BULDAN MYO BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN, BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALAN ÇALISMASI

Nuray KESKİN, İrfan ERTUĞRUL
1.548 545

Öz


Teknolojik gelismeler, büro yönetimi öğrencilerinin, bilgi teknolojilerini iyi bilmelerini ve uygulayımlarını
gerektirmektedir. Bu nedenle hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak eğitime yönelik, Bu ldan
MYO Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (BYS) öğrencilerinin bilisim teknolojiilerine iliskin beceri
ve tutumlarını saptama gereksinimi duyulmustur.
Yapılan çalısmada; Öğrencilere, “Kisisel Bilgiler”, “Bilgisayar Kullanımı”, “İnternet Kullanımı”, “Derslerde
Teknoloj i Kullanımı” ve “Klavy e Kullanımı”na yönelik hazırlanan anket soruları uygulanmıs ve
anketlerin analizinde SPSS (11,5) programı kullanılmıstır. Buldan MYO BYS öğrencilerinin, bilgisayar
kullanımı, internet ku llanımı, derslerde teknoloji kullanımı ve klavye kullanımına yönelik bilgi düzeylerinin
belirlenmesine çalısılmıstır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKDENİZ, A. R. ve YĐĞĐT, N. (2001), “ Fen Bilimleri Öğretiminde Bilgisayar

(Logo) Destekli Materyallerin Öğrenci Bas arısı Üzerine Etkisi: Sürtünme Kuvveti

Örneği”, Yeni Binyılın Basında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu,

İstanbul: Maltepe Üniversitesi.

AKÇAY, S., HANÇER, A. H., YILDIRIM, H. Đ. ve SENSOY, Ö. (2005),

“ İlköğretim 6. Sınıflarda Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi

Dersine ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi”, Denizli: XIV. Ulusal Eğitim

Bilimleri Kongresi, PAÜ Eğitim Fakültesi.

AKSOY, H. H. (2003), “Eğitim Kurumlarında Teknoloji Kullanımı ve Etkilerine

Đliskin Bir Çözümleme”

http://80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/teknoloji/teknoloji_aksoy.doc,

Erisim Tarihi: 09.12.2009.

AKSU, H. ve ĐRGĐL, E. (2003), “ Đnternetin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Hayatındaki Yeri” Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dergisi 29 (2): 19-23, s.19.

AKTAN, C. C., ve TUNÇ M. (1998), “Bilgi Toplumu ve Türkiye”, Yeni

Türkiye Dergisi (Ocak-Subat 1998), s. 118-134.

AKYURT, N. (2009), “Meslek Yüksekokulları ve Marmara Üniversitesi Sağlık

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Profili”, Fırat Sağlık Hizmetleri

Dergisi, Cilt 4, sayı 11: s.175-189.

ARSLAN Đ. (2007), “ODTÜ’de Öğretim Teknolojilerinin Derslerde Kullanımına

Yönelik Alıskanlıklar ve Beklentiler”, Kütahya: Akademik Bilisim 2007, 31

Ocak -02 Subat.

ASKAR, P. ve ORÇAN, H. (1987), “The Development of An Attitude Scale

Towards Computers”, Ankara: METU Journal of Human Sciences ,1(2).

AYAS, A., KÖSE, S. ve TAS, E. (2002), “The Effects of Computer-Assisted

Instruction On Misconceptions about Photosynthesis”, The First International

Education Conference, Changing Times Changing Needs, Eastern Mediterranean

University, Gazimagusa-Northern Cyprus.

BROWNING, M. E. ve LEHMEN, J. D. (1988), “ Identification of Students’

Misconception in Genetic Probl em Solving via Computer Program”, Journal of

Research in Science Teaching, 25(9).

BÜYÜKKASAP, E., DÜZGÜN, B., ERTUĞRUL, M. ve SAMANCI, O.

(1998), “Bilgisayar Destekli Fen Öğretiminin Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi”,

Kastamonu Eğitim Dergisi, 6.

ÇEKBAS, Y., SAVRAN, A. ve DURKAN, N., (2003), “ Eğitim Fakültesi

Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları” Denizli: Pamukkale Üniversitesi

Bilgi Teknolojileri Kongresi-II Kongre Kitabı ( 311-313).

ÇEPNĐ, S., TAS, E., KÖSE, Ö. ve KÖSE, S. (2003), “ Fotosentez Konusu

İçin Gelistirilen Bir Web Destekli Kavram Haritası Materyalinin Kavram Yanılgıları

Üzerine Etkisi”, Denizli: PAÜ Bilgi Teknolojileri Kongresi-II.

ÇEPNİ, S., TAS, E. ve KÖSE, S. (2006), “The Effects of Computer-Assisted

Material on Students’ Cognitive Levels”, Misconceptions and Attitudes towards

Science, Computers & Education 46 (2).

DEMİRCĐOĞLU, H. ve GEBAN, Ö. (1996), “Fen Bilgisi Öğretiminde Bilgisayar

Destekli Ögretim ve Geleneks el Problem Çözme Etkinliklerinin Ders Basarısı

Bakımından Karsılastırılması”, HÜ Eğitim Fak. Dergisi, 12.

DURNA U., (2002), Yenilik Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları.

ERKAN H., (1994), Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelisme, Đstanbul: Türkiye

İs Bankası Kültür Yayınları.

ERTEPINAR, H., DEMİRCĐOĞLU, H., GEBAN, Ö. ve YAVUZ, D. (1998),

“Benzesme ve Bilgisayarlı Öğretimin Mol Kavramını Anlamaya Etkisi”, III. Ulusal

Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Trabzon : KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi.

ERTUĞRUL İ., ve KESKĐN N., (2008). “Pamukkale Üniversitesi Buldan

MYO Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Bölüm Öğrencilerinin, Bilgisayara Karsı Tutum

ve Kullanım Seviyelerinin Belirlenmesine Đliskin Alan Çalısması” 7.Ulusal Büro

Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Trabzon: 22-24 Ekim, bildiri olarak sunulmustur.

FERGUSON, N. H. ve CHAPMAN, S. R. (1993), “Computer-Assisted

Instruction for Introductory Genetics”, Journal of Natural Resources and Li fe

Sciences Education, 22.

GEBAN, Ö., ASKAR, P. ve ÖZKAN, Đ. (1992), “Effects of Computer

Simulations and Problem Solving Approaches on High School Students”, Journal of

Educational Research, 86.

GÖBENEZ Y. (2008), “Teknoloji ve Bilim”, http://www.genbilim.-com, Erisim

Tarihi: 07.12.2009.

GÜLER, M. H. ve SAĞLAM, N. (2002), “Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar

Destekli Öğretimin ve Çalısma Yapraklarının Öğrencilerin Basarısı ve Bilgisayara

Karsı Tutumlarına Etkileri”, HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 23, 117-126.

HANÇER, A. H. ve YALÇIN, N. (2007), “Fen Eğitiminde Yapılandırmacı

Yaklasıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Bilgisayara Yönelik Tutuma Etkisi”

Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 549-560.

İŞLEYEN F., BOZKURT, S. ve ZAYİM, N. (2007), “Tıp Fakültesi Birinci

Sınıf Öğrencilerinin Eğitimde Đnternet Kullanımı ve E-öğrenim Hakkında Düsünceleri”,

Akademik Bilisim 2008, Çanakkale, 30 Ocak- 01 Subat,

http://ab.org.tr/ab08/bildiri/95.doc, Erisim Tarihi: 06.12.2009.

İSMAN, A., ÇAĞLAR, M., DABAJ, F., ALTINAY, Z. ve ALTINAY, F.

(2003a). “Attitudes of students toward computers”, Proceedings of Third

International Educational Technologies Symposium, Eastern Mediterranean

University Gazimağusa- Turkish Republic of Northern Cyprus, 28-30 May.

İSMAN, A., ÇAĞLAR, M., DABAJ, F., Altınay, Z. ve ALTINAY, F.

(2003b), “Attitudes of students toward internet” Proceedings of Third Int ernational

Educational Technologies Symposium, Eastern Mediterranean University

Gazimağusa- Turkish Republic of Northern Cyprus, 28-30 May.

KAHYA, E. (2009), “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar Eğitimi

Konusundaki Görüs ve Eğilimleri” Namık Kemal Üniversitesi Yansıma Dergisi

Özel Sayı-2, 45-51.

KAHRAMAN, Ö., KÖSE, S. ve KARA, Đ. (2005), “ Đlköğretim Okullarında

Görev Yapan Brans Öğretmenl erin Bilgisayar Okuryazarlığı, Bilgisayara Karsı Ve

Bilgisayar Destekli Öğretime Karsı Tutum Arastırması” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri

Kongresi Kongre Kitabı (828-832.), Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

KÖSE, S., ve GEZER, K. (2006), “Buldan (Denizli) Đlçesi Lise Öğrencilerinin

Bilgisayara Yönelik Tutumları”, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, T.C. Buldan

Kaymakamlığı, Buldan Belediyesi: Buldan Sempozyumu.

KÖSE, S., AYAS, A. ve TAS, E. (2003), “Bilgisayar Destekli Öğretimin

Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi: Fotosentez”, PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,

(14).

KÖSEOĞLU, P., YILMAZ, M., GERÇEK, C. ve SORAN H. (2007), “Bilgisayar

Kursunun Bilgisayara Yönelik Basarı, Tutum Ve Öz-Yeterlik Đnançları Üzerine

Etkisi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of

Education) 33: 203-209.

KUTLU, E. (2000), Bilgi Toplumunda Kalkınma Stratejileri, Eskisehir: Anadolu

Üniversitesi Yayınları.

MEDER, M. (2001), “Bilgi Toplumu ve Toplumsal Değisim”, PAU Eğitim

Fakültesi Dergisi, Sayı:9, 72.

Internati onal Journal of Economic and Administrati ve Studies

Year:3 Number:5, Summer 2010 ISSN 1307-9832

ÖNCEL, M. (2005), “Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Öğrenimlerine

Devam Eden Öğrencilerin Bilgi Teknolojileri Konusunda Kullanım Açıklıkları”

Ankara: IV. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 20-21 Mayıs.

PERAN, T., (Editör: Acar F., ve Arslan E.,) (2008), Büro Yönetimi ve Đletisim,

İstanbul: Lisans Yayıncılık.

REED, B. (1986), “The Effects of Computer Assisted Instruction on

Achievement and Attitudes of Underachievers in High School Biology”,

Dissertation Abstract International, 47(4).

SELİMOĞLU, E. “Bilgi Toplumu ve Türkiye”, http://www.paradoks.org,

Erisim Tarihi: 28.01.2009.

SÖNMEZ, M. ve Yılmaz, A. (2004), “Meslek liselerinden Meslek Yüksekokullarına

Sınavsız Geçisle Đlgili Uygulamalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri ”,

Uluslararası Eğitim Kongresi, Yirmi birinci Yüzyılda Üniversite Eğitimine Bakıslar,

-29 Mayıs, Đstanbul: Fatih Üniversitesi.

SAKAR, Ö. ve KÜÇÜKASLAN N. (2006), Büro Yönetimi ve Đl etisim Teknikleri,

Bursa: Ekin Kitabevi.

TAS, E., KÖSE, S. ve ÇEPNĐ, S. (2006), “The Effects of Computer-Assisted

Instruction Material on Understanding Photosynthesis Subject, International Journal

of Environmental and Science Education (http://www.ijese.com), Volume: 1,

Number :1.

TULUK, G. ve BAKĐ, A. (1998), “Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin

Öğretmen Adayları Üzerine Etkileri, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu

Bildirileri, Trabzon: KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi.

TUTAR, H., ve ALTINÖZ M., (2003), Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sözlüğü,

Ankara: Nobel Yayınevi.

TUTAR, H., ALTINÖZ, M., AYDOS, H. ve ALTINÖZ Ö. T. (2003), Bürolarda

Teknoloji Kullanımı, Ankara: Nobel Yayıncılık.

USLUEL, Y., MUMCU, F., ve DEMĐRASLAN, Y. (2007), “ÖğrenmeÖğretme

Sürecinde Bilgi ve Đletisim Teknolojileri: Öğretmenlerin Entegrasyon Süreci

ve Engelleriyle Đlgili Görüsleri”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dergisi, 32, 164-178.

VAİZOĞLU ACAR S., TEMEL F., ALPAN, B., BAL Đ. B., BAJĐN, M. D.,

BAS, D. F., BĐTĐK O., BÜKE B. ve GÜLER Ç. (2006), “Hacettepe Tıp Fakültesi

Türkçe Bölümü Dönem I Ve IV Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Özellikleri Ve

İnternetteki Sağlık Sitelerinde Karsılastıkları Bilgilerin Doğruluğu Ve Niteliği Đle

Đlgili Aradıkları Kriterlerin Belirlenmesi” Ankara: Hacettepe Tıp Dergisi,37, 56-63.

YENİCE, N. (2003), “Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin

Fen ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi”, The Turkish Online Journal of

Educational Technology (http://www.tojet.net), Volume 2, Issue 4, Article 12.

YENİCE, K. (2009), “Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Matematik

Öğretimi Dersine Yönelik Görüsleri”, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:21,

http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/ Manasdergi/ sbd/sbd21/sbd-21-16.pdf, Erisim

Tarihi: 01.02.2010.

YILDIZ, E., SAMUR, G., Yıldız, A. N. ve MERCANLIGĐL, S. (2008),

“Beslenme ve Diyetetik Öğrencilerinin Đnternet ve Bilgisayar Kullanım Düzeyl eri”

Research Article TAF Prev Med Bull , 7(3):217-222.

YOLAL, M. ve KOZAK, R. (2008), “Bilgiye Erisim Aracı Olarak Öğrencilerin

İnternete Yaklasımı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

,(20):115-128.

http://www.forumturka.net/ forum/showthread.php?t=72890, Erisim Tarihi:

08.2008.

http://www.msxlabs.org/forum/iletisim-bilimleri/79046-bilgi-ve-iletisimteknolojileri.

html, Erisim Tarihi: 11.08.2008.

http://www.msxlabs.org/forum/muhendislik-bilimleri/19503-teknoloji-nedir.

html, Erisim Tarihi: 27.01.2009.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com