TRABZON ARSİN OSB’DE YER ALAN İŞLETMELERİN REKABET STRATEJİLERİ VE KALİTE ANLAYIŞLARI

Kadri Cemil AKYÜZ, Tarık GEDİK, İlker AKYÜZ
1.689 529

Öz


Değişen ekonomik koşullar üretimin tüm alanlarında güçlü olmayı, ulusal ve uluslar arası rakiplerle rekabet
edebilmeyi ve sürekli yenilik yapmayı zorunlu hale getirmektedir. Organize sanayi bölgeleri (OSB)
endüstriyel üretimin bütünleşmiş biçimde yapılmakta olduğu en önemli üretim alanlarıdır. OSB’lerde
faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerini ve düzeyini belirlemek ulusal ve bölgesel ekonomi açısından
son derece önemlidir. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli üretim merkezi olan
Trabzon’da yer alan Arsin Organize sanayi bölgesindeki işletmelerin rekabet düzeyi ve kalite anlayışları
araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca organize sanayi bölgesi kavramı incelenmiş ve rekabet olgusu değerlendirilmiştir.
Yapılan araştırmada 19 soru 72 alt değişkenden oluşan bir anket kullanılmıştır. Anket çalışmasında
43 adet işletmeye ulaşılmış ve elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucuna göre işletmelerin rekabet güçlerinin arttırabilmeleri için maliyetleri düşürmeleri gerekmektedir.
Çalışmada rekabet güçlerini arttırabilmeleri konusunda firmalara önerilerde bulunulmuştur.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKAL, Z. (2005), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi Çok Yönlü

Performans Göstergeleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 473, 463 s. Ankara.

AKGÜL, A. ve ÇEVİK, O. (2005), İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS’te

İşletme Yönetimi Uygulamaları, Emek Ofset, Ankara.

AKSAYAR, M.F. (2006), Türkiye Mobilya Sanayinin Avrupa Birliği Ölçeğinde

Rekabet Gücü, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mobilya ve Dekorasyon

Eğitimi, Yüksek Lisans Tezi, s.s. 101, Ankara.

ALTINDAĞ, E. (2005), İşletmelerde Süreçlerin Yeniden Yapılanmasında

Performans Ölçümünün Rolü, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.s. 86, İstanbul.

ANONİM, (2007), Arsin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Temmuz 2007

kayıtları

BAHAR, O. (2004), Türkiye’de Turizm Sektörünün Rekabet Gücü Analizi

Üzerine Bir Alan Araştırması: Muğla Örneği, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s.s. 224, Muğla.

BAL, J., GUNDRY, J. (1999), “Virtual Teaming in the Automotive Supply

Chain Team Performance Management”, An International Journal, 5 (6), 174-193.

BAŞKILIÇ, E. (2006) Türkiye’nin Uluslararası Rekabet Gücü; Bazı AB Ülkeleri

Kıyaslaması, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim

Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.s. 145, Adana.

BAYRAM, N. (2004), Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, Ezgi Kitapevi,

Bursa

ÇEZİK, A., ERAYDIN, A. (1982), Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri

(1961-1981), DPT Yayınları , No.1839, Ankara.

DESTE, M. (2008), Kalite Kontrol Yöntemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Sorunlar (Malatya Organize Sanayi Bölgesindeki Üretici İşletmeler Üzerine Bir Uygulama),

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek

Lisans Tezi, 73 s., Malatya.

DİNLER, Z. (2001), Bölgesel İktisat, Altıncı Basım, Ekin Kitabevi, Bursa.

DOĞAN, Ö.İ. (2000), “Rekabet Gücünün Gelişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, İzmir.

DPT, (1995), Türkiye-AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu

Raporları, Cilt: 1, Devlet Yardımları Alt Komisyonu, Ankara.

ERBAŞOL, E. (2007), Fiyat Dışı rekabet ve Fiyat Dışı Rekabet Unsurlarının

Firma Rekabet Gücüne Etkisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.s. 90, İstanbul.

EREN, E., ALPKAN, L., ve EROL, Y. (2005), “Temel Fonksiyonel Yeteneklerin

Firmanın Yenilik ve Finansal Performansına Etkileri”, İstanbul Ticaret

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:7 Bahar 2005/1 s.201-224, İstanbul.

ESER, U., SİVRİKAYA-ŞERİFOĞLU, F. (2003), Yeni Sanayi Bölgeleri

Perspektifinden Bolu ve Düzce İlleri İmalat Sanayii, 8. Ulusal Sosyal Bilimler

Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 3-5 Aralık 2003, Ankara.

EYÜPOĞLU, D. (2005), 2000’li Yıllarda Organize Sanayi Bölgelerimiz, Verimlilik

Dergisi, 2005/3, s. 49-80, Ankara.

GÜLER, R. (1992), Organize Sanayi Bölgelerinin Yatırım Projelerinin Kârlılığı

Üzerindeki Etkileri ve Adana Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama, Çukurova

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 128 s. Adana.

GÜRPINAR, K. (2007), Türkiye Mobilya Sektörünün Rekabet Gücü Üzerine

Bir Araştırma, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Anabilim Dalı, Doktora Tezi, s.s 230, Afyonkarahisar.

HASDAL, F. (2006), Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Rekabet Gücünün Karşılaştırılması,

Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim

Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.s. 142, Eskişehir.

HUM, S.H. ve LEOW, L.H. (1996), “Strategic Manufacturing Effectiveness;

An Emprical Study Based on The Hayes-Wheelwright Framework”, International

Journal of Opertions and Production Managements, 16 (4), 4-18.

İBİCİOĞLU, H., KARADAL, H., DOĞAN İ., ve ÇUHADAR, M.T. (2008),

“Organize Sanayi Bölgelerinin Bürokratik Sorunları ve Yasal Düzenlemeler Üzerine

Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19,

-311, Konya.

İNAL, M.E., TOKSARI, M. (2006), “Mobilyacılık Sektöründe Karşılaşılan

Pazarlama Sorunları ve Bu Sorunlara Çözüm Üretmeye Yönelik Bir Araştırma:

Kayseri Örneği”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, ss. 105–121.

KAYABAŞI, A. (2007), İşletmelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesinde Lojistik

Faaliyetlerin Performansının Arttırılması: Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama,

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,

Doktora Tezi, s.s. 330, İzmir.

KONYALI, A. (2006), Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde KOBİ’lerin Kalite

Konusundaki Yaklaşımları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Marmara

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,

s.s. 183, İstanbul.

KUMKUMOĞLU, S. (2007), Uluslararası Pazarlarda Yeni Ürün Geliştirme

Stratejisi Açısından Rekabet Avantajı ve Türk Ev Tekstil Sektörü Üzerine Bir Uygulama,

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek

Lisan Tezi, s.s. 275, İstanbul.

ÖZDAMAR, K. (1999), Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi, Kaan

Kitabevi, Eskişehir.

PORTER, M.E. (2000), Rekabet Stratejisi: Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri,

Çeviri: Gülten Ulubilgen, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

SMİTH, A. (1999), The Wealth of Nations, Penguin Books, England.

SPSS Institute Inc. (2003), SPSS Base 12.0 User’s Guide, 703 p.

TAŞKESER, H. (2005), Performans Değerlendirme ve Performans Değerlendirmeye

Yöneticilerin Bakış Açıları İle İlgili Uygulama, Marmara Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı,

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.s. 198, İstanbul.

TOPAL Y., KURT, M. (2003), Avrupa Birliği Sürecinde KOBİ’lerin Rekabet

Çabaları: Yenilik Stratejisi, ODTÜ Uluslar arası Ekonomi Kongresi VII, Ankara.

TÜRKO, E.S. (2006), Organize Sanayi Bölgeleri ve Yenilik: Erzurum Alt

Bölgesinde Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat

Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.s. 139, Erzurum

YALDIZ, A. (2007), Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Rekabet Gücü: Eskişehir

Metal ve Makine Sanayinde Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.s. 137, Eskişehir.

YURDAKUL, E. (2005), Türkiye`de Sanayileşme Sürecinde Organize Sanayi

Bölgeleri ve Eskişehir OSB Uygulaması, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 183 s., Eskişehir.

ZERENLER, M. (2005), Performans Ölçüm Sistemleri Tasarımı ve Üretim

Sistemlerinin Performansının Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma, A.İ.B.Ü. İ.İ.B.F.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1, Yıl: 1, Sayı: 1, Bolu.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com