YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: TRABZON İLÇE BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mustafa YILMAZ
1.603 792

Öz


Yönetisim kavramı bir tarafın diğerini yönettiği bir iliskiden, karsılıklı etkilesimlerin öne çıktığı Bir iliskiler
bütününe doğru dönüsümü ifade etmektedir. Kamu yönetiminin bu çağdas yaklasımında, bireyler,
gruplar ve toplumlar arasında ortaklasım y aratma anlamını tasıy an iletisim kavramı önemli bir yer tutmaktadır.
Bu ortaklasımı y aratmak da kitle iletisim araçlarıyla mümkün olmaktadır. Çağımızın en yeni ve
etkilesime en müsait medyası olan internet de yönetisim yaklasımının hayata geçirilebilmesinde önemli
bir kitle iletisim aracı olarak karsımıza çıkmaktadır.
Bu çalısmada, seffaflık, hesap verebilirlik, katılım gibi temelde üç sacayağından olusan y önetisim modelinin,
halka en yakın kamu kurumlarından ve kamu yönetiminin önemli yapıtaslarından biri olan yerel
yönetimlerde ne denli uygulandığı Trabzon özelinde incelenmistir. Trabzon ilçe belediy elerinin resmi
internet sitelerinde, yönetisim yaklasımının varlığı y ukarıda değindiğimiz i lkeler çerçevesinde tespit edilen
kriterlere göre arastırılmıstır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde Trabzon ilçe belediy elerinde
seffaflık ve katılımcılık ilkelerinin sınırlı bir sekilde hay ata geçirilebildiği buna karsın hesap verebilirlik
ilkesin in görece daha fazla uy gulama alanı bulduğu saptanmıstır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKTAN, Can (2009), Đyi Yönetisim, http://www.canaktan.org/politika/

yonetisim/anasayfa-yonetisim.htm, Erisim Tarihi:15.12.2009

ARGÜDEN, Yılmaz (2006), “ Toplumsal Refah ve Huzur i çin Đyi Yönetisim”,

TESEV Bülteni.

ASKIN, M. Devrim (2003), “ Esitlik ve Đyi Yönetisim”, Đyi Yönetisimin Temel

Unsurları, T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dıs Đliskiler Dairesi Baskanlığı

Yayını, Ankara.

COSKUN, Recai (2008), “Küresellesme ve Yerel Yönetimler Đçin Đmaları”,

Yerel Siyaset, Okutan Yayıncılık, Đstanbul.

ÇUKURÇAYIR, M. Akif ve SĐPAHĐ Esra, “Yönetisim Yaklasımı ve Kamu

Yönetiminde Kalite”, Sayıstay Dergisi, Sayı: 50-51.

FĐSKE, John (1996), Đletisim Çalısmalarına Giris, Çev. Süleyman Đrvan, Ankara:

Bilim ve Sanat Yayınları.

GÖKÇE, Orhan (1995), Đçerik Çözümlemesi, Konya: Selçuk Üniversitesi

Yayınları.

GÜLER, Birgül Ayman (2003), “Devlette Reform”, Kamu Yönetimi Dünyası,

Yıl: 4, Sayı: 13.

GÜNDAY, Metin (2003), Đdare Hukuku, Ankara: Đmaj Yayıncılık.

GÜNDOĞAN, Ertuğrul (2002), “Yönetisim”, Yönetisim Dergisi, Sayı: 1.

GÜNDOĞAN, Ertuğrul (2007), “Katılımcı Demokrasi Bağlamında Yönetisim

ve Bağcılar Belediyesi Örneği”, Yayımlanmamıs Doktora Tezi, Đstanbul.

Uluslararası İktis adi ve İdari İnc elemeler Dergisi 99

Yıl:3 Sayı:5, Yaz 2010 ISSN 1307-9832

ĐMĐR, Tayfun (2006), “ Elektronik Belediye Sisteminde Tahsilat ve Yönetisim

Modeli”, Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

KÖSEKAHYA, Gamze (2003), “Katılımcılık ve Đyi Yönetisim”, Đyi Yönetisimin

Temel Unsurları, T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dıs Đliskiler Dairesi

Baskanlığı Yayını, Ankara.

ÖZER, M. Akif (2006), “Yönetisim Üzerine Notlar”, Sayıstay Dergisi, Sayı:

SCHULTZ, Tanjev (2000), Mass Media and the Concept of Interactivity: An

Exploratory Study of Online Forums and Reader Email, Media Culture Society,

S.22, 205-222.

SOYLU, Hülya (2003), “ Etkinlik ve Đyi Yönetisim”, Đyi Yönetisimin Temel

Unsurları, T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dıs Đliskiler Dairesi Baskanlığı

Yayını, Ankara.

TEKELĐ, Đlhan (1999), Modernite Asılırken Siyaset, Đstanbul: Đmge Kitabevi.

TOKSÖZ, Fikret (2008), Đyi Yönetisim El Kitabı, Đstanbul: TESEV Yayınları.

VARKĐ, Hakan (2008), “Yerel Yönetisimin Türkiye’de Uygulanabilirliği:

Konya Örneği”, Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Konya.

YILDIRIM, Đbrahim (2004), Demokrasi Sivil Toplum Kurulusları ve Yönetisim,

Ankara: Seçkin Yayınevi.

YÖRÜKOĞLU, Fuat (2008), “ 5393 Sayılı Belediye Kanunu Bağlamında

Türkiye’de Belediye Reformu”, Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

http://www.akcaabat.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.arakli.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.arsin.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.besikduzu.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://carsibasi.bel.tr/portal3/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.caykara.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.dernekpazari.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.duzkoy.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.hayrat.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.koprubasi.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.macka.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.of.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.surmene.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.salpazari.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.tonya.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.trabzon.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.vakfikebir.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009

http://www.yomra.bel.tr/, Erisim Tarihi: 17.12.2009
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com