DESTİNASYON MARKA İMAJI VE PAMUKKALE YÖRESİNDE BİR UYGULAMA

Seher CEYLAN
3.313 2.598

Öz


Bu çalışmanın amacı, Pamukkale destinasyonunun marka imajını araştırmak, destinasyonu ziyaret eden turistlerin cinsiyetlerine ve kaldıklara yere göre marka imajını ne şekilde algıladıklarını ortaya koymaktır. Bu araştırmada, katılımcıların cinsiyetleri ve Pamukkale’de kaldıkları yerler ile destinasyon marka imajını algılamaları arasındaki farklar incelenmiştir. Bu farklılıklar T testi ve Tek Yönlü Anova ile analiz edilmiştir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış ve anketler, Pamukkale destinasyonunu ziyaret eden katılımcılarla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Pamukkale destinasyonunda bir ön uygulama yapılmıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik analizinden sonra, Pamukkale’ye gelen ziyaretçiler üzerinde anket uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler, SPSS 15.0 programı ile bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Katılımcıların cinsiyetleri ve kaldıkları yerler ile destinasyon marka imajını algılamaları arasın-da önemli farklılıklar tespit edilmiĢtir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AAKER, David A. (2009), Güçlü Markalar Yaratmak, Ġstanbul: Mediacat Yayınları.

AR, Aybeniz Akdeniz (2007), Marka Ve Marka Stratejileri, 2. Baskı, Anka-ra: Nobel Yayın Dağıtım.

ATAY, Lütfi (2009), “Destinasyon Pazarlamasına ĠliĢkin Stratejik Bir Yak-laĢım” http://lutfiatay.com/wp-content/uploads/2009/03/lutfi-atay-deu-isletme-fakultesi-dergisi.doc. EriĢim tarihi: 29.12.2009

ATAY, Lütfi ve AKYURT, Hakan, (2009), “Uludağ Destinasyonunun İmajına Yönelik Ziyaretçi Algı Ve Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir AraĢtırma”, http://Soidergi.Com/Dergi/Mak17.Htm., EriĢim tarihi: 05.01.2010

BALOGLU, Seyhmus and MCCLEARY, Ken W. (1999), “A Model Of Destination Image Formation”, Annals of Tourism Research, 26 (4), 868-897.

BEERLI, Asuncion and MARTIN, Josefa D. (2004), “Factors Influencing Destination Image”, Annals of Tourism Research, 3 (3), 657-681.

BOZKURT, Ġzzet (2004), ĠletiĢim Odaklı Pazarlama, 3. Baskı, Ġstanbul: Mediacat Yayınları.

ÇABUK, Serap ve OREL, Fatma Demirci (2008), “Marka Karakteristikleri İle Marka Ve Üretici Firmaya Duyulan Güven Arasındaki ĠliĢkilerin Belirlenmesi: Çukurova Üniversitesi Ölçeğinde Bir AraĢtırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (17), 103-116.

COP, Ruziye ve BEKMEZCĠ, Mustafa (2005), “Marka Ve Bilinirliği Yük-sek Markalı ÇamaĢır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama”, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 66-83.

İLBAN, Mehmet Oğuzhan (2008), “Seyahat Acenta Yöneticilerinin Desti-nasyon Marka Ġmajı Algılamaları Üzerine Bir AraĢtırma”, Ege Akademik BakıĢ, 8 (1), 121-152.

ĠLBAN, Mehmet Oğuzhan, KÖROĞLU, Ahmet, BOZOK, Düriye (2008), “Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon Ġmajı: Gönen Ör-neği”, Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13), 105-129.

KAYIŞ, Aliye (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (Ed: Şeref Kalaycı), Asil Yayınları, Ankara.

KIRDAR, Yalçın (2005), “Marka Stratejilerinin OluĢturulması; Coca-Cola Örneği”, Review Of Social, Economic&Studies, 3(4), 233-250.

KOZAK, Nazmi (2008), Turizm Pazarlaması, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.

MURPHY, L. (1999), “Australia’s Image As A Holiday Destination-Perceptions Of Backpacker Visitors”, Journal of Travel And Tourism Marketing, 8(3).

ODABAġI, Yavuz ve OYMAN, Mine (2007), Pazarlama ĠletiĢimi Yöneti-mi, 7. Baskı, Ġstanbul: Mediacat Yayınları.

ÖZDEMĠR, Gökçe (2008), Destinasyon Pazarlaması, Ankara: Detay Yayın-cılık.

ÖZDEMĠR, Gökçe (2007), “Destinasyon Yönetimi Ve Pazarlama Temelle-ri: Ġzmir Ġli Ġçin Bir Destinasyon Model Önerisi”, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, http://tez2.yok.gov.tr, EriĢim Tarihi: 06.01.2010.

TÜREMEZ, Yüksel ve KALPAKLIOĞLU, Nur Ündey, “Bozcaada’da Tu-ristik Ürün GeliĢtirme Ve ÇeĢitlendirme Üzerine Bir ÇalıĢma”, http://www.istanbulaydin.edu.tr/sem/bozcaada.pdf. EriĢim Tarihi: 26.12.2009.

YARAġLI, Göker Yarkın (2007), “Destinasyon Ġmajı Ve Trabzon Yöresine Dönük Bir ÇalıĢma”, Yüksek Lisans Tezi, http://tez2.yok.gov.tr, EriĢim tarihi: 07.01.2010

YAYLI, Ali ve ÖZTÜRK, Yüksel (2006) “Konaklama ĠĢletmeleri Yönetici-lerinin Bedensel Engelliler Pazarına BakıĢ Açıları Üzerine Bir AraĢtırma”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1) 87-97.

YAZICIOĞLU YahĢi ve ERDOĞAN Samiye, (2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık,Ankara

YILMAZ, Yusuf (2006), “Pazarlama ĠletiĢiminde BütünleĢtirici Bir Boyut: BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (18), 54-75.

YÜKSELEN, Cemal ve GÜLER, Gönenç Emel (2009), Antakya Marka Kent GörüĢ Ve Öneriler, Ankara: Detay Yayıncılık.

www.turizm.gov.tr, EriĢim Tarihi: 29.01.2010