COĞRAFİ ENFORMASYON SİSTEMİ VE PAZARLAMA ALANINDAKİ KULLANIMI: COĞRAFİ PAZARLAMA

Filiz GÜRDER
2.066 870

Öz


Günümüz işletmelerinin ürün ve hizmet sundukları pazarlarda, gittikçe daha mobil hale gelen tüketicilerin
ihtiyaçlarını karĢılamak için, işletmelerin acilen bu hareketliliği ifade edebileceği ve detaylı analizlerle
etkin pazarlama kampanyaları başlatabileceği yeni araçlara ihtiyacı vardır. ĠĢte bu araç coğrafi pazarlamadır.
Coğrafi pazarlama birçok bilim dalının kesiĢim noktasında yer almaktadır. Günümüzde coğrafi
pazarlama yardımıyla işletmeler dağıtım, pazarlama, organizasyon ve lojistik kaynaklı mekânsal sorularına
coğrafi, iktisadi ve hatta psikolojik, tıbbi ve kriminal yaklaşımlar ışığında coğrafi, enformatik, istatistik
ve yöneylem metotları ile cevap bulmaktadır. Bu çalışma kapsamında ülkemiz işletmelerinde yeni uygulanmaya
baĢlanan bir Coğrafi Enformasyon Sistemi ve Karar Destek Sistemi olan Coğrafi Pazarlama tanıtılmaya
ve pazarlamadaki özellikle ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım karmalarında uygulama alanları
anlatılmaya çalışılmıştır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AFONSO, P. H., GOMES, M. R., and ABRANTES, M. G.(1998), “A

Geomarketing Decision Support System Based on Fuzzy Set Theory.” 3rd

International Conference on GeoComputation, University of Bristol, United

Kingdom.

AKGÜL, B. (2007), Ürün ÇeĢitlendirme ve Marka Stratejileri, Online Kaynak:

http://bulentakgul.files.wordpress.com/2007/02/urun-cesitlendirme-ve-markasatratejileri.

pdf, (13.07.2009).

ALKIġ, Z. (1996), “Coğrafi Bilgi Sistemi BileĢenleri”, Harita ve Kadastro

Mühendisliği Dergisi, Sayı 79, Ankara: 57–63.

ALPASLAN, E., KAFAROV, R., ERGĠNTAV, S., DÖNERTAġ, A. S.,

AYDÖNER, C., YÜCE, H. and ERKAN, B. (2006), “Meta-Veri StandartlaĢtırılmasıyla

Türkiye, Fransa, Ġzlanda ve Azor Ülkelerinde üretilen CBS Verilerin Uyum

Sağlanması”, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri BiliĢim Günleri, 13 – 16 Eylül 2006, Fatih

Üniversitesi, Ġstanbul.

AMA (2008), The American Marketing Association Releases New Definition

for Marketing, Online Kaynak: http://www.marketingpower.com/AboutAMA/

Documents/American%20Marketing%20Association%20Releases%20New%20Defi

nition%20for%20Marketing.pdf (25.01.2011)

AYDINOĞLU, A. Ç., DEMAEYER, P. and YOMRALIOĞLU, T. (2005):

“Avrupa’da Konumsal Veri Altyapısı Politikaları”, TMMOB Harita ve Kadastro

Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart - 1

Nisan 2005, Ankara.

BEAUJEU-GARNIER, J. and DELOBEZ, A. (1983), Geographie du

commerce. París,. Masson, 1977. Tercümesi; Beaujeu-Garnier, J.; Delobez, A. (çevirenler:

Tümertekin, E.; Tümertekin, A.); Pazarlama Coğrafyası. Ġ.Ü. Yayını, İstanbul.

BEAUMONT, J.R. (1991): “GIS and Market Analysis” Maguire, D.F.;

Goodchild, M.F.; Rhind, D.W. (Eds.), Geographical Information Systems, Vol. 2.

Longman Press, London, 139-151.

BERTAZZON, S., CROUCH, G., DRAPER, D. and WATERS, N. (1997),

GIS Applications in Tourism Marketing: Current Uses, an Experimental Application

and Future Prospects, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 6, No. 3, 35-59

BILL, R. (1999), Grundlagen der Geo-Informationssysteme, Wichmann

Verlag, Heidelberg.

BROWN, S. (1992), Retail Location: A Micro-Scale Perspective, Aldershot

publisching, Avebury.

BURROUGH, P.A. (1986), Principles of Geographical Information Systems

for Land Resoutces Assessment, Volume 12, Clarendon Press, Oxford.

CHASKO YRIGOYEN, C. (2003), Econometría espacial aplicada a la

predicciónextrapolación de datos microterritoriales, Ed. Consejería de Economía e

Innovación Tecnológica, Comunidad de Madrid.

COSTA, J. J. (2004), “GIS With DM: Just Tools, or a New Marketing

Science?” Paper 1138, ESRI Users Conference 2004, San Diego. Online Kaynak:

http://citeseerx.ist.psu.edu./viewdoc/download?doi=10.1.1.138.1353&rep=rep1&typ

e=pdf (28.02.11)

CÖMERT, Ç. and AKINCI, H. (2005), “Acil Durum Yönetimi, Konumsal

Veri, Altyapıları ve Web Servisleri”, Deprem Sempozyumu, 23–25 Mart 2005, Kocaeli

Online kaynak: http://kocaeli2007.kocaeli.edu.tr/kocaeli2005/

deprem_sempozyumu_kocaeli_2005/8_deprem_ve_insan/d_51_acil_mudahale_ve_

eren_uyari_sistemleri/acil_durum_yonetimi_konumsal_veri_altyapilari_ve_web_ser

visleri.pdf, (11.06.2009)

CZERANKA, M. (2001), “Business Geographics und Geomarketing als

Schlüssel zur unternehmenseigenen Schatztruhe” Fally, M.; Strobl, J. (Editör):

Business Geographics, 1. Aufl., Wichmann Verlag, Heidelberg: 1–10.

ENGEL, J.F., WARSHAW, M. R., KINNEAR, T. C., (1979), Promotional

Strategy: Managing and Marketing Communications Process, Press 4, Richard D.

Irwin Inc., Illinois.

FEIX, C. (2007), Bedeutung von „Geo Business Intelligence’ und

Geomarketing zur Entscheidungsunterstützung unternehmerischer Planungsprozesse

im Kontext wirtschaftlicher Liberalisierung, YazınlanmamıĢ Doktora Tezi, Berlin.

FISCHER, M. M. and STAUFER-STEINNOCHER, P. (2001), Business-GIS

und Geomarketing - GIS für Unternehmen. Ġçinde: Institute for Geography and

Regional Research - University of Vienna (edt.): Geographischer Jahresbericht aus

Österreich. Institute for Geography and Regional Research, Vienna: 9-24.

FĠDAN, H. (2009), “Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) ve Coğrafi Bilgi Sisteminin

(CBS) Pazarlamada Kullanımı”, Journal of YaĢar University, 4 (14), Nisan

: 2151–2171.

FRÜHLING, J. M. and STEINGRUBE, W. (1995), “Geomarketing: Neue

Begriffe = neue Methoden?”, Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, 39(3–4): 184–

GRAUL, C. (2001), „Geomarketing - ein effizientes Werkzeug zur Unterstützung

des Marketings und des strategischen Managements“ Fally, M. ve Strobl, J.

(Edit.) Business Geographics, 1. Aufl., Wichmann Verlag, Heidelberg: 11–31.

HARİTA VE KATASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI (2009),

http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/etkinlik_detay.php?kod=150&tipi=14⊆=0

(11.06.2009)

HARİTA VE KATASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI (2009),

http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=502 (11.06.2009)

HELD, G. (2003), Anforderungen an einen kartographischen Viewer für

Business Intelligence Systeme, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,

Fachhochschule Karlsruhe, Berlin.

HERTER, M. - MÜHLBAUER, K.-H. (2008), Handbuch Geomarketing,

Wichmann Verlag, Heidelberg.

INFAS GEODATEN (2009a), http://www.infas-geodaten.de/index.php?

id=192 (12.02.2009)

INFAS GEODATEN (2009b), Marktführer Geomarketing, Infas GEOdaten

GmbH (Editör), 2. Aufl., Bonn, München.

International Journal of Economic and Administrative Studies

Year:4 Number 7, Summer 2011 ISSN 1307-9832

İNAN, H. İ. and YOMRALIOĞLU, T. (2006), Türkiye’de Tarım Reformu

Uygulamalarının Konumsal Veri ve Bilgi Ġhtiyacı Açısından Ġrdelenmesi: Trabzon

Örneği. Tarım Bilimleri Dergisi 2006, 12 (4), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi,

s. 313-322.

KLIMA, G. (2003), “Datenschatz–mikrogeographische Daten geben Antwort

auf die Frage nach dem Wo”, Direkt Marketing, 5/2003: 21-22.

KOTLER, P. (1991), Marketing Management - Analysis, Planning,

Implementation and Control, Prentice Hall.

LEIBERICH, P. (1997), Business Mapping im Marketing, Wichmann

Verlag, Heidelberg.

LÖFFLER, G. (1999), “Marktgebiet und Einzugsbereich – mathematischstatistische

Modellansätze zu ihrer Abgrenzung”, Heinritz, Günter (Edit.) Die

Analyse von Standorten und Einzugsbereichen. Methodische Grundlagen der

geographischen Handelsforschung, Geographische Handelsforschung 2, Passau: 45-

MEFFERT, H. (1991), Marketing - Grundlagen der Absatzpolitik; mit

Fallstudien Einführung und Relaunch der VW-Golf. 7. überarbeitete und erweiterte

Auflage, Gabler Verlag, Wiesbaden.

MEFFERT, H.; BURMANN, C. and KIRCHGEORG, M. (2008), Marketing:

Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung, 10. Aufl., Gabler Verlag,

Wiesbaden.

MEYER, A. (1989), “Mikrogeographische Marktsegmentierung”, Jahrbuch

für Absatz- und Verbrauchsforschung, Jg. 4/1989: 342-365.

MUFF, S. (2001),“GeoSolutions: Skalierte, webbasierte Rauminformation

der Schweiz (= Proceedings zum WEB MAPPING)”, Symposium in Karlsruhe

, 9. Sunum.

MÜHLBAUER, K.-H. (2008), “Status Quo des Geomarketing”, Herter, M.;

Mühlbauer, K.-H. (Editör), Handbuch Geomarketing, Wichmann Verl., Heidelberg:

NIESCHLAG, R.; DICHTL, E. and HÖRSCHGEN, H. (1994), Marketing,

Auflage, Duncker & Humblot Verlag, Berlin.

NITSCHE, M. (1998), Micro–Marketing: Daten–Methoden–Praxis, 1. Aufl.,

Ueberreuther Verlag, Wien - Frankfurt.

OPENSHAW, S. (1989), “Computer Modelling in Human Geography”

Macmillan, B. (Edit.), Remodelling Geography, Blackwell Press, Oxford, 70-88.

PAUL, J. (2006), Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre -

Mit Beispielen und Fallstudien, Gabler Verlag, Wiesbaden.

PIEPER, J; STARK, H.-J. and SCHWEIKART, J. (2003), “Auf der Suche

nach den Daten - Entwicklung raumbezogener Kundenprofilanalysen auf Basis von

Marktzellen in der Schweiz” , GeoBIT - Das Magazin für raumbezogene Information,

(2003): 32–34.

RIEDL, D. and RIEDL, A. (2008), Einführung in die Geoinformation.

Begleittext zur Vorlesung, WS0809-SS09, http://hal.geo.univie.ac.at/karto/lehr/

fachbereiche/geoinfo/egi08/tutorials/theorie/EGI08script.pdfhttp://hal.geo.univie.ac.

at/karto/lehr/fachbereiche/geoinfo/egi08/tutorials/theorie/EGI08script.pdf

(19.03.2009).

RONALD, L. H., RONALD S. R., LAWRENCE A. W. Jr. (2004),

“Geographic information systems as a marketing information system technology”,

Decision Support Systems 38, 197–212.

RÜCKEMANN, C.-P. (2001), Beitrag zur Realisierung portabler

Komponenten für Geoinformationssysteme: Ein Konzept zur ereignisgesteuerten

und dynamischen Visualisierung und Aufbereitung geowissenschaftlicher Daten,

Münster, Westfälische Wilhelms-Universität, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi. Online

kaynak: http://cs.uni-muenster.de/u/ruckema/x/sciframe/de/index.html (28.04.2009).

SCHEUCH, F. (2007), Marketing, 6. Auflage, Vahlen Verlag, München.

SCHÜSSLER, F. (2006), Geomarketing – Anwendungen Geographischer

Informationssysteme im Einzelhandel, Tectum Verlag, Marburg.

TAPPERT, W. (2007), Geomarketing in der Praxis: Grundlagen-

Einsatzmöglichkeiten – Nutzen, Harzer Verlag, Karlsruhe.

TENEKECĠOĞLU, B. (Edit.) (2004), Pazarlama Yönetimi, T.C. Anadolu

Üniversitesi Yayını No. 1478, Açıköğretim Fakültesi Yayını No. 791, 2. Baskı,

Anadolu Üniversitesi, EskiĢehir.

WIKIPEDIA (2008), http://en.giswiki.org/wiki/Geomarketing, (01.11.2008).

WOLFGANG MARTIN TEAM (2008), Location Intelligence – Mashing Up

von geographischen und analytischen Services, Pitney Bowes Map Info, White

Paper, Annecy.

WÖHE, G. (2005), Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre,

neubearbeitete Auflage, Franz Vahlen Verlag, München.

International Journal of Economic and Administrative Studies
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com