ORMAN FAKÜLTELERİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHLERİ VE GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİ

Kadri Cemil AKYÜZ, Tarık GEDİK, Aytaç AYDIN, İbrahim YILDIRIM, İlker AKYÜZ
1.729 784

Öz


Ülkelerin ekonomik gelişme ve kalkınma uğraşları içerisinde sahip oldukları en önemli kaynak girişimci
nitelikteki insan gücüdür. Girişimci nitelikli insanın yetiştirilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması
uluslararası alanda ülkenin önemli bir ivme kazanmasına yol açacaktır. Yüksek öğrenim ve girişimcilik
yeteneği arasında olması gereken güçlü bir bağ bulunmaktadır. Eğitimli insanlar hakim oldukları konuda
ne kadar girişim yeteneğine sahip olursa o kadar gelişmenin önü açılacaktır. Bu çalışmada ülkemizde yer
alan orman fakülteleri son sınıf öğrencilerinin girişimciliğe bakışları ve yeteneklerinin incelenmesi amaçlanmış
ve bu amaçla 9 farklı fakültede 536 adet anket yardımıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma
sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun kendi işini kurmak istedikleri ve girişimci olunmasında temel
faktörün cesaret ve risk alabilme yeteneği olduğu belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKYÜZ, Kadri Cemil, GEDİK, Tarık, AKYÜz, İlker ve YILDIRIM, İbrahim

(2006), “Rize İlindeki Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Yeteneklerinin

İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (1), s.

-246, Erzurum.

ALPKAN, Lütfihak (2000), Stratejik Yönetimin Kapsamlılığı, Stratejik Tercihler

ve Yönetici Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bilim Dalı, 141 s. Gebze.

APAYDIN, Fevzi (1999), Girişimcilik ve Başarılı Girişimcilik Uygulamaları,

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi

ve Pazarlama Bilim Dalı, Yükseklisans Tezi, 171 s., Konya.

ARSLAN, Kahraman (2002), “Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve

Girişimcilik Eğilimleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11, İstanbul.

BAl, Jay ve GUNDRY, John (1999), “Virtual Teaming in the Automotive

Supply Chain Team Performance Management” An International Journal, 5 (6),

-193.

BAYRAM, Nuran (2004), Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, Ezgi Kitapevi,

Bursa

BEATTY, Jack (1998), Peter Drucker’a Göre Dünya, Çev. Akınhay, Osman,

Sistem Yayınları, İstanbul, s. 209-211.

BULL, Ivan ve WILLARD, Gary (1995), “Towards a Theory of

Entrepreneurship”, Elsevier Science, Oxford, p.1-15.

ÇELİK, Adnan ve AKGEMCİ, Tahir (1998), Girişimcilik Kültürü ve

Kobiler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

ÇELİK, Adnan (1999), Kahramanmaraş’ta Girişimcilik Kültürü, Yaşar Ofset

Matbaacılık, 134 s. Kahramanmaraş.

ÇETİN, Canan (1996), Yeniden Yapılanma-Girişimcilik ve Küçük ve Orta

Boy İşletmeler ve Bunların Özendirilmesi, Der Yayınları, İstanbul.

ÇETİNDAMAR, Dilek (2002), Türkiye’de Girişimcilik, TUSİAD Yayınları.

DEMİRCAN, Nigar (2000), Girişimcilik ve Girişimcilerin Kişilik Özellikleri

Konusunda Bir Uygulama, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü,

İşletme Anabilim Dalı, Yükseklisans Tezi, 144 s. Gebze.

DEMİREL, Erkan T. (2003), Girişimcilik Kültürü, İnönü Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı,

Yükseklisans Tezi, 233 s. Malatya.

EMSEN, Selçuk Ö. (2001), “Genç Nesilde Mesleki Eğilimler ve Girişimcilik:

Ampirik Bir Çalışma”, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, Sayı 2001/1,

-176.

EYUBOĞLU, Dilek (2004), Girişimciliğin Geliştirilmesi, Milli Prodüktivite

Merkezi Yayınları No: 668, ss. 151, Ankara.

FARELL, Larry., (1997), “Girişimcilik Üzerine Dersler (Röportaj)”, Power

Dergisi Kasım 1997 sayısı

FOSS, Nicolai J. ve Klein, Peter G. (2002), Entrepreneurship and the Firm,

Edward Elgar: Aldershot, İngiltere.

GİRGİNER, Nuray ve UÇKUN, Nurullah (2004). İşletmecilik Eğitimi Alan

Lisans Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi

ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-26 Kasım, Eskişehir, 783-795.

GÖZEK, Sadık (2006), Girişimci Adayının Özellikleri, Girişimcilik Eğilimleri

ve Girişimci Adaylarına Sağlanan Destekler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarık Ekonomisi Anabilim Dalı, Yükseklisans Tezi,

s., Kahramanmaraş.

GÜROL, M. Ali (2000), Türkiye’de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi,

Atılım Üniversitesi Yayını, Ankara.

HINTERHUBER, Han H., WOLFGANG Popp (1992), “Are You A

Strategist or Just A Manager?”, Harward Business Review, January-February.

HUM, Sin H. ve LEOW, Lay H. (1996), “Strategic Manufacturing Effectiveness;

An Emprical Study Based on The Hayes-Wheelwright Framework”, International

Journal of Operations and Production Managements, 16 (4), 4-18.

KORKMAZ, Sezer (2000), “Girişimcilik ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik

Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, H.Ü. İktisadi İdari

Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, sayı 1, s.163-179.

MCCLELLAND, David C., (1971), The Achievement Motive in Economic

Growth, İçinde Entrepreneurship and Economic Development, Ed. Peter Kilby, The

Free Prees Pub., New York, p.109-122.

MEREDITH, G. Geoffrey, ROBERT E.Nelson and PHILIP A. Neck (1984),

Girişimciliğin Uygulanması, Çeviren: Tan, S. ve Pazarcık, O., Uluslar arası çalışma

Örgütü, Ankara.

SEVİNÇ, Ali (2002), Çorum Girişimcilerinin Sosyal Kültürel Yapısı, KOSGEB

Uzmanlık Tezi, 50 s. (Yayınlanmamış).

ŞENOCAK, Bülent, (1992), 2000’li Yılların Girişimcilik Modeli, 3. İzmir İktisat

Kongresi, 181-186, İzmir

TAVŞANCIL, Ezel (2002), Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi,

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

TİTİZ, Tınaz (1994), Girişimcilik, İnkılap Kitapevi, ss. 205, İstanbul.

TİTİZ, Tınaz (1999), Genç Girişimcilere Öneriler, İnkılap Kitapevi, İstanbul,s.11.