AB’YE ÜYELİK PERSPEKTİFİNDEN ROMANYA’DA KAMU YÖ- NETİMİ REFORMLARI: YAPISAL BİR ANALİZ

Cantürk CANER
1.746 1.041

Öz


Küreselleşme süreciyle birlikte yeniden yapılanan AB’de kamu yönetiminde reform alanında süre giden
tartışmalar, yeni bir boyut kazanmıştır. Söz konusu yeni boyut üye ülkeler tarafından ortaya konulan ve
aday ülkelerin merkezi ve yerel yönetimlerinin bir bütün olarak sistematik, yapısal, işlevsel ve etkinlik
gibi noktalarda yönetişim ilkelerine bağlı kalınarak yeniden düzenlenmesini amaçlamaktadır.
Bu bağlamda birliğe en son üye olan Romanya’da gerçekleştirilen kamu yönetimi reformları, yeni dönemde
birliğe katılacak aday ülkelerden beklenen yeni kamu yönetimi işletmeciliği anlayışının güncel bir
perspektifini yansıtmaktadır. Bu çalışma, kamu yönetiminde reform tartışmalarının AB’ye üyelik perspektifinden
hangi esaslara dayandığını ve en son üye ülke olarak Romanya’nın reform sürecinde izlediği
aşamaları ele almaktadır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKTAN, C.Can (2000), Politik İktisat, Anadolu Matbaacılık, İzmir.

ARCHICK, Kristin, KIM, Julie (2008), “European Union Enlargement”,

Congressional Research Service- The Library of Congress, Text Paper, Internet Adresi:

http://italy.usembassy.gov/pdf/other/RS21344.pdf, Erişim Tarihi: 08.09.2008.

BRIGGS, Asa (1999), The Welfare State at Historical Perspective, “Archives

Europeennes de Sociologie”, Vol.: 2, Issue: 2, 221–259.

CARSTENS, Martin, THORNHILL, Crish (2000), “The Relationship

Between Administrative Reform and New Public Management,” Journal of Public

Administration, Vol:35, No:3, September, 177-192.

CIA, İnternet Adresi: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook.

html, Erişim Tarihi: 05.10.2008.

Commision of European Communities (1996), “Commission İnterim Report

To The European Concil on the Application. of the Subsidiarity and Proportionality

Principle”, CSE (96) 2 Final, Brussels, İnternet Adresi:

http://aei.pitt.edu/923/01/subsidiarity_CSE_96_2.pdf Erişim Tarihi: 10.09.2008.

COMAN, Pena, CRAI, Eugen, RADULESCU, Monica, STANCIULESCU,

Gabriella (2006), Local Government in Romania, Local Governments Central and

Eastern Europe Studies, 351-413).

CUPAR (2006), Public Administration Reform in Romania, Ministry of

Administration and Interior, Buchurest.

DİLEKLİ, Selin, YEŞİLKAYA, Kadri (2002), Maastricht Kriterleri, DPT

Yayınları, Ankara.

DPT (1996), Florence European Council 21 And 22 June 1996

Presidency Conclusions, İnternet Adresi:http://www.dpt.gov.tr/abigm/abtb/Zirveler/

Erişim Adresi: 10.09.2008.

IONITA, Alexandru L. ve FREYBERG Inan, Anette (2008), Public

Administration Reform in the Context of European Integration: Continuing

Problems of the Civil Service in Romania, Southeast European and Black Sea

Studies Vol. 8, No. 3, 205–226.

IONATA Alexandru L. (2005), “Changing Values: The Case of Civil Servant

in Romania”, İnternet Adresi: http://www.nispa.sk/_portal/files/conferences/2005/

papers/200504011456230.Leonard%20Ionita%20Paper, Erişim Tarihi: 20.03.2009.

European Commision (1993), European Council in Copenhagen 21-22 June

, Conclusions of Presidency, SN 180/1/93 Rev:1.

Euroean Commision (1995), Madrit European Council, 15-16 December

, Conclusions of Presidency, İnternet Adresi: www.europarl.europa.eu/summits

/mad1_en.htm, Erişim Tarihi: 10.09.2008.

European Commision, Personnal and Administration Directory General, İnternet

Adresi: http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/publications_en.htm,

Erişim Tarihi:10.09.2008.

European Commision (1997), Agenda 2000, “Commission Opinion on

Romania’s Application for Membership of the EU”, Bulletin of the EU, Supplement

/97.

European Council (1996), Presidency Conclusions, Florence (21-22 June),

İnternet Adresi: http://www.dpt.gov.tr/abigm/abtb/Zirveler/1996%20Florence%2021

-22%20Haziran.htm, Erişim Tarihi: 10.09.2008

European Council (2002), 624, 13 Kasım 2002, Roadsmaps for Bulgaria and

Romania, Brussels.

FILIP, Petru, ve BOLOS, Marcel Ioan, A (2007), Proactive Perspective on

Reform in Public Administration, Theoretical and Apliied Economics, Vol:10,

Issue:10, October, 41-48.

FUKUYAMA, Francis (2004), Devletin Yeniden İnşası, (Çeviren: Devrim

Çetinkasap), Remzi Kitapevi, İstanbul.

GREENWAY, David, MILNER, Chris (2007), “Implıcatıons Of European

Union Enlargement for Carıcom Countries”, Report of a Policy Study Under the

Caribbean Regional Negotiating Machinery (RNM) and InterAmerican

Development Bank (IDB) Regional Technical Cooperation Project [ATN/JF/SF-

-RG], UK, 1-92.

GOUGH, Roger, REID, Anna (2004), “The Perfect Union”, Policy Exchange

Press. London.

GÜLSOY, Ebru (2007), “Romanya Ülke Profili”, Başbakanlık Dış Ticaret

Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Ankara.

KAVALALI, Murat (2005), “AB Genişleme Süreci”, DPT AB İle İlişkiler

Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

KAVALALI, Murat (2006), “AB Genişleme Süreci: Avrupa Birliği Romanya

İlişkileri”, DPT AB İle İlişkiler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

KETTL, Donald F.(1998), “Reinventing Government: A Fifth Year Report

Card”, Center of Public Management, The Brookings Insitution, Washington DC.

KURT, Mustafa, UĞURLU, YAŞAR, Özlem (2007), “Yeni Kamu Yönetimi

ve Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımının Gelişiminde Avrupa Birliğinin Rolü: İlerleme

Raporları içerik Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, C.IX,

S:11, 81-109

KUTLU, Önder (2004), “Kamu Reformu ve Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi”,

Nobel Yayınları, Ankara.

MARIUS, Profiroiu, TUDOREL, Andrei, CARP, Radu ve DRAGOS, Dinca

(2006), “Public Administration Reform in the Perspective Of Romania’s Accession

to the European Union”, European Institute of Romania – Pre-Accession Impact

Studies III Study No. 3, Bucharest.

MARIUS, Profiroiu (2006), “Publıc Administration Reform And The Policy

Making Process In Romania”, Academy of Economic Studies, April, Bucharest.

MATEOC-SÎRP, Nicoletta, MATEOC, Teodor (2005), Rural and Regional

Development in Romania: An Importance Goal in the Process of Integration in the

EU Structures, Rural Development, 15-17.

MIHAI, Alexandra (2005), Romanian Central Public Administration and the

Challanges of Europeanisation, SWP Working Paper, Berlin.

MORARU, Adrian ve IORGA, Elena (2004), Romanian Civil Service

Barometers, DAI-GRASP Pres, Bucuresti.

Romanya Anayasası (1991), İnternet Erişim Adresi: http://www.cdep.ro/pls/

dic/site.page?id=339&idl=2, Erişim Tarihi: 10.09.2008.

The Ministry of Public Administration (2001), “The Governments Strategy”,

Buchurest Transparency International (2007), Report on the Transparency

International Global Corruption Barometer 2007, Internet Adresi: http://www.ccpm

.pt/GCBarometer-TI2007Report%5B1%5D.pdf, Erişim Tarihi: 20.04.2009.

WARAKAULLE, C. Lindberg (2002), “Denmark: In and Out”, The World

Today, Vol:58, No:7, 7.

YILMAZ, Osman (2001) “Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve Ülke

Deneyimleri”, DPT Yayınları, Ankara,
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com