HUKUK İLE MUHASEBENİN KESİŞME NOKTASI: ADLİ MUHASEBE

Sami KARACAN
2.999 1.346

Öz


Günümüz dünyasında son dönemlerde çeĢitli geliĢmelerin yaĢandığı herkes tarafından bilinmektedir. Teknolojik açıdan her gün ve her an bir yeniliğe ve buluşa sahne olan globalleşen günümüz dünyası, kredi kartı dolandırıcılığı gibi biliĢim suçları olarak da anılan yeni nesil beyaz yaka suçları gibi risk unsurlarıyla karşı karşıyadır. Hızlı bir artış gösteren bu son derece karmaĢık yeni nesil suçları artık eski yöntem ve tekniklerle soruşturmak hemen hemen imkansızdır. Bu suçlarla mücadelede uzmanlaşma ve eğitim ihtiyacı eskiye nazaran daha da artmıĢtır. Nitekim bu geliĢmeler başta ABD olmak üzere pek çok batı ülkesinde İngilizce adı “forensic accounting” olan ve Türkçe’de “adli muhasebe” olarak karĢılığını bulan yeni bir alanın ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.
Pek çok batı ülkesinde uzun yıllardan beri kendisinden yararlanılan “adli muhasebe” ve “adli muhasebecilik” ne yazık ki ülkemizde günümüze kadar hakettiği ilgiyi bulamamıştır. Gelişmiş ülkelerde yaygın uygulama alanı bulan adli muhasebecilik, adli sorunlarda muhasebeden, denetlemeden ve araştırma yeteneklerinden faydalanmayı ifade eder. Mahkeme ve diğer bazı hukuki amaçlar için yapılan bu uzman muhasebeci çalışmalarında amaç, avukatlar ve muhasebeciler arasındaki bilgi alışverişinde köprü kurmaktır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, ülkemizde henüz tam anlamıyla uygulama alanı bulamayan adli muhasebecilik mesleğinin kapsamı ve özellikleri hakkında bilgi vermektir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


AKTAŞ, Hüseyin ve Gökhan KULOĞLU (2008), “Adli Muhasebe ve Adli Muhasebecilik Mesleği”, Muhasebe ve Denetime BakıĢ, Yıl: 8, Sayı:25, Mayıs.

BOESCHE, Roger,The First Great Political Realist: Kautilya And His Arthashastra, amazon.com.

BOZKURT, Nejat (2000a), “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Alan “Adli Muhasebecilik”, YaklaĢım Dergisi, Yıl:8, Sayı:94, Ekim.

BOZKURT, Nejat (2000b), “ĠĢletme ÇalıĢanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler“, YaklaĢım Dergisi, Yıl:8, Sayı:92, Ağustos.

CRUMBLEY, D. Larry (2001), “New Technologies’ Effect on Forensic Auditing”, Fifteenth Annual International Financial Management Conference, April 2 to April 6, Miami, Florida.

CRUMBLEY, D. Larry (1995), “Forensic Accountants Appearing In The Literature” New Accountant, Vol:10, Issue: 7, April.

CRUMBLEY, D. Larry, Nicholas APOSTOLOU (2002), “Forensic Accounting: A New Growth Are Accounting”, Ohio CPA Journal, Vol:16, Issue: 3, July-September.

ÇALIYURT, Kıymet (2007), “Muhasebede Hile Eğitiminde Uluslararası Ge-liĢmeler ve Türkiye Açısından Değerlendirme”, XXVI.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya.

EROL, Mikail (2008), “ĠĢletmelerde YaĢanan Yolsuzluklara (Hata ve Hileler) KarĢı Denetimden Beklentiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bi-limler Fakültesi Dergisi, Cilt:13, Sayı:1.

ĠBĠġ, Cemal (2002), “Bilgi Çağında Muhasebecilik Mesleğinin Geleceği ve Yeni Muhasebeci Kimliği”, XVII.Türkiye Muhasebe Kongresi, Ġstanbul, 10-12 Ekim.

MANNĠNG, George A. (2000), Financial Investigation And Forensic Accounting.

OBERHOLZER, C. (2002), “Quality Management In Forensic Accounting”, Gordon Enstitute Of Business Science, November.

ÖZKUL, Fatma Ulucan, Pınar PEKTEKĠN (2009), “Muhasebe Yolsuzlukla-rının Tespitinde Adli Muhasebecinin Rolü ve Veri Madenciliği Tekniklerinin Kulla-nılması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve DayanıĢma Vakfı (MÖDAV), Cilt:11, Sayı:4, Aralık.

PAZARÇEVĠREN, Selim Yüksel (2005),Adli Muhasebecilik Mesleği”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:2.

REZAEE, Zobihollah, Gerald H. LINDER, Alon REINSTEIN (1997), “Integrating Forensic Accounting Into The Accounting Cirriculum”, Accounting Education, Vol:1, Issue:2.

http//:www.forensicaccounting.com, EriĢim Tarihi: 01.11.2010.

http//:www.kapitalymm.com, EriĢim Tarihi: 01.11.2010.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com