TÜKETİCİLERİN SOSYAL AĞ SİTELERİNDEKİ REKLAMLARA YÖNELİK TUTUMLARININ SATINALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: FACEBOOK ÖRNEĞİ

İpek KAZANÇOĞLU, Elif ÜSTÜNDAĞLI, Miray BAYBARS
2.954 653

Öz


İnternette yer alan sosyal ağ siteleri, birer iletiĢim ve reklam aracı olarak, hedef alınacak tüketicilerin gruplandırılmasında ve mesajların iletilmesinde firmalar tarafından kullanılmaya baĢlanmıştır. Bu siteler, firmaların mevcut müşterilerle gerçek zamanlı karşılıklı iletişim kurmalarını sağlayarak, potansiyel müşterilere ulaĢmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca hedef kitle arasında bilinirliği artırarak, kurumsal itibara olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Araştırmanın amacı, Facebook‟u aktif olarak kullanan bireylerin Facebook‟ta yayınlanan reklamlara yönelik tutumlarını ve bu tutumların satın alma davranıĢı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi ile internet ortamında Facebook kullanıcılarından 409 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular doğrultusunda, tüketici tutumunun oluşmasında Facebook‟a girme sıklığının değil, Facebook‟ta geçirilen zamanın ve Facebook reklamlarına yönelik tüketici dikkatinin etkili olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, Facebook reklamlarına yönelik olumsuz tutumun satın alma davranıĢını olumsuz yönde etkilediğidir. Bu açıdan firmaların tutundurma karmalarına Facebook reklamlarını dahil etmeleri sorgulanması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


“Facebook Advertising Resources: The 6 Types of Ads on the New Home Page”, Ġnternet adresi: http://www.insidefacebook.com/2008/10/30/facebook-advertising-resources-the-6-types-of-ads-on-the-newhomepage, EriĢim Tarihi: 12.07.2010.

AAKER, David S. ve Bruzzone E. DONALD (1985), “Causes of Irritation in Advertising”, Journal of Marketing, 49 (2), 47-57.

AAKER, David S. ve N. DONALD (1982), “Characteristics of TV Commericals Perceived as Informative”, Journal of Advertising Research, 22 (1), 61-70.

ACAR, Adam S.ve Maxim POLONSKY (2007), “Online Social Networks and Insights into Marketing Communications”, Journal of Internet Commerce, 6(4), 55-72.

BERGER, Ida E. ve Andrew A. MITCHELL (1989), “The Effect of Advertising on Attitude Accessibility, Attitude Confidence, and the Attitude-Behavior Relationship”, Journal of Consumer Research, 16(3), 269-279.

BOLOTAEVA,Victoria ve Cata TEUTA (2009), “Marketing Opportunities With Social Networks”, Journal of Internet Social Networking and Virtual Communities, Ġnternet adresi: www.ibimapublishing.com/journals/JISNVC/2009/

pdf, EriĢim Tarihi, 11.07.2010.

BRACKETT Lana K. ve Benjamin N. CARR, Jr. (2001), “Cyberspace Advertising vs. Other Media: Consumer vs. Mature Student Attitudes”, Journal of Advertising Research, 23-32

BROWN, Steven P. ve M. Stayman DOUGLAS (1992), “Antecedents And Consequences of Attitude Toward The Ad: A Meta-Analysis”, Journal of Consumer Research, 19(1), 34-51.

CAMPBELL Damon E. ve Ryan T. WRIGHT (2008), “Shut-Up I Don‟t Care: Understanding The Role Of Relevance And Interactivity On Customer Attitudes Toward Repetıtıve Online Advertising”, Journal Of Electronic Commerce Research, 9(1), 62-76.

CHO, C. H. ve H. J. CHEON (2004), “Why Do People Avoid Advertising on the Internet?”, Journal of Advertising, 33(4), 89-99.

CLEMONS Eric K., Steve BARNETT ve Arjun APPADURI (2007), “The Future of Advertising and the Value of Social Network Websites: Some Preliminary Examinations”, Ġnternet adresi: opim.wharton.upenn.edu/~clemons/

blogs/socialnetsblog.pdf, EriĢim Tarihi : 11.06.2010.

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücretin Net Hesabı ve ĠĢvere-ne Maliyeti, Ġnternet adresi: http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP

%20Repository/cgm/asgariucret/dokuman5, EriĢim Tarihi, 10 Temmuz 2010.

DECOCK, Ben ve Patrick DE PELSMACKER (2001), “Emotions Matter: Reinventing Advertising”, Excellence in International Research, Ġnternet adresi: http://www.esomar.nl/ Publications/excellence 2001, EriĢim Tarihi: 21.01.2011

DUCOFFE, R.H. (1996), “Advertising Value and Advertising on the Web”, Journal of Advertising Research, 36(5), 21–35.

EDWARDS, S.M., L. HAIRONG ve J. H. LEE, (2002), “Forced Exposure and Psychological Reactance; Antecedents and Consequences of the Perceived Intrusiveness of Pop-Up Ads”, Journal of Advertising, 31(3), 83-95.

FRANZEN Giep, Cindy GOESSENS ve Mary HOOGERBRUGGE (2005), Reklam Tepki Matrisi, Fevzi Yalım (Çeviren), Giep Franzen (Derleyen), Reklamın Marka Değerine Etkisi, Ġstanbul: MediaCat.

GRIMES, Anthony (2008), “Towards an Integrated Model of Low Attention Advertising Effects: A Perceptual-Conceptual Framework”, European Journal of Marketing, 42 (½), 69-86.

HA, L. (2008), “Online Advertising Research in Advertising Journals: A Review”, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 30 (1),

HALEY, Russel I. ve Allan L. BALDINGER (1991), “The ARF Copy Research Validity Project”, Journal of Advertising Research, 31 (April/May), 11-32.

HINI, Dean, Philip GENDALL ve Zane KEARNS (1995), “The Link between Environmental Attitudes and Behaviour”, Marketing Bulletin, 6 (3), 22-31.

HOMER, Pamela M. (1990), “The Mediating Role of Attitude Toward the Ad: Some Additional Evidence”, Journal of Marketing Research, 27(1), 78-86.

ĠSLAMOĞLU, Ahmet Hamdi (2009), Temel Pazarlama Bilgisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ., Ġstanbul.

JENSEN, Morten Bach ve Anna Lund JEPSEN (2007), “Low Attention Advertising Processing in B2B Markets”, Journal of Business & Industrial Marke-ting, 22(5), 342-348.

KARSON Eric J., Samuel D. MCCLOY ve P. Greg BONNER (2006), “An Examination of Consumers‟ Attitudes and Beliefs Towards Web Site Advertising”, Journal of Current Issues and Research in Advertising, 28(2), 77-91

MACKENZIE, Scott, B. ve Richard J. LUTZ (1989), “An Empirical Examination of The Structural Antecedents Of Attitude Toward The Ad In An Advertising Pretesting Context”, Journal of Marketing, 53(2), 48-65.

MACLEAN Diana ve Haoqi ZHANG (2007), “Advertising in Personalized Electronic Spaces”, Ġnternet adresi: www.eecs.harvard.edu/cs199r/fp/DianaHaoqi.

pdf, EriĢim Tarihi: 12.06.2010.

MEHTA A ve S. C. PURVIS (1995), “When Attitudes Towards Advertising in General Influence Advertising Success”, Conference of American Academy of Advertising Norfolk, Ġnternet adresi: http://www.gallup-robinson.com/reprints/when

attitudestowardsadvertising.pdf, EriĢim Tarihi: 10.08.2008.

MEHTA Abhilasha (2000), “Advertising Attitudes and Advertising Effectiveness”, Journal of Advertising Research, 67-72

NIELSEN (2009), Nielsen Global Online Consumer Survey, Ġnternet adresi : http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wpcontent/uploads/2009/07/pr_globalstudy_07709.pdf, 25.07.2010

ONAT Ferah ve Özlem AĢman ALĠKILIÇ (2009), “Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla ĠliĢkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi”, Journal of Yasar University, 3 (9), 1111-1143.

Research and Markets (2009), Social Network Ad Spending: 2010 Outlook, Ġnternet adresi : http://www.researchandmarkets.com/reports/1193940, EriĢim Tari-hi: 20.07.2010

SCHLOSSER, Ann E., Sharon SHAVITT ve Alaina KANFER (1999), “Survey of Internet Users‟ Attitude Toward Internet Advertising”, Journal of Interactive Marketing, 13(3).

SCOTT, David Meerman (2010), Pazarlama ve ĠletiĢimin Yeni Kuralları, Çev., Nadir Özata, MediaCat Kitapları, Ġstanbul.

SMITH, Robert E. ve William R. SWINYARD (1983), “Attitude-Behavior Consistency: The Impact of Product Trial Versus Advertising”, Journal of Marke-ting Research, (20)3, 257-267.

SocialBakers, Turkey Facebook Statistics, Ġnternet adresi: www.socialbakers.com/facebook-statistics/turkey, EriĢim tarihi:11.05.2010

Sosyal Medya AraĢtırması, Ġnternet adresi: http://www.socialmediatr.com/

blog/wpcontent/uploads/2010/04/SOSYAL_MEDYA_ARASTIRMASI_SONU%C3%87LARI.pdf, EriĢim tarihi:11.12.2010.

STEVENSON, J.S., G.C. BRUNER ve A. KUMAR (2000), “Webpage Background And Viewer Attitudes”, Journal of Advertising Research, 20, 29-34.

STONE, B. (2010), “ArkadaĢlarınızı Satın”, Bloomberg Businessweek Tür-kiye, 3-9 Ekim Sayısı

TELLIS, Gerard J. (1988), “Advertising Exposure, Loyalty, and Brand Purchase: A Two-Stage Model of Choice”, Journal of Marketing Research, 25 (2), 134-144.

TENG, Lefa, Michel LAROCHE ve Huihuang ZHU (2007), “The Effects of Multiple-Ads and Multiple-Brands on Consumer Attitude and Purchase Behavior”, Journal of Consumer Marketing, 24(1), 27-35.

TODI, Mrinal (2008), “Advertising on Social Networking Websites”, Wharton Research Scholars Journal, University of Pennsylvania, Ġnternet adresi: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=wharton_research_scholars, 12.06.2010.

TRUSOV, Michael, Anand V. BODAPATI ve Randolph E. BUCKLIN (2006), “Your Members Are Also Your Customers: Marketing for Internet Social Networks”, Working Paper.

TSANG Melody M., Shu-Chun HO ve Ting-Peng LIANG, (2004), “Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising: An Empirical Study”, International Journal of Electronic Commerce, 8(3), 65–78.

VURAL, Zerrin Beril Akıncı ve Mikail BAT (2010), “Yeni Bir ĠletiĢim Or-tamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesine Yönelik Bir AraĢ-tırma”, Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.

WEINBERG, Tamar (2009), The New Community Rules: Marketing On The Social Web, Published by O‟Reilly Media Inc.

WILLIAMSON, Debra A. (2009), Social Network Ad Spending: 2010 Out-look, E-Marketer Report, Ġnternet adresi: http://www.emarketer.com/Report.aspx?

code=emarketer_2000621, EriĢim Tarihi : 20.07.2010

WOLIN, L. D., Korgaonkar PRADEEP ve Daulatram LUND (2002), “Beliefs, Attitudes and Behavior Towards Web Advertising”, International Journal of Advertising, 21(1), 87-113.

YANG, Kenneth C.C. (2004), “A Comparison of Attitudes Towards Internet Advertising Among Lifestyle Segments in Taiwan”, Journal of Marketing Communication, 10(3), 195-212.

YILDIRIM, Ali ve Hasan ġĠMġEK (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel AraĢtır-ma Yöntemleri, 7. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

YOO, S.J. ve J. H. KIM (2001), “Is the Internet More Effective Than Traditional Media? Factors Affecting the Choice of Media”, Journal of Advertising Research, 41(6), 53-60.

YÜKSELEN, Cemal (2006), Pazar AraĢtırmaları, 3. Baskı, Detay Yayıncılık.

ZUCKERBERG, Mark (2007), “Facebook Social Advertising: Facebook Unveils Facebook Ads”, Ġnternet adresi: http://www.facebook.com/press/releases.

php?p=9176, EriĢim Tarihi: 21.06.2010.

http://sosyalmedya.co/ulkelere-gore-sosyal-aglarda-gecirilen-ortalama-sure/, EriĢim Tarihi: 30.10.2011
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com