TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK TUTUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Mahmur AKBOLAT, Oğuz IŞIK, Mevlüt KARADAĞ
1.554 510

Öz


Bu araştırmanın amacı bir kamu hastanesinde görev yapan tıbbi sekreterlerin tükenmişlik düzeylerinin,
örgüte bağlılıklarının ve örgütten ayrılma niyetlerinin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
ortaya koymaktır. Çalışma Sakarya ilinde faaliyette bulunan bir kamu hastanesinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada tıbbi sekreter olarak görev yapan işgörenlerin zihinsel tükenmişlik düzeylerinin genelde
düşük olduğu ve çalıştıkları kuruma bağlılıklarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ancak, süreklilik
boyutunda sekreterlerin bağlılıklarının daha düşük seviyelerde kaldığı tespit edilmiştir. Bunda istihdam
biçimlerine göre gelir seviyelerindeki farklılıkların etkili olmaktadır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


ALLEN, Natalie J. ve GRISAFFE, Douglas B. (2001), “Employee Commitment

to the Organization and Customer Reactions: Mapping The Linkages”, Human

Resource Management Review, 11, 209–236.

ALLEN, Natalie J. ve MEYER, John P., (1990) “The Measurement and Antecedents

of Affective, Continuance and Normative Commitment”, Journal of Occupational

Psychology, 63(1), 1–18.

BALAY, Refik (2000), Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel

Yayın Dağıtım, Ankara.

BARUTÇU, Esin ve SERİNKAN, Celalettin (2008), “Günümüzün Önemli

Sorunlarından Olan Tükenmişlik Sendromu ve Denizli’de Yapılan Bir Araştırma”,

Ege Akademik Bakış, 8 (2), 541-561.

BURGESS, Rachel ve TURNER, Suzanne, (2000), “Seven Key Features for

Creating and Sustaining Commitment”, International Journal of Project Management,

, 225–233.

BECK, Karen ve WILSON, Carlene (2000), Development of affective

organizational commitment: A cross-sequential examination of change with tenure,

Journal of Vocational Behavior, 56, 114–136

CENGİZ, Aytül Ayşe (2001), Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki

Etkileri ve Eskişehir’de Sağlık Personeli Üzerine Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

ÇOKLUK, Ömay, (2003), “Örgütlerde Tükenmişlik”, Yönetimde Çağdaş

Yaklaşımlar, (Edi. Cevat Elma ve Kamile Demir), Ankara: Anı Yayıncılık, 2. Baskı

ÇÖL, Güner (2004). “Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi”,

İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6 (2), 4-11,

http://www.isgucdergi.org, Erişim: 03/12/2009

DEMİR, Ayten (1999), “Hemşirelerin Tükenmişlik (Burnout) Düzeyleri ve

Tükenmişliği Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Yüksekokulu Dergisi, 6 (1-2), 34-44.

DRUMMOND, H., (2000), Introduction to Organizational Behavior, (New

York: Oxford University Pres.

ERSOY, Füsun, YILDIRIM, Cenap ve EDİRNE, Tamer (2001), “Tükenmişlik

(Staff Burnout) Sendromu”, Sted Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,

http://www.ttb.org.tr/STED/sted0201/1.html, Erişim: 18/08/2008

HAARR, Robin N., (1997), “They’re Making A Bad Name for The Department”,

An International Journal of Police Strategy and Management, 20(4), 786-812

HERSEY, P., BLANCHARD, K. H. ve JOHNSON, D.E., (2001), Management

of Organizational Behavior: Leading Human Resources, 8th Edition, New Jersey:

Prentice Hall

HUSELID, Mark A. ve DAY, Nancy E. (1991), "Organizational Commitment,

Job Involvement and Turnover: A Substantive and Methodological Analysis",

Journal of Applied Psychology, 76(3), 380-391.

IVERSON, Roderick D., OLEKALNS, Mara ve ERWIN, Peter J. (1998),

“Affectivity, Organizational Stressors and Absenteeism: A Causal Model of Burnout

and Its Consequences”, Journal of Vocational Behaviour, 52, 1-23.

IZGAR, Hüseyin, (2001), Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik. Nobel Yayın

Dağıtım, Ankara

İŞCAN, Ömer Faruk ve NAKTİYOK, Atılhan (2004), “Çalışanların Örgütsel

Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algıları”

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59(1), 181–201

KIRILMAZ Ayşe (YILDIZ), ÇELEN, Ümit ve SARP, Nilgün (2000), “İlköğretimde

Çalışan bir Öğretmen Grubunda “Tükenmişlik Durumu” Araştırması”,

İlköğretim Online, http://ilkogretim-online.org.tr/vol2say1/v02s01a.htm, Erişim:

/08/2008

KOYUNCU, Mustafa, (2001), “Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenme

Duygusu ve Organizasyondan Ayrılma İsteğine Etkisi”, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon

Kongresi Bildirisi, 24–26 Mayıs 2001 Silivri / İstanbul, 349–360

MASLACH, C. ve JACKSON, S. E. (1981), “The Measurement of Experienced

Burnout”, Journal of Occupational Behavior, 2, 99–113.

MEYER, J.P. ve HERSOVITCH, P. (2001), “Commitment in the Workplace:

Toward a General Model” Human Resource Management Review,11, 299–326.

MEYER, John P. ve ALLEN, Natalie J. (1991) “A Three Component Conceptualization

of Organizational Commitment” Human Resources Management Review,

(1), 61–89

NAKTİYOK, Atılhan ve KARABEY, Canan Nur (2005), “İşkoliklik ve

Tükenmişlik Sendromu”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2,

–198.

OBENG, Kofi ve Isaiah UGBORO (2003), "Organizational Commitment

Among Public Transit Employees: An Assessment Study", Journal of The

Transportation Research Forum, 57(2), 83-98.

ROWDEN, Robert W., (2000), “The Relationship Between Charismatic Leadership

Behaviors and Organizational Commitment,” Leadership Organizational

Development Journal, 21(1), 30-35.

SCHERMERHORN, John R. , HUNT, James G. ve OSBORN, Richard N.

(1994), Managing Organization Behavior, Fifth Edition, John Willey&Sons, Inc:

New York.

SHEPHERD Jeryl L. ve MATHEWS, Brian P. (2000), “Employee Commitment:

Academic vs Practitioner Perspectives”, Employee Relations, 22(6), 555–575.

TUĞRUL, Belma ve ÇELIK, Eylem (2002), “Normal Çocuklarla Çalışan

Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dergisi, 12, 1-11.

UYGUÇ Nermin ve ÇIMRIN, Dilek (2004), “DEÜ Araştırma ve Uygulama

Hastanesi Merkez Laboratuvarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve İşten Ayrılma

Niyetlerini Etkileyen Faktörler” D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, 19(1), 91-99.

WASTI, S. Arzu (2002), "Affective and Continuance Commitment To The

Organization: Test of An Integrated Model in The Turkish Context", International

Journal of Intercultural Relations, 26, 525-550.

WEISBERG, Jacob (1994), “Measuring Workers’ Burnout and Intention to

Leave”, International Journal of Manpower, 15(1), 4–14.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com