KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE KRİZLE MÜCADELE STRATEJİLERİ

Emel BAHAR, Ferudun KAYA, Ferah KEKLİK
1.858 538

Öz


Değişim bir yandan sorunlara çözüm getirirken, diğer yandan da yeni sorunların çıkmasına neden olmak-tadır. Ekonomik krizler bu sorunlardan bazılarıdır ve Türkiye’nin de çok sık karşı karşıya kaldığı durumlardır. Bu durumlar, tüm sektörler gibi turizm sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Ulusal boyutta yaşanan krizlerin yanında içinde bulunduğumuz dönemde yaşanan global kriz de turizmi önemli derecede etkile-mektedir. Turizm sektörünün krizden etkilenme derecesini incelemek için konaklama işletmeleri iyi bir gösterge oluşturacaktır. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinin krizin etkilerini minimize etmek için uyguladıkları krizle mücadele stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AYDOĞUŞ, Osman (2009), “2008-09 Küresel Krizinden Geçerken Türkiye Ekonomisi Üzerine Bazı Gözlem ve Değerlendirmeler”, TĠSK Akademi, 4(2), (ss:26-49).

BİLGİN, H. Fikri (1998), “Turizmde Risk ve Kriz”, T.C. Turizm Bakanlığı. (20-22 Ekim 1998), I. Turizm ġurası Tebliğler, Ankara, (ss.105-118).

CAN, Halil. (1992), Yönetim ve Organizasyon, 2. Baskı, Ankara: Adım Yayınevi.

ÇELİK, Cemile ve ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut (2002), “Otel ĠĢletmelerinin Ekonomik Krizden Etkilenme Düzeyleri ve Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Politikalara İlişkin Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(9), (ss.56-74).

ÇOLAK, Ömer Faruk (2009), “ 2008 Krizinin 1929 Krizi Ġle Benzerlikleri Üzerine Bir Analiz”, TĠSK Akademi, 4(2), (ss: 50-69).

DEMİR, Ömer (2009), Küresel Krizin Turizme Etkisi ve 2009’da Ġzlenmesi Gereken Politikalar, [EriĢim Tarihi: 12.12.2009]. http://www.turizmgazetesi.com/articles/article.aspx?id=45440

EĞĠLMEZ Mahfi (2009), Küresel Finans Krizi, Remzi Kitabevi, 4. Bası, İstanbul.

FLANDER, Gail and MORAVEC, Milan. (1994), “Tiptocing Through the Crisis: How HR Can Keep Change Moving”, Personnel Journal. March, 73(3), (p. 86).

GERNĠ Cevat, Selçuk EMSEN ve Kemal DEĞER (2009), “Ekonomik Krizlerde Erken Uyarı Sinyalleri Olarak DıĢ Ticaret Göstergeleri: Türkiye Uygulaması”, Ġçinde: Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Ed: Halil Seyidoğlu ve Rıfat Yıldız, Arıkan Yayınları, Ġstanbul.

IRVINE, Robert B. (1987), “What’s a Crisis, Anyway”, Midyear Special, 4.

KÖROĞLU, Ahmet (2004), Turizm ĠĢletmelerinin Muhtemel Krizlere Yönelik Hazırlık ÇalıĢmaları ve Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama”, Balıkesir Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12), (ss: 69-87).

KÜÇÜKALTAN Gül (2008), “Krizin Türkiye Turizmine Etkileri”, http://www.turizminsesi.com/yazi/krizin-turkiye-turizmine-etkileri-35.htm, [EriĢim Tarihi: 12.12.2009].

MITROFF, L. Ian (2000), “How to Keep a Crises from Happening”, Harvard Management Update, December, 5 (12), (p.26).

ÖZDEVECĠOĞLU, Mamhut (2001), Kriz Yönetimi, Kriz Dönemi Stratejileri ve Krizin Kayseri ĠĢletmeleri Üzerindeki Etkilerine ĠliĢkin Bir AraĢtırma, Kayseri: GESĠAD Yayınları.

PEKER, Ömer ve AYTÜRK, Nihat (2000), Etkili Yönetim Becerileri. Anka-ra: Yargı Yayınevi.

REGESTER, Micheal (1989), Crises Management, London: Hutchiston Pub.

SLYWOTZKY, J.Adrian (2000), Kâr Bölgesi, Ġstanbul: Sistem Yayıncılık.

SMITHER, Robert D., HOUSTON John M. and Sandra A. MCLNTIRE, S. A. (1996), Organization Development Strategies for Changing Environments; Harper Collins College Publishers, USA.

SÖNMEZ, Cahit, (2009), “Küresel Krizin ÇıkıĢ Kaynağı: Mortgage Kredileri”, İçinde Güncel Ekonomik Sorunlar: Global Kriz, Ed: Sadi Uzunoğlu, Literatür Yayınları:581, Ġstanbul, (ss:79-96).

T.C. Kültür ve Turizm bakanlığı, www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster. aspx?F6E10F8892433CFF2B81939FD5B60AFAFFDE13C621852F44, [EriĢim Tarihi: 22.04.2010].

T.C. Turizm Bakanlığı (2002), Turizmde Kriz Yönetimi, Ankara: Nokta Of-set Bas. Tic. Ltd. ġti.

TANRISEVDĠ, Abdullah. (2004), Seyahat Acentelerinde Kriz Yönetimi, Turizm Ġlkeler ve Yönetim, Editörler: Yüksel, A. ve Hançer, M., Ankara: Turhan Kitabevi.

TOPALOĞLU, Melih ve TUNÇ, Azize (1997), “Turizm ĠĢletmelerinde Kriz Yönetimi”, Anatolia: Turizm AraĢtırmaları Dergisi, 1-2 (8), (s. 88-94).

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği-TÜRSAB (2009). “Küresel Ekonomik Kriz Ortamında Dünya ve Türkiye Turizmindeki GeliĢmeler”, 10. Turizm Sempozyumu 21-24 Ekim, Mersin.

UZUNOĞLU, Sadi (2009), “Global Kriz: Ne Zaman ve Nasıl Sona Erecek?”, TĠSK Akademi, 4(2), (ss: 80-88).

YAZICI, Hakan. (2009), “Ekonomik Kriz Ortamında Turizm”, 10. Turizm Sempozyumu 21-24 Ekim, Mersin.

YILDIZ, Zafer ve DURGUN, AyĢe (2010), “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Turizm Sektörü Üzerine Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2(1), (ss.1-15).