GELECEĞİN ENERJİSİ: HİDROJEN EKONOMİSİ VE TÜRKİYE

Filiz TUTAR, Mehmet Vahit EREN
6.731 1.050

Öz


Hidrojen enerjisine “21. yüzyılın enerjisi” gözüyle bakılmaktadır. Dünya‟da enerji ihtiyacının artması ve kaynakların azalması ve bir gün biteceği gerçeği insanları alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Gelişmiş bazı ülkelerde teknolojinin de verdiği nimetlerden yararlanarak hidrojen enerjisinde ciddi ilerleme kaydetmiştir. Türkiye‟nin de enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olmasından dolayı hidrojen enerjisine önem vermesi ülkemizin lehine olacaktır. Türkiye hidrojen bakımından enerji ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Bu bağlamda, çalışmada hidrojen kavramı ve ekonomisi hakkında bilgi verildikten sonra hidrojen ekonomisinin SWOT analizi yapılmıştır. Ayrıca bazı ülkelerin hidrojen enerjisinde geldikleri noktaya değinilmiĢtir. Son olarak Türkiye‟de yapılan hidrojen ile ilgili çalışmalara yer verilmiĢtir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AÇIKGÖZ, Volkan (2009), Geleceğin Enerjisi: Hidrojen (H2), Kimya Mühendisliği Dergisi, Sayı:173, Ankara.

AKAY, Pınar (2005), Enerji Kaynakları ve Yenilenebilir Enerji, www.eie.gov.tr/turkce/en_tasarrufu/en_tas_etkinlik/2005_bildiriler/oturum7/PinarAkay.doc

ASLAN, Özgür (2007), Hidrojen Ekonomisine Doğru, Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:6, Sayı:11, Bahar, Ġstanbul.

BARRETO, Leonardo; Makihira, Atsutoshi; Riahi, Keywan, The Hydrogen Economy in the 21stCentury:A Sustainable Development Scenario, www.iiasa.ac.at/Research/ECS/docs/h2short.pdf

BAŞOL, Koray; DURMAN, Mustafa ve ÖNDER, Hüseyin (2007), Doğal Kaynakların ve Çevrenin Ekonomik Analizi, Alfa Aktüel, Bursa.

BİLİM ve TEKNİK DERGİSİ (2006), YENİ UFUKLARA, HİDROJENLİ GELECEK.

BOSSEL, Ulf; Eliasson, Baldur; Taylor, Gordon (2005), The Future Of The Hydrogen Economy: Bright or Bleak?, www.ev-sae-china.org/index.files/E08.pdf

BOZTEPE, Mutlu (2009), Ġzmir ve Çevresinde Yenilenebilir Enerji Kaynak-ları Potansiyeli ve Kullanımı, TMMOB ĠKK Ġzmir Kent Sempozyumu, Ġzmir.

COLE, Stijn; HERTEM, Dirk Van; MEEUS, Leonardo ve BELMANS, Ronnie, Energy Storage On Production and Transmission Level: A SWOT Analysis, Belgium.

CONTE, M.; IACOBAZZĠ, A.; RONCHETTĠ, M.; VELLONE, R., Hydrogen Economy For A Sustainable Development: State-of-the-art And Technological Perspectives, Italy, maecourses.ucsd.edu/mae118b/PDF-PublishedDocuments/

HydrogenEconomy-Conte.pdf

ÇAKAR, M. Caner; BAġARAN FĠLĠK, Ümmühan; KURBAN, Mehmet (2009), Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve UlaĢım Sistemlerinde Kullanım Uygulaması, V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Diyarbakır.

Energy Story, http://www.energyquest.ca.gov/story/chapter20.html.

ERDOĞAN, Dilek, Jeotermal Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, http://kongreikt.ege.edu.tr/cd/pdf/26.pdf

H-SAPS, Market Potential Analysis For The Ġntroduction of Hydrogen Energy Technology in Stand-Alone Power Systems, http://www.cres.gr/kape/

hmerida/files/ydrogen/HSAPS%20brochure.pdf

Hidrojen Enerjisi, http://www.obitet.gazi.edu.tr/obitet/alternatif_enerji/

Hidrojen_Enerjisi.htm

Hidrojen Enerjisi, http://www.tusiad.org/turkish/rapor/enerji/pdf/sec16.pdf

iDER, S. Kemal, Hidrojen Enerji Sistemi, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Dergisi, Sayı 134, Ġstanbul.

KILIÇ, Nurel (2009), Geleceğin Enerjisi Olarak Adlandırılan Hidrojen Enerjisi, Ġzmir Ticaret Odası, Arge Bülten, Ekim, Ġzmir.

KILINÇ, Nurcan (2008), Geleceğin Yakıtı Hidrojen Enerjisi ve Hidrojene Dayalı Ürünler, Ticaret Dergisi, Cilt:3, Sayı:15-16, Niğde.

KÜKRER, BarıĢ (2007), HİDROJEN ENERJİSİNİN GELİŞME POTANSİYELİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, YüKsek Lisans Tezi, EskiĢehir.

KÜLEKÇİ, Özlem Candan (2009), Yenilenebilir enerji Kaynakları Arasında Jeotermal Enerjinin Yeri ve Türkiye Açısından Önemi, Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Ankara.

ÖZTÜRK, Nihat; BĠLGĠÇ, Mehmet; ARSLAN, Cemali (2009) HĠDROJEN ENERJĠSĠ VE TÜRKĠYE‟DEKĠ HĠDROJEN POTANSĠYELĠ, http://www.emo.

org.tr/ekler/51c5ffd6b62cc21_ek.pdf

POLAT, Cihat ve KILINÇ, Nurcan (2007), Dünya‟da ve Türkiye‟de yeni bir pazarın doğuĢu, geliĢimi ve paylaĢımı: “Hidrojen enerjisi ve hidrojen teknolojisi ürünleri” pazarı http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/view

File/298/228

Rüzgar Enerjisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, http://www.bbc.co.uk/turkish/

indepth/story/2006/02/060216_energy_renewables.shtml

SOYLU, Ahu ve TÜRKAY, Metin (2005), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması, 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Ġstanbul.

ŞAHİN, Mükerrem, Enerji Problemine Çözüm: Hidrojen Enerjisi, MTA, hydrogen.cankaya.edu.tr/sunum/sunum4.ppt -

TSENG, Phillip; LEE, John; FRĠLEY, Paul, Hydrogen Economy: Opportunities and Challenges, USA, www.etsap.org/worksh_6_2003/2003P_

tseng.pdf

TUSĠAD (1998), 21. Yüzyıla Girerken Türkiye‟nin Enerji Stratejisinin De-ğerlendirilmesi, Ġstanbul.

ÜN, TEZCAN, Ümran (2007) Hidrojen Enerjisi, http://www.genbilim.com/

index.php?option=com_content&task=view&id=1893

VEZİROĞLU, Nejat (2004), Dünya BarıĢı Ġçin Türkiye Dünya BarıĢı Ġçin Hidrojen, Ed. Ö. Faruk Noyan, Ġstanbul.

YILMAZ, Pelin (2006), Hidrojen Ekonomisine GeçiĢ Stratejileri ve Türkiye www.unido-ichet.org/ichet.org/ichet_news/2006_05_20_hydrogen_education/

presentations/assets/Pelin%20Yilmaz.pdf

YUMURTACI, Zehra ve ÖZTÜRK, Recep (2007), Hidroelektrik Enerji, http://www.genbilim.com/content/view/1473/84/

YUMURTACI, Zehra; BEKĠROĞLU, Nur; AKARYILDIZ, Eyüp (2002), Hidrojen Enerjisi Kullanımında Temel Kriterler, tesisat Mühendisliği Dergisi, sayı:72, Ġstanbul.

worldwide.fuelcells.org/ - 3k –

www.dw-world.de/dw/article/0,,2523282,00.html-28k

www.eie.gov.tr/turkce/YEK/hidrojen/teknolojik_gelismeler.html