FINDIK SEKTÖRÜ, EKONOMİK VE YAPISAL PROBLEMLERİ: ORDU İLİ DEĞERLENDİRMESİ

Seval Mutlu ÇAMOĞLU, Merter AKINCI, Ahmet Deniz BOZKURT
2.301 722

Öz


Türkiye, fındık üretiminde ve ihracatında dünyada belirleyici ülke konumundadır. Türkiye‟de fındık tarı-mının ağırlıklı olarak yapıldığı bölge olan Doğu Karadeniz‟de, özellikle Ordu ilinde fındık sektörü iktisadi hayatın en önemli öğesidir. Bu çalışmada, Ordu ilinin tarımsal yapısı incelenmiş ve ilin ekonomisi için çok önemli bir ürün olan fındığın dünyadaki, Türkiye‟deki ve bölgedeki mevcut durumu ele alınmıştır. Ayrıca bölgede fındık sektöründe karşılaşılan ekonomik sorunlar ortaya konulmuş ve Yeni Fındık Stratejisi incelenmiştir. Sektörün daha etkin ve sürdürülebilir bir niteliğe kavuşabilmesi için bazı çözüm önerileri sunulmuştur. Yeni Fındık Stratejisi ile birlikte sektörde arz ve talep dengesinin sadece kısa dönemde sağlanabileceği ve bunu uzun döneme yaymak için doğru politikaların takip edilmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKOVA, Y., (2005), Fındık, T.C. BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Ġhra-catı GeliĢtirme Etüt Merkezi Yayınları, www.atonet.org.tr/yeni/files/_images/

distic/sektorler/findik.pdf, 14.07.2009

ATB, (2008), Son Ayların En TartıĢmalı Ürünü Fındık, http://www.atb.gov.tr, 28.05.2009.

FAOSTAT, (2009), http://www.faostat.fao.org/default.aspx/, 27.07.2009.

FĠSKOBĠRLĠK, (2009), http://www.fiskobirlik.com.tr/

FTG, (2009), 2008 Türkiye Fındık Ġhracatı, Fındık Tanıtım Grubu, http://www.ftg.org.tr, 17.07.2009.

Karadeniz Ġhracatçı Birlikleri, (2009), Karadeniz Fındık ve Mamulleri Ġhracat-çılar Birliği, http://www.kib.org.tr/, 08.07.2009.

Ordu Ġli Su Ürünleri Komisyon Raporu, (2003), http://www.ordutarim.gov.tr, EriĢim Tarihi: 14.07.2009.

OTĠM, (2009), Ordu Tarım Ġl Müdürlüğü Kayıtları, Ordu.

ORDUTB, (2008), Ordu Ġlinde Hayvancılık, Ordu Ticaret Borsası, http://www.ordutb.gov.tr, 10.04.2009.

Ordu Ticaret Borsası, (2009), Ordu Ticaret Borsası Kayıtları, http://www.ordutb.gov.tr, 10.04.2009.

Pankobirlik, (2004), Fındık Raporu, http://www.pankobirlik.com.tr, 14.07.2009.

TANRIVERMĠġ, H., (2006), Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Yapı, GeliĢme Eğilimleri, Sorunlar ve Yapısal DönüĢüm Olanakları, 3. Milli Fındık ġurası, 10-14 Ekim 2004, 290-309, Giresun.

TĠM, (2009), Türkiye Ġhracatçılar Meclisi Ġhracat Rakamları Verileri, http://www.tim.org.tr, 14.07.2009.

TKB, (2009), Yeni Fındık Stratejisi, Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı, http://www.tarim.gov.tr, 24.07.2009.

TMO, (2009), Fındık Bülteni, Sayı: 2009/ 02, http://www.tmo.gov.tr, 14.07.2009.

TOPÇUOĞLU, N., (2006), Fındık Raporu, Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı Eski MüsteĢarı, s. 1-13.

TÜĠK, (2009), http://www.tuik.gov.tr/, 30.06.2010.

YALÇIN, Ġ., (2003), Türkiye Fındık Üretim ve DıĢ Ticaretinin Analizi, Dokto-ra Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bil. Enst., Adana.