GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

İskender PEKER, Birdoğan BAKİ
3.018 2.135

Öz


Bu çalışmanın amacı, sigorta sektöründe faaliyet gösteren üç Ģirketi finansal performanslarına göre sıralamaktır.
Bu amaçla, Gri İlişkisel Analiz yöntemi kullanılarak likidite, kaldıraç ve kârlılık oranları yardımıyla
performans ölçümünde bulunulmuştur. Likidite oranları yüksek olan bir şirketin finansal performansının
da yüksek olabileceği sonucuna varılmıĢtır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Finansal Piyasalar Raporu

, T.C BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Mayıs

CHANG, C.P. (2006), “Managing Business Attributes and Performance for

Commercial Banks”, The Journal of Amerikan Academy of Business, Vol. 9, No. 1,

pp. 104-109.

CUMMINS, J.D. ve WEISS, M.A (1993), “Measuring Cost-Efficiency in

Property Liability Insurance Industry”, Journal of Banking and Finance, Vol. 17, pp.

-481.

CUMMINs, D.J., TENNYSON, S. ve WEISS, M.A (1998), “Consolidation

and Efficiency in the U.S Life Insurance Industry”, Center of Financial Instutions

Working Paper, 98-08, Wharton School Center for Financial Institutions, University

of Pennsylvania.

ÇELEBİ, N. (2008), “Gri İliikisel Analiz Yöntemiyle Personel Seçimi”, VIII.

Ulusal Üretim AraĢtırmaları Sempozyumu”, Ġstanbul, ss.21-29.

ÇİFTÇİ, H. (2004), “Türk Sigorta Sektörünün Sorunları: DEA Analizi ile

Türk Sigorta ġirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi”, Çukurova Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 1, ss. 121-143.

DAĞLI, H. (2009), Finansal Yönetim, Derya Kitabevi, 4. Baskı, Trabzon.

FAN, C.H. ve CHENG, C.K. (2009), “ Using Analytic Hierarchy Process

Method and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution to Evaluate

Curriculum in Department of Risk Management and Insurance”, Journal of

Science in Society, Vol.19, No.1, pp.1-8.

FENG, C.M. ve WANG, R.T. (2000), “Performance Evaluation for Airlines

Including the Consideration of Financial Ratios”, Journal of Air Transport Management

, pp.133-142.

FUENTES, H., TATJE, E.G. ve PERELMAN S. (2005), “Product Specialization,

Efficiency and Productiviy Change in the Spanish Insurance Industry”,

Crepp Working Papers 0506, Centre de Recherche en Economie Publique et de la

Population (Crepp) (Research Center on Public and Population Economics) HEC

Management School, University of Liege.

FUKUYAMA, H. (1997), “Investigating Productive Efficiency and Productivity

Changes of Japanese Life Insurance Companies”, Pacific-Basin Finance Journal,

, pp.481-509.

GĠRGĠNER N., YALAM, A., ve KAYGISIZ, Z. (2007), “Veri Zarflama

Analizi ve Kümeleme Analizi ile Türkiye Sigortacılık Sektöründeki Firmaların

Performanslarının KarĢılaĢtırılması”, Ġktisat, ĠĢletme ve Finans, Cilt.22, Sayı.261,

ss.100-113.

HARDWICK, P. (1997), “Measuring Cost Inefficiency in the UK Life Insurance

Industry”, Applied Financial Economics, Vol.7, pp.37-44.

HAO, J.C.J ve CHOU, L.Y (2005), “The Estimation of Efficiency for Life

Insurance Industry: The Case in Taiwan”, Journal of Asian Economics, Vol.16,

pp.847-860.

HAO, J.C. (2007), “Efficiency Test on Taiwan’s Life Insurance Industry: Using

X-Efficiency Approach”, Information and Management Sciences, Vol.18, No.1,

pp.37-48.

HO, C.T ve WU, Y.S. (2006), “Benchmarking Performance Indicators for

Banks”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 13, Issue.1/2, pp.147-159.

KAPLAN, M. ve ÇELĠK, T. (2007), “Türk Sigortacılık Sektöründe Etkinlik

ve Etkinliği Belirleyen Faktörler”, Ġktisat ĠĢletme ve Finans, Cilt.22, Sayı.253, ss.97-

KARIM, M.Z.A., ve JHANTASANA, C. (2005), “Cost Efficiency and Profitability

in Thailand’s Life Insurance Industry: A Stochastic Cost Frontier Approach”,

International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies,

Vol.2, No.4, pp.1-13.

KAYALI, A.C (2007), “2000-2006 Döneminde Türkiye’de Faaliyet Gösteren

Sigorta ġirketlerinin Etkinlik Değerlendirmesi”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt.14,

Sayı.2, ss.103-115.

KILIÇKAPLAN, S. ve BAġTÜRK H. F. (2004), “Türkiye’de Hayat DıĢı

Alanda Faaliyet Gösteren Sigorta ġirketlerinin 2002 Yılındaki Etkinliklerinin Veri

Zarflama Analizi (VZA) Ġle Ölçülmesi”, Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler

Fakültesi Dergisi, 6/2, ss.63-79.

MANSOR, S.A, ve RADAM, A. (2000), “Productivity and Efficiency Performance

of the Malaysian Life Insurance Industry”, Journal Economy Malaysia,

Vol. 34, No. 4, pp. 93-105.

OKKA, O. (2009), Finansal Yönetim: Teori ve Çözümlü Problemler, Nobel

Yayın, 3. Baskı, Ankara.

SEZEN, B., ĠNCE, H. ve AREN, S. (2005), “Türkiye’deki Hayat DıĢı Sigorta

ġirketlerinin Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Göreli Etkinlik Değerlendirmesi”,

Ġktisat ĠĢletme ve Finans, 20, ss.87-95.

Sigortacılık Sektörü Piyasa Analiz Raporu 2008, T.C BaĢbakanlık Hazine

MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Mayıs 2009.

TSAI, H.Y., HUANG, B.Y., ve WANG, A.S. (2008), “ Combining ANP and

TOPSIS Concepts for Evaluation the Performance of Property-Liability Insurance

Companies”, Journal of Social Science, Vol.4, No.1, pp.56-61.

Türkiye’de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor

, T.C BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Sigorta Denetleme Kurulu, Mayıs 2009.

WANG R.T., HO, C.H., FENG, C.M., ve YANG, Y.K. (2004), “A Comparative

Analysis of the Operational Performance of Taiwan’s Major Airports”, Journal

of Air Transport Management, Vol.10, Issue.5, pp.353-360.

WU, G., TANG, C., ZHANG M.ve WU, W. (2005), “Study on Grey Model

GM (1,1) Forecasting for Airport Passenger Throughput”, China-USA Business Review,

Vol.4, No.5, pp.70-75.

YUAN, X. (2007), “Grey Relation Evaluation of Financial Situation of

Listed Company”, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol.3, No.2, pp.

-44.

YUENGERT, A.M. (1993), “The Measurement of Efficiency in Life Insurance:

Estimates of a Mixed Normal Gamma Error Model”, Journal of Banking and

Finance, Vol.17, pp.483-496.

ZANGHIERI, P. (2008), “ Efficiency of European Insurance Companies: Do

Local Factors Matter?”, http:www.ania.it/studi _statistiche/studi/lavori_svolti/paper

_150309.pdf. (eriĢim tarihi 10.09.2009)

ZHAI, L.Y., KHOO, L.P. ve ZHONG, Z.W. (2009), “Design Concept Evaluation

in Product Devolopment Using Rough Sets and Grey Relation Analysis”, Expert

System with Applications 36, pp. 7072-7079.

Sayılı Türk Ticaret Kanunu

www.sigortacılık.gov.tr/turk sigortacılık sektörüne iliĢkin istatistikler, eriĢim

tarihi, 30.12.2008.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com