-153.

ÜNALAN, ġ. (2001), “Hayatta Önemli Bir Dönüm Noktası: Meslek Seçimi”, Ġlk Adım Dergisi, Ekim – 2001.

YANIKKEREM, E., S.ALTINPARMAK ve G.KARADENĠZ (2004), “Gençlerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ve Benlik Saygıları”, Nursing Fo-rum Dergisi, 7(2), 61-62.

YILDIZ F.(2001), “Muhasebe Mesleğinde Meslek Ahlakının Önemi ve Mesleğin Saygınlığını Azaltan Etmenler”, Trakya Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Dergisi Sosyal Bilimler C Serisi, Cilt 1, Sayı: 2.