İŞGÖRENLERİN ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLGİLİ TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ercan YAVUZ, Cüneyt TOKMAK
2.316 595

Öz


Bu araştırmanın amacı işgörenlerin örgütsel bağlılık ve etkileşimci liderlik davranışlarına yönelik tutumlarını
belirlemektir. Antalya, Aydın ve Muğla’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışanlara,
Avolio ve Bass’ın geliştirdikleri çoklu faktör liderlik ölçeği (MLQ) ve Allen ve Meyer’in örgütsel
bağlılık ölçeği gözden geçirilerek uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, işgörenlerin örgütsel bağlılığının
ılımlı ve etkileşimci liderlik davranışına yönelik tutumlarının da orta düzeyde olduğu görülmüştür.

Tam metin:

PDF


Referanslar


ALLEN, N.J. and MEYER, J.P. (1991). A Three Component

Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management

Review,1, 61–89.

ALLEN, N.J. and MEYER, J.P. (1996). Affective, Continuance, and

Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity.

Journal of Vocational Behavior, 49, 252–276.

ALLEN, N.J. and MEYER, J.P. (1997). Commitment In The Workplace,

Theory, Research and Application. Sage Publications.

ALLEN, N.J. MEYER, J.P. and TOPOLNYTSKY, L. (1998). Commitment

in a Changing World of Work. Canadian Psycology, 39, 83–93.

ANGLE, H. and PERRY, J. (1983). An Empirical Assesstment of

Organizational Commitment and Organizational Effectivenss” Administrative

Science Quarterly. 26, 1–14.

BALAY, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara:

Nobel Yayıncılık.

BALCI, A. (2003). Örgütsel SosyalleĢme: Kuram, Strateji ve Taktikler. Ankara:

Pegem Yayıncılık.

BASS, B.M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. New

York: The Free Pres.

BASS, B.M. (2003). New Paradigms in Leadership. “The New Paradigma

and the Ethics of Authentic and Pseuodotransfortional Leadership”. Safty, A. and

Güven, H. (Ed.), (118–135). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.

BASS, B.M. and AVOLIO, B.J. (1993). Leadership: Theory and research

perspectives and directions. Transformational Leadership: A response to eritiques.

In. M.M. Chemers (Ed). San Diego, CA: Academic Pres.

BAŞOL, Ö. (2005). Havacılık Sektöründe Dönüşümcü Liderlik Tarzının Örgütsel

Öğrenme Gelişimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal

Bilimler Enstitüsü.

BAYRAM, L. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık.

SayıĢtay Dergisi, 59, 125–139.

BUCHANAN, B. (1974). Building Organizational Commitment: The

socialization of Managers in Work Organizations. Administrative Science Quarterly.

(4), 533–546.

CELEP, C. (2004). DönüĢümsel Liderlik. Ankara: Anı Yayıncılık.

CLIFFORD, M. (1989). An Analysis of the Relationship Between Attitudinal

Commitment and Behavioral Commitment, The Sociological Quartely, 30, 144–151.

CLUGSTON, M. (2000). The Mediating Effects of Multidimensional

Commitment on Job Satisfaction and Intent to Leave. Journal of Organizzational

Behavior, 21, 477–486

ÇETİN, M.Ö. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel

Yayın Dağıtım.

ÇETİNER, E. (1995). Konaklama İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi. Ankara:

Tutibay Yayınları.

DĠLEK, H. (2005). Liderlik Tarzlarının ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık,

İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkilerine Yönelik Bir

Araştırma. Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

DUBIN, R., CHAMPOUX, J.E., and PORTER, L.W.(1975). Central Life

Interest and Organizational Commitment of Blue-Collar and Clerical Workers.

Administrative Science Quarterly. 20, 411–421.

EPITROPAKI, O. and MARTIN, R. (2005). The Moderating Role of

Ġndividual Differences in The Relation Between Transformational/ Transactional

Leadership Perceptions and Organizational Ġdentification. The Leadership Quarterly,

, 569–589.

HREBINIAC, L.G. and ALUTTO, J.A (1972). Personal and Role – Related

Factors in the Development of Organizational Commitment. Administrative Science

Quarterly,17, 555–573.

İBİŞOĞLU, H. (2000). Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 13–22.

KATZ, D. ve KAHN, R.L. (1977). Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi. İngilizceden

Çeviren: H. Can ve Y. Bayar. Ankara: TODAĠE Yayınları.

KILINÇ, T. (1996). Önderlikte Durumsallığın Ötesi(II), Karizmatik Önderlik

YaklaĢımı. Ġ.Ü.ĠĢletme Fakültesi Dergisi, 25, 67–108.

KÜLTÜR ve TURĠZM BAKANLIĞI. (2006). Turizm Ġstatistikler Bülteni.

MEYER, J. P. and ALLEN, N. J. (1997). Commitment in the Workplace:

Theory, Research and Application. California: Sage Publications.

MOWDAY, R.T., PORTER, L.W. and DUBIN, R., (1974). Unit

Performance, Situational Factors and Employee Attitudes in Spatially Separated.

Work Units. Organizational Behaviour and Human Performance,12, 231–248.

MOWDAY, R.T., PORTER, L.W. and STEERS, R.M., (1982). Employee-

Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and

Turnovers. New York: Academic Pres.

OBENG, K. and UGBORO, I. (2003). Organizational Commitment Among

Public Transit Employees: an Assessment Study. Journal of the Transportation

Research Forum, 57, 83–98.

OLIVER, N. (1990). Rewards, Investments, Alternatives and Organizational

Commitment: Empirical Evidence and Theoretical Development. Journal of

Occupational Psychology, 63 (1), 19–31.

O’REILLY, C. and CHATMAN, J. (1986). Organizational Commitment and

Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and

Interalization on Prosocial Behaviour. Journal of Applied Psychology, 71, 492–499.

ÖRS, M., ACUNER, A.M., SARP, N. ve ÖNDER, Ö.R. (2003). Antalya Tıp

Fakültesi Hastanesin’de ve Antalya Devlet Hastanesinde ÇalıĢan Hekimler ile HemĢirelerin

Örgülerine Bağlılıklarına ĠliĢkin GörüĢlerinin Değerlendirilmesi. Ankara

Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56 (4), 217–224.

ÖZDAMAR, K. (2003). Modern Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri. EskiĢehir:

Kaan Kitabevi.

ÖZDEVECĠOĞLU, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek Ġle Örgütsel Bağlılık

Arasındaki ĠliĢkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir AraĢtırma. Dokuz Eylül Üniversitesi

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 113–130.

PUTTI, J.M., ARYEE, S. and LIANG, T.K. (1989). Work Values and

Organizational Commitment: A Study in the Asian Context. Human Relations, 42,

–288.

RANDALL, D.M. (1987). Commitment and Organization: The Organization

Man Revisited. Academy of Management Reviev.12, 460–471.

WALLACE, J.E. (1995). Organizational and Professional Commitment in

Professional and Nonprofessional Organizations. Administrative Science Quarterly,

, 228–255.

YAMANE, T. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri. (Birinci Baskı). Çeviren:

Alptekin ESĠN, M. Akif BAKIR, Celal AYDIN ve Esen GÜRBÜZSEL. Ġstanbul:

Literatür Yayıncılık.

YILMAZ, E. (2006). Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin Okul Yöneticilerinin

Etik Liderlik Özellikleri ve Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi. S.Ü.,

Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Doktora Tezi.

ZALEZNIK, A. (1990). Managers and Leaders: Are They Different?.

Business Review.

ZEL, U. (2001). KiĢilik ve Liderlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com