İŞGÜCÜ DEVİR HIZINI ETKİLEYEN ETMENLER: SEKRETERLİK MESLEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA

Burcu YILMAZ, Ali HALICI
2.814 3.539

Öz


Bu çalışmanın amacı, sekreterlerin mesleklerini bırakmalarını etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu faktörlerin
belirlenmesi ise, işletmenin işgücü devir oranlarını azaltmak için alacağı önlemleri belirlemeye
katkı sağlayacaktır.
Çalışmada, sekreterlik mesleğinde işgücü devir hızına etki eden faktörleri belirlemek için bir anket çalışması
yapılmıştır. Elde edilen veriler frekans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Anket, Ankara Ticaret
Odası’na (ATO) kayıtlı 2982 şirket üzerinde uygulanmıştır. Bu araştırma evreni içinde %10’a karşılık
gelen 298 işletme tesadüfî örnekleme yoluyla seçilmiştir. Elde edilen verilere göre, iş garantisi ve ücret
düşüklüğü en önemli işi bırakma nedenleri arasında ortaya çıkmaktadır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKSU, Akın A., TARCAN, Ebru ve ATILGAN, Eda (2000), İşgören Devrinin

Otel İşletmelerinde olan Maliyetinin Hesaplanması: Antalya Yöresinde Bir

Araştırma, Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Hafta Sonu Semineri

VII, Nevşehir.

AROCAS, Luna R., CAMPS, Joaquin (2008), “A Model Of High

Performance Work Practices And Turnover Intentions, 37 (1).

BLOCK, W., LAWSON, R. A (2006), “Promotion, Turnover And

Preemptive Wage Offers”, Humanomics, 22 (3).

CHIV, Chou-Kang ve diğerleri (2005), “Understanding Hospital Employee

Job Stres And Turnove Intentions In A Practical Setting: The Moderating Role Of

Locus Of Control”, Journal Of Management Development, 24 (10).

ÇEKMECİOĞLU, Hülya Gündüz (2005), “Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten

Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi

ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 2.

ERİGÜÇ, Gülsün Kaygın (1994), Hastanelerde Personelin İşle İlgili Tutumları

Personel Devri Ankara İli Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

ERONAT, Zeynep (2004), İşletmelerde İş Tatmini ve İşgücü Devir Hızı

Problemlerinin Çözümünde Bir Faktör olarak İletişim; KOBİ’lerde Ampirik Bir Uygulama,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Ankara.

FORRIER, A., SELS, L. (2003), “Flexibility, Turnover And Training”,

International Journal Of Manpower, 24 (2).

FINDIKÇI, İlhami (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul,

ALFA Yayınları.

GAY, L.R. (1987), Educational Research, Merrill Pub Co.

GUIMARAES, Tor (1994), “Assessing Employee Turnover Intentions

Before/After TQM”, International Journal Of Quality&Reliability Management, 14

(1).

GÜNEY, Muhammet Kürşat. (1994), Satış Elemanlarının Performansı, İş

Tatmini ve İşgücü Devri İlişkileri-Büro Makineleri Sektöründe Bir Uygulama, Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

HURLEY, R. F., ESTELAMI, H. (2007), “An Exploratory Study Of

Employee Turnover Indicators As Predictors Of Customer Satisfaction”, Journal Of

Services Marketing, 21 (3).

JECKINS, M., THOMLINSON, R. P. (1992), “Organizational Commitment

And Job Satisfaction As Predictors Of Employee Turnover Intensions”,

Management Research News, 15 (10).

KILIÇ, Alpaslan (2004), Örgüt İçi Stres Faktörlerin Çalışanların “Çatışma ve

İşten Ayrılma Eğilimleri” Üzerindeki Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

KNAPP, M, HARİSSİS, K, MİSSİAKOVLİS, Sypros (1981), “The

Predicting Staft Turnover”, Management Research News, 4 (1).

LEWIN, J. M., KLEINER, B. H. (1992), “How to Reduce Organizational

Turnover and Absenteeism”, Work Study, 41 (6).

MAYFIELD, J., MAYFIELD, M. (2008), “The Creative Environments

Influnce To Intent To Turnover: A Structural Equation Model And Analysis”,

Management Research News, 31 (1).

MIN, Hokey (2007), “Examing Sources Of Warehouse Employee Turnover”,

International Journal Of Physical Distribution&Logistics Management, 37 (5).

MORROW, Paula C. ve diğerleri (2005), “The Role Of Leader Member

Exchange İn High Turnover Work Environments”, Journal Of Managerial

Psychology, 20 (8).

PAZY, A., GANZACH, Y., DAVIDOV, Y. (2006), “Decision-Making

Training For Occupational Choice And Early Turnover: A Field Experiment”,

Career Development International, 11 (1).

PITT, L. F., RAMASSESHAN, B. (1995), “Realistic Job Informational And

Sales Turnover: An Investigative Study”, Journal Of Managerial Psychology, 10 (5).

PRICE, James L. (1995), “A Role For Demographic Variables in The Study

of Absenteeism and Turnover”, International Journal of Career Management, 7 (5).

ROUSE, Paul D. (2001), “Voluntary Turnover Related To Information

Technology Protessionals: A Review Of Rational And Instinctual Models”,

International Journal Of Organizational Analysis, 9 (3).

ORTON, M.E (1982), “The Costing of Labour Turnover”, Personel Review,

(3).

TÜTÜNCÜ, Özkan ve DEMİR, Mahmut (2003), “Konaklama İşletmelerinde

İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi Örneği”,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 2, İzmir.

UYGUÇ, Nermin ve ÇIMRIN, Dilek (2004), “DEÜ Araştırma Uygulama

Hastanesi Merkez laboratuarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve İşten Ayrılma

Niyetlerini Etkileyen Faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, İzmir.

VIANEN, A., E., van, DE PATER, I. D., DIJK, F. L. (2007), “Work Value

Fit And Turnover Intention; Same-Source or Different Source Fit”, Journal Of

Managerial Psychology, 22 (2).

ZEFFANE, Rachid M. (1994), “Understanding Employee Turnover: The

Need For A Contingency Approach”, International Journal of Manpower, 15