KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIĞIN GENEL PROFİLİ: ZONGULDAK İLİ MERKEZ İLÇESİNDE BİR SAHA ÇALIŞMASI

Ramazan AKSOY, Gökhan KOÇ
1.276 571

Öz


Canlı deniz kaynaklarının yenilenebilir olması balıkçılığın sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Balıkçılıkta sürdürülebilirliği sağlamak için yapılan çalıĢmalarda; avlanan balık miktarı kadar, balık türleri ve büyüklükleri, balıkçıların ve balıkçı teknelerinin sayıları, avlanmada kullanılan yöntemler ve kullanılan malzemelerin özellikleri de önemlidir. Bu Çalışmada, Zonguldak Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Kontrol ve Koruma Şube Müdürlüğü‟nden alınan balıkçılık tezkeresine haiz balıkçı tekneleri listesinden, küçük ölçekli balıkçılar (tekne boyu 10 metreden az olanlar) için bağlama limanı Zonguldak Merkez Ġlçe olanlar seçilmiĢ ve balıkçı liman ve kooperatiflerinde yapılan tarama ile faal olanlar tespit edilmiĢtir. Yapılan örneklemde ana kütledeki tekne sayılarının % 10‟una tekabül edecek sayıda tekne sahibi ile görüĢülmüştür. Alan çalışması yüz yüze görüĢme yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Belirlenen örnek sayısınca yapılan anket çalıĢmasında, anketlerin tamamında cevaplılık sağlanmıĢtır. AraĢtırma yapılan bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin ne ölçüde sürdürülebilir olduğu, ekonomikliği ile balıkçı teknelerinde çalışanların sosyo-ekonomik durumunun ve balıkçılıkla ilgili problemlerin neler olduğu ve bu problemlerin çözülmesi için yardımcı olacak tavsiyeler belirtilmiĢtir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Avrupa Birliği (AB), http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en.htm, (EriĢim Tari-hi: 09 Mart 2010).

DPT (2007), IV. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı.

ELEKON, H., A. (2007), Avrupa Birliği‟nde Balıkçılık ve Ortak Balıkçılık Politikası KarĢısında Türkiye‟nin Durumu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Food And Agriculture Organizatıon Of The United Nations, (FAO) (2010), Statistical Databases, 2010, http://www.fao.org, (EriĢim Tarihi: 8 Mart 201).

KARAKAġ, H., H. ve TÜRKOĞLU, H. (2005), Su Ürünlerinin Dünyadaki ve Türkiye‟deki Durumu, HR. Ü.Z.F. Dergisi, 9(3):21–28.

KOġAR Ġlker (2009), “Türkiye‟de Balıkçılık Ġstatistiklerinin ĠyileĢtirilmesi ve Avrupa Birliği Uyum Süreci”, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt 26, sayı 2:153-158

HOġSUCU Hikmet v.d. (2001), “Türkiye Balıkçılık Sektörü ve 2000‟li Yıl-larda Beklenen GeliĢmeler”, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 18, Sayı 3-4:593-601

RAD, S. ve DELĠOĞLAN, ġ. (2008), TaĢucu Trol Teknelerinin Ekonomik Yapısı ve Performansı, Journal Of Fisheries Science, 2(3): 216-223.

TCMB (2010), http://www.tcmb. gov.tr/, (EriĢim Tarihi: 25 Haziran 2010).

TEAE (2008), Ege Bölgesinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan ĠĢletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi, (Proje ÇalıĢması), Ankara Üniversitesi Su Ürünleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi.

TKB (2010), http://www.tarim.gov.tr/ABTarim Muzakereleri,Ab_ Or-tak_Balikcilik.html (EriĢim Tarihi:10 Mart 2010).

TKB (2010), http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat,Mevzuat.html

TÜĠK (2009), Ekonomik Göstergeler 2009/III, Türkiye Ġstatistik Kurumu Matbaası, Ankara.

ÜNAL, V. (2001), Foça Balıkçığının Sosyo-Ekonomik Analizi ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir AraĢtırma, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

YILDIZ, B., ELBEK, A., G. (2005), Türkiye‟de ve AB Ülkelerindeki Su Ürünleri Politikaları ve Sektöre Yönelik Koruma Politikaları, E. Ü. Su Ürünleri Dergisi. Cilt 22, Sayı(1-2): 233–239.

http://www.4ssf.org/, 28.10.2010 tarihinde alıntılanmıĢtır.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com