PAMUKKALE’DEKİ YÖRE HALKININ TURİZMİ DESTEKLEMESİ İLE TURİZMİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Serkan BERTAN
1.226 399

Öz


Bu çalışmada, turizmin Pamukkale yöresindeki sosyo-kültürel etkileri ile yöre halkının turizmi desteklemesi
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır.
Anketler, Pamukkale yöresinde yaşayan tüm yöre halkına dağıtılmış, karşılıklı görüşme ile 415 katılımcıdan
cevap alınmıştır. Fakat bu anketlerin 25 tanesi gerektiği gibi doldurulmadığı için değerlendirilmemiş
ve analiz 390 anket formu üzerinden yapılmıştır. Turizmin sosyo-kültürel etkilerinin değişken
kümelerini belirlemek amacıyla faktör analizi uygulanmış ve turizmin sosyo-kültürel üzerindeki etkileri
ile turizmin yöre halkı tarafından desteklenmesi arasındaki ilişki, çoklu regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir.
Çalışma sonucunda, turizmin desteklenmesi ile turizmin sosyo-kültürel etkileri arasındaki
ilişkiyi, önemli ölçüde, olumlu etkilerin etkilediği tespit edilmiştir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Denizli İl Özel İdaresi (2009), Pamukkale İşletme Müdürlüğü,

www.pamukkale.org.tr, Erişim Tarihi: 05.06.2009.

GU, Mong and WONG, Poh Poh (2006), “Residents’ Perception of Tourism

Impacts: A Case Study of Homestay Operators in Dachangshan Dao, North-East

China”, Tourism Georaphies, 8 (3): 253-273.

GURSOY, Dogan, JUROWSKİ, Claudia. and UYSAL, Muzaffer (2002),

“Resident Attitudes: A Structural Modeling Approach”, Annals of Tourism

Research, 29 (1): 79-105.

HAIR, Joseph F., BLACK, William C., BABİN, Barry J., ANDERSON,

Rolph E. and TATHAM, Ronald L. (2006), Multivariate Data Analysis, Sixth

Edition, New Jersey:Prentice Hall.

KO, Dong-Wan and STEWART William P. (2002), “A Structural Equation

Model of Residents’ Attitudes for Tourism Development”, Tourism Management,

: 521-530.

KUVAN, Yalçın and AKAN, Perran (2005), “Residents’ Attitudes Toward

General and Forest-Related Impacts of Tourism: The Case Of Belek, Antalya”,

Tourism Management, 26: 691-706.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2009), www.pamukkale.gov.tr/tr/content.aspid

=5, Erişim Tarihi: 08.06.2009.

LIU, Juanita C. and VAR, Turgut (1986), “Residents Attitudes Toward

Tourism Impacts in Hawaii”, Annals of Tourism Research, 13:193-214.

ÖZDAMAR, Kazım (2002), Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi,

Eskişehir, Kaan Kitabevi.

ÖZTÜRK, Erdoğan (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri,

İçinde Ş. Kalaycı (Editör), Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

PAPPAS, Nikolaos V. (2008), “City of Rhodes: Residents’ Attitudes Toward

Tourism Impacts and Development”, Anatolia: An International Journal of Tourism

and Hospitality Research, 13 (1): 51-70.

TEYE, Victor, SÖNMEZ, Sevil F. and SIRAKAYA, Ercan (2002),

“Residents’ Attitudes Toward Tourism Development”, Annals of Tourism Research,

(3): 668-688.

TEZBAŞARAN, Ata. A. (1997), Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Ankara.:

Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

YOON, Yooshik, GURSOY, Dogan and CHEN, Joseph S. (2001),

“Validating a Tourism Development Theory With Structural Equation Modelling”,

Tourism Management, 22 :363-372.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com