GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ BASAMAKLI ÖĞRENME STRATEJİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Eriman TOPBAŞ
1.914 441

Öz


Bu araştırmanın amacı, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü
ikinci sınıf öğrencilerinin Beş Basamaklı Öğrenme Stratejisi (BBÖS)’ne ilişkin görüşlerinin ne olduğunu
belirlemektir.
Tek gruplu deneysel desen kullanılan araştırmanın çalışma evrenini, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm
Eğitim Fakültesi Büro Yönetimi Eğitimi Bölümü ikinci sınıf öğrencileri (ön-test 59, son-test 52) oluşturmaktadır.
Araştırma verileri literatür taraması ve beş alt ölçekten oluşan Beş Basamaklı Öğrenme Stratejisi
Ölçeği (α: .97) yardımıyla toplanmıştır.
Öğrencilerin; soru hazırlama, cevap yazma, görselleştirme, sonuç ve öneri yazma ile ilgili görüşlerinin
“katılıyorum”dan “kesinlikle katılıyorum”a doğru bir eğilim gösterdiği gözlenmiştir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AÇIKGÖZ, Kamile Ün (2003), Etkili Öğrenme ve Öğretme, 4. Baskı, İzmir:

Eğitim Dünyası Yayınları.

ATLAN, Janet (2000), “L’utilisation des stratégies d’apprentissage d'une

langue dans un environnement des TICE”, İnternet Adresi; http://alsic.ustrasbg.

fr/Num5/atlan/alsic_n05-rec3.htm, Erişim Tarihi: 22.07.08.

CUUEP (2005), “Centre Université-Economie d'Education Permanente -

Département des Sciences de l'Education”, İnternet Adresi: http://cueep.univlille1.

fr/pedagogie/default.htm, Erişim Tarihi: 10.06.2005.

ERTÜRK, Selahattin (1994), Eğitimde "Program" Geliştirme, Ankara:

METEKSAN A.Ş.

GIORDAN, André (1995), “Les nouveaux modèles sur apprendre :pour

dépasser le constructivisme?” Perspectives, vol. XXV, n° 1. İnternet Adresi:

http://www.ldes.unige.ch/publi/rech/depConstruct/depConstruct.htm, Erişim Tarihi:

09.2006.

GIORDAN, A. (2005), “Les conceptions des apprenants” J. Houssaye (Editör),

La pédagogie: une encyclopédie pour aujourd’hui, 6. baskı, ss. 259-274, Paris:

ESF éditeur.

GIORDAN, A. (xxxb), “Les conceptions de l’apprenant comme tremplin

pour l’apprentissage”. İnternet Adresi: http://www.ldes.unige.ch/publi/rech/concep/

concep.htm, Erişim Tarihi: 01.03.2007.

HONOREZ, M., REMY, F., CAHAY, R., MONFORT, B., VE THERER, J.

(2000), “L'application en classe du modele allosterique d'apprentissage de Giordan :

une contrıbutıon a l'acquısıtıon des competences termınales en chımıe et en

physıque”. İnternet Adresi: http://www.ldes.unige.ch/publi/vulg/art_sur_mod.allos

.htm, Erişim Tarihi: 01.03.2007.

HOUSSAYE, Jean (editör) (2005), “Le triangle pédagogique ou comment

comprendre la situation pédagogique”, La Pédagogie: Une encyclopédie pour

aujourd’hui, 13-24, Paris: ESF éditeur.

KARASAR, Niyazi (1994), Bilimsel Araştırma Yöntemi, 5. Baskı, Ankara:

A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

MACINTYRE, P.D. (1994), "Toward a social psychological model of

strategy use" Foreign Language Annals, 27, 2. pp 185-195. Akt. Atlan, a.g.m.

MEIRIEU, Philippe (1997), “Education et Formation”, Sciences Humaines,

No:76, Ekim,30-35.

PELLAUD, F., EASTES, R-E., GIORDAN, A. (2004), Des modeles pour

comprendre l’apprendre: de l’empırısme au modele allosterıque. İnternet Adresi:

http://www.ldes.unige.ch/info/membres/fp/articles/2005MAA.pdf, Erişim Tarihi:

09.2006.

PELLAUD, F., EASTES, R-E., GIORDAN, A. (2005), “Un modele pour

comprendre l’apprendre: le modele allosterıque”, Gymnasium Helveticum, janvier

, n° 01/05, p.28-34.

SENEMOĞLU, Nuray (1997), Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan

Uygulamaya, Ankara: Spot Matbaacılık.

TOPBAŞ, Eriman (2007), “Öğrenmeyi Anlamada Yeni Bir Model: Allosterik

Öğrenme”, 16. Ulusal Eğitim Kongresi, 5-7 Eylül, Bildiriler Kitabı 1.Cilt, s. 240-

Tokat.

TOPBAŞ, Eriman ve YÜCEL TOY, Banu (2007), “Kalabalık Sınıflarda Öğrenci

Merkezli Öğretim Uygulaması Etkinliklerinin Değerlendirilmesi: Öğretimde

Planlama ve Değerlendirme Dersi Örneği”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yaz

, Cilt 5, sayı 3, s.405-436.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com