MALİ POLİTİKALARIN ETKİNLĠİNDE MALİ PARAMETRELERİN ZAMAN ARALIĞI SORUNU VE YAPISAL MALİ UYUM İLİŞKİSİ

A. Niyazi ÖZKER
1.242 549

Öz


Bu çalışmada, kamu harcamalarının çoğaltan etkisi yoluyla söz konusu zaman aralığının yapısal sorunlarına
ilişkin mali politikaların uyumluluğuna yönelik Milli Gelir değişkenleri üzerindeki etkisini marjinal
tüketim ve ithalat eğiliminin çoğaltan etkileri baz alınarak açıklamaya çalıştık. Dolayısıyla mali parametrelerin
değiĢik zaman aralıklarında istenilen Milli Gelir düzeyi ve diğer mali göstergelere ilişkin bir etkiye
sahip olup olmadığını göstermek istedik. Anlaşılmaktadır ki, marjinal tüketim ve ithalat eğilimindeki bir
artış, sonuç olarak Milli Gelirde bir artış ortaya koymasının yanı sıra, sonuçlarıyla da kendi içersinde
oluşturduğu bir otonomla çoğaltan etkisi dinamiklerini de yaratmaktadır. Özellikle ekonomik daralma
dönemlerine iliĢkin bu olgunun değişik zaman aralıklarında mali bir düzenleyici olarak önemli bir role
sahip olup olması, dengeli optimal bütçe kalemlerinin sağlanmasına yönelik gereksinimleri ve Milli Gelir
limitlerini de etkilemekte ve farklı çoğaltan etkilerinin söz konusu olduğu bu sürecin yine aynı süreçte
ortaya konulan mali politikaların içeriğini de değişik açılardan etkilediği görülmektedir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


ABEL, Andrew B. “Consumption and Investment”, in Handbook of

Monetary Economics, Benjamin M. Friedman and Frank H. Hahn (eds.), Vol. 2,

North-Holland: Elsevier Science Publishers Co., Inc., 1990, ss. 725-778.

AHRENSDORF, J., (1980), “Central Bank Policies and Inflation A Case

Study of Four Less Developed Economies, 1949-57” in Money and Monetary

Policy in Less Developed Countries: A Survey of Issues and Evidence, Warren L.

Coats, Jr. and Deena R. Khatkhate (eds.), Oxford: Pergamon Press, 1980, ss. 401-

AKDOĞAN, Abdurrahman. “Kamu Harcamaları ile Ġlgili Genel Sorunlar ve

Mali Yönetimin Etkinliği Açısından Bazı Yansımaları”, Maliye Seçme Yazılar,

Binnur Çelik ve Fatih Saraçoğlu (eds.), Ankara: Gazi Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F GeliĢtirme

Vakfı, 2003, ss. 5-32.

ASLAN, Hanifi, (2008), Makro Ġktisat Politikası, Bursa: Alfa Akademi

BasımYayım Dağıtım Ltd. ġti.

ARESTIS, Philip and Malcolm Sawyer, (2009), “The Future of Public

Expenditure” in Journal of Labour Politics, Vol. 17, No. 3, ss. 32-42.

ATAÇ, Beyhan, Maliye Politikası, 7. bask., EskiĢehir: Etam A.ġ. Matbaa Tesisleri,

BAHMANI-OSKOOEE, Mohsen. “Do Federal Budget Deficits Crowd Out

or Crowd In Private Investment?, Journal of Policy Modeling, Vol. 21, No. 5,

(September 1999), ss. 633-640.

BARRY, Frank. “Government Consumption and Private Investment in

Closed and Open Economies”, Journal of Macroeconomics, Vol. 21, No. 1,

(Jannuary 1999), ss. 93-106.

BAUMOL, William J. and Alan S. Blinder, (1994), Macroeconomics:

Principles and Policy, 6. th., New York: The Dryden Pres.

BECSI, Zsolt. “The Long (and Short) on Taxation and Expenditure Policies”,

Economic Review, 3rd Quarter 1993, ss. 51-64.

CEBULA, Richard J. ve Diğerleri. “Federal Govenment Budget Deficits and

The Crowding Out of Private Investment in The United States”, Public Finance,

Vol. 49, No. 2, (1994), ss. 168-178.

COATS, Jr., Warren L.,(1980), “The Use of Reserve Requirements in

Developing Countries”, in Money and Monetary Policy in Less Developed

Countries: A Survey of Issues and Evidence, Warren L. Coats, Jr. and Deena R.

Khatkhate (eds.), Oxford: Pergamon Press, 1980, ss. 401-421.

COHEN, Darrel and Peter B. Clark. “Effects of Fiscal Policy on The U.S.

Economy: Empirical Estimates of Crowding Out”, Journal of Policy Modeling, Vol.

, No. 4, (Winter 1985), ss. 573-593.

COSTA, Luis F. (2007), “GDP Steady-State Multipliers Under Monopolistic

Competition Revisited” in Portuguese Economic Journal. Heidelberg Dec 2007, Vol.

, No. 3, pp. 181-205.

DALAMAGAS, Basil. “Public Sector and Economic Growth: The Greek

Experience”, Applied Economics, Vol. 32, No. 3, (February 2000), ss. 277-288.

DERNBURG, Thomas F. (1985), Macroeconomics: Concepts, Theories and

Policies, 7 th. ed., NewYork: McGraw-Hill Book Co.

DEVARAJAN, Shantayanan and Jeffrey S. Hammer. “Public Expenditures

and Risk Reduction”, World Bank Development Research Group, ( November

, ss. 1-32.

ENDERS, Walter, (2010), Applied Econometric Time Series, 3 rd. Ed.,

Danvers: John Wiley & Sons, Inc.

ERTÜRK, Emin, (2004), Küresel Ekonomide Makroekonomik Analize GiriĢ,

Bursa: Alfa Akademi BasımYayım Dağıtım Ltd. ġti.

HEIJDRA, Ben J. and Jenny E. Ligthart, (2007), “Fiscal Policy,

Monopolistic Competition, and Finite Lives” in Journal of Economic Dynamics

&Control, Amsterdam: Jan 2007, Vol. 31, No. 1, pp. 325-359.

IBRAHIM, Musa Jega, (2008), “Growth Prospects Of Oil And Gas Abundant

Economies: The Nigerian Experience (1970-2000)” in Journal of Economic

Studies, Vol. 35, No. 2 Glasgow: 2008, pp: 170-190.

MACKINNON, John. “Structural Adjustment Reconsidered: Economic

Policy And Poverty in Africa” in African Affairs, Vol. 98, No. 391, pp. 265-268.

MANKIW, Gregory N., (2007), Macroeconomics, 6 th., New York:

Catherine Woods and Craig Bleyer (Worth Publishers).

MANKIW, Gregory N., (2009), Principles of Macroeconomics, 5 th., Ohio:

South-Western Cengage Learning, 2009.

MOUNTS JR., Stewart and Clifford B. Sowell, (2005), “Budget Regimes and

Internal Govermance: Considerations For The Sustainability of Fiscal Policy”, in

Economics of Govermance, Heidelberg: Nov. 2005, Vol. 6, No. 3, pp. 199-209.

MUSGRAVE, Richard A (a), (2004); “1. Kitap: Kamu Harcamalarının Ekonomik

Analizi”, Kamu Maliyesi Teorisi, Çev: Orhan ġener-YaĢar Methibay, Ankara:

Asil Yayın Dağıtım.

MUSGRAVE, Richard A (b), (2004); “2. Kitap: Vergilemenin Ekonomik

Analizi”, Kamu Maliyesi Teorisi, Çev: Orhan ġener-YaĢar Methibay, Ankara: Asil

Yayın Dağıtım.

MUSGRAVE, Richard A (c), (2004);“3. Kitap: Maliye Politikası”, Kamu

Maliyesi Teorisi, Çev: Orhan ġener-YaĢar Methibay, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

REYNOLDS, Taylor (2009), “The Role of Communication Infrastructure

Investment in Economic Recovery” in OECD Statistics Directorate. Digital

Economy Working Papers, No. 154, Paris: May 19, 2009. pp. 1-39.

TORREGROSA, Ramon J. (2008), “Macroeconomic Effects of an Indirect

Tax Substitution”, in Journal of Economics, Vol. 94, No. 3, ss. 199-221