KÜRESEL EKONOMİK KRİZLE MÜCADELEDE IMF’NİN DEĞİŞEN ROLÜ

Pınar HAYALOĞLU, Seyfettin ARTAN
1.787 1.194

Öz


2007 yılının ortalarında Amerikan mortgage sisteminin çökmesiyle başlayan küresel ekonomik ve finansal kriz tüm dünyada yıkıcı etkilere yol açmış; bu durum IMF’ye uluslararası finansal sistemdeki rolünü yeniden canlandırması için bir fırsat yaratmıştır. Küresel ekonomik kriz IMF kaynaklarına olan talebi arttırmış, buna bağlı olarak IMF küresel ekonomik krizin derinleşen etkilerini bertaraf etmek için kredi koşullarını ve kredi imkanlarını büyük ölçüde değiştirerek bir dizi reform yürürlüğe koymuştur. Bu çalışmada, IMF’de meydana gelen söz konusu değişiklikler ve IMF’nin dünya ekonomisinde üstlendiği yeni rol tartışılmaktadır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


BAGCI, P. ve PERRAUDIN, W. (1997), “Do IMF Programs Work?”, Global Economic Institutions Working Paper.

BARRO, Robert J. ve LEE, Jong-Wha (2003), “IMF Programs: Who is Chosen and What are The Effects?”, Internet Adresi; http://dspace.anu.edu.au/

bitstream/1885/40130/2/wp-econ-2003-09.pdf, EriĢim Tarihi: 15.04.2010.

BIRD, Graham (1996), “Borrowing From the IMF: The Policy Implications of Recent Empirical Research” World Development, 24 (11), 1753-1760.

CONNORS, T. (1979), “The Apparent Effects of Recent IMF Stabilization Programs”, International Finance Discussion Paper, 135, Internet Adresi; http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/1979/135/ifdp135.pdf, EriĢim Tarihi: 15.04.2010.

CONWAY, P. (1994), “IMF Lending Programs: Participation and Impact”, Journal of Development Economics, 45, 365-391.

DICKS-MIREAUX, L., MECAGNI, M. ve SCHADLER, S. (2000), “Evaluating the Effect of IMF Lending to Low-Income Countries”, Journal of Development Economics, 62, 495-526.

DREHER, Axel (2005), “IMF and Economic Growth: The Effects of Programs, Loans and Compliance with Conditionality”, Internet Adresi: http://129.3.20.41/eps/if/papers/0404/0404004.pdf, EriĢim Tarihi: 20.05.2010.

EDWARDS, Sebastian ve SANTAELLA, Julio A. (1992), “Devaluation Controversies in the Developing Countries: Lessons From the Bretton Woods Era”, NBER Working Paper, 4047, Internet Adresi;

http://www.nber.org/papers/w4047.pdf, EriĢim Tarihi: 15.04.2010.

EĞĠLMEZ, Mahfi (2008), “IMF’den Ümük Sıkmayan Yeni Ġmkân”, Internet Adresi; http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=YazarYazisi&ArticleID=

&Yazar=MAHF%C4%B0%20E%C4%9E%C4%B0LMEZ&Date=02.11.2008&CategoryID=101, EriĢim Tarihi: 15.04.2010, Radikal.

EASTERLY, W. (2005), “What did Structural Adjustment Adjust? The Association of Policies and Growth with Repeated IMF and World Bank Adjustment Loans”, Journal of Development Economics, 76 (1), 1-22.

GOTTSELIG, Glenn (2009a), “IMF Küresel Ekonomiye 283 Milyar $ Değe-rinde SDR Enjekte Ederek Rezervleri Artırıyor”, IMF Survey Online, Internet Adre-si; http://www.imf.org/external/lang/Turkish/pubs/FT/survey/so/2009/pol082809at.

pdf, EriĢim Tarihi: 15.04.2010.

GOTTSELIG, Glenn (2009b), “IMF to Proceed with Limited Sales of Gold”, IMF Survey Online, Internet Adresi; http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/

so/2009/POL091809A.htm, EriĢim Tarihi: 15.04.2010.

GOLDSTEIN, M. ve MONTIEL P. (1986), “Evaluating Fund Stabilization Programs with Multicountry Data: Some Methodological Pitfalls”, IMF Staff Papers, 33, 304-344.

HARDOY, I. (2002), “Effect of IMF Programmes on Growth: A Reappraisal Using the Method of Matching”, Internet Adresi:

http://www.oekonomi.uio.no/aktuelt/arrangementer/Torsdagseminaret/2002/torsdag-h02/hardoy.pdf, EriĢim Tarihi: 20.05.2010.

HAYALOĞLU, Pınar (2008), “Türkiye’de Uygulanan IMF Destekli Ġstikrar Programlarının Makroekonomik Sonuçları”, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

HUTCHISON, M. Michael (2001), “A Cure Worse than the Disease? Currency Crises and the Output Costs of IMF-Supported Stabilisation Programs”, Working Paper, 8305, 1-51.

HUTCHISON, M. Michael ve NOY, Ilan (2003), “Macroeconomic Effects of IMF-Sponsored programs in Latin America: Output Costs, Program Recidivism and the Vicious Cycle of Failed Stabilizations”, Journal of International Money and Finance, 22, 991-1014.

IMF, (2008a), “IMF Creates Short-Term Liquidity Facility for Market-Access Countries”, Press Release, 08/262, Internet Adresi; http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2008/pr08262.htm, EriĢim Tarihi: 15.05.2010.

IMF, (2008b), “Reform of Quota and Voice in the International Monetary Fund”, Report of the Executive Board to the Board of Governors, Internet Adresi http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/032108.pdf, EriĢim Tarihi: 15.05.2010.

IMF, (2009a), “IMF Yıllık Raporu 2009”, Internet Adresi; http://www.imf.org/external/lang/turkish/pubs/ft/ar/2009/pdf/ar09_tur.pdf, EriĢim Tarihi: 15.05.2010.

IMF, (2009b), “IMF Lending”, IMF Factsheet, Internet Adresi; http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/howlend.pdf, EriĢim Tarihi: 20.05.2010.

IMF, (2009c), “A Changing IMF - Responding to the Crisis”, IMF Factsheet, Internet Adresi; http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/changing.pdf, EriĢim Tarihi: 10.05.2010.

IMF, (2009d), “IMF Overhauls Lending Framework”, Press Release, 09/85, Internet Adresi; http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr0985.htm, Erişim Tarihi: 15.05.2010.

IMF, (2009e), “IMF Implements Major Lending Policy Improvements”, In-ternet Adresi; http://www.imf.org/external/np/pdr/fac/2009/pdf/032409.pdf, EriĢim Tarihi: 15.05.2010.

IMF, (2009f), “The Exogenous Shocks Facility (ESF)”, IMF Factsheet, Internet Adresi; http://www.imf.org/external/np/exr/facts/esf.htm, EriĢim Tarihi: 18.03.2010.

IMF, (2009g), “IMF Overhauls Nonconcessional Lending Facilities and Conditionality”, Public Information Notice (PIN), 09/40, Internet Adresi; http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn0940.htm, EriĢim Tarihi: 15.04.2010.

IMF, (2009h), “Initial Lessons of the Crisis”, Internet Adresi; http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/020609.pdf, EriĢim Tarihi: 15.04.2010.

IMF, (2009i), “IMF Kotaları”, IMF Factsheet, Internet Adresi; http://www.imf.org/external/np/exr/facts/tur/quotast.pdf, EriĢim Tarihi: 16.05.2010.

IMF, (2009j), “About the IMF”, Income Model Reform, Ġnternet Adresi; http://www.imf.org/external/about/income.htm, EriĢim Tarihi: 16.05.2010.

SANFORD, Jonathan E. ve WEISS, Martin A. 2009, “The Global Financial Crisis: Increasing IMF Resources and the Role of Congress”, Congressional Research Service, Internet Adresi; http://www.usembassy.it/pdf/other/R40578.pdf, EriĢim Tarihi: 15.03.2010.

JOYCE, P. Joseph (2003), “Time Present and Time Past: A Duration Analysis of IMF Programs Spells”, Federal Reserve Bank of Boston Working Paper, 01-02, 1-33.

KHAN, M.S. (1990), “The Macroeconomic Effects of Fund-Supported Adjustment Programs”, IMF Staff Papers, 37, 195-231.

KILLICK, T., MALIK, M. ve MANUEL M. (1992), “What Can we Know About the Effects of IMF Programmes?”, World Economy, 15(5), 575-597.

MAKROSKOP (2009), “Evdeki Hesap ÇarĢıya Uyarsa...”, Makroskop Hafta-lık Ekonomi ve Strateji Raporu, Internet Adresi; http://www.fortis.com.tr/

bilgibankasi/pdf/makroskop2009/Makroskop-30Mart-5Nisan2009.pdf, EriĢim Tari-hi: 20.04.2010.

PRZEWORSKI, Adam ve VREELAND, James R. (2000), “The Effect of IMF Programs on Economic Growth”, Journal of Development Economics, 62, 385-421.

SCHADLER, S., ROZWADOWSKI, F., TIWIARI, S. ve ROBINSON, D. (1993), “Economic Adjustment in Low-Income Countries-Experience Under the Enhanced Structural Adjustment Facility”, IMF Occasional Paper, 106, 1-66.

SHIN, Annys ve HEATH, Thomas (2009), “Global Fiscal Crisis Brings Renewed Role for IMF”, Internet Adresi; http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/03/AR2009040303687.html, EriĢim Tarihi: 15.05.2010.

TAYLOR, Karen TIPPING, Craig ve MCKISSACK, Adam (2004), “IMF Quotas, Representation and Governance”, Treasury Working Paper, 2004-03, 1-31.

TCMB (2009), Finansal Ġstikrar Raporu, Mayıs, Sayı 8, Internet Adresi; http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/finist/Fir_TamMetin8.pdf, EriĢim Tarihi: 18.05.2010.

TEPAV (2008), “2007-08 Küresel Finans Krizi ve Türkiye: Etkiler ve Öneri-ler”. Internet Adresi;http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/2007_08_

Kuresel_Finans_Krizi_ve_Turkiye.pdf, EriĢim Tarihi: 15.05.2010.

VREELAND, James R. (2000), “The Effect of IMF Programs on Economic Growth”, Journal of Development Economics, 62, 385-421.

WEEKS-BROWN, RHODA (2009), “The IMF’s Response to The Global Financial Crisis”, Annual International Summer Conference, Towords New International and European Financial Architectures.

WEO (2009),Internet Adresi; http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/

/pdf/text.pdf, EriĢim Tarihi: 20.05.2010.

WEO Data Base (2009), Internet Adresi; http://www.imf.org/external/ns/

cs.aspx?id=28, EriĢim Tarihi: 15.05.2010.

WEISS Martin A. (2008a), “The Global Financial Crisis: The Role of the International Monetary Fund (IMF)”, CRS Report for Congress, Internet Adresi; http://fpc.state.gov/documents/organization/112052.pdf, EriĢim Tarihi: 15.05.2010.

WEISS Martin A. (2008b), “International Monetary Fund: Reforming Country Representation”, Congressional Research Service, CRS Report for Congress, Internet Adresi;

http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/18950.pdf, EriĢim Tarihi: 15.05.2010.