TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKASI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN BİR ANALİZ

Gökhan KOÇER
2.600 612

Öz


Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) politikasını anlayabilmek için, bu politikanın ruhunu, yani dinamiklerini
ve niteliklerini bilmek zorunludur. Türkiye, AB üyesi olarak; uluslararası sistem yalnız kalmamayı amaçlamakta,
bir modernleşme projesi ve bir kimlik olarak algıladığı Avrupalılaşmayı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Bu yönde izlediği politikanın, en azından Tanzimat Fermanı’ndan beri sürdürüldüğü söylenebilir.
Bu politikanın süreklilik gösteren, realist, pragmatist nitelikleri olduğu gibi, kimi zaman ilişkinin beklendiği
gibi gitmemesine yol açan sıfır toplamlı çatıĢmacı model üzerinden müzakere yürütmek, AB’yi
statik bir yapı olarak algılamak gibi nitelikleri de vardır. Türkiye’nin AB politikasının, uluslararası ilişkiler
mantığı içerisinde, sui generis (kendi özgü) bir niteliği söz konusudur.

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKTAN, Gündüz (1999), “Avrupa Birliği’nin Bizde ve Onlarda Yarattığı

Kimlik Krizi,” Foreign Policy (Türkiye Baskısı), 6 (56-72).

CEM, İsmail (2000), “Turkey and Europe: Looking to the Future from a

Historical Perspective,” Perceptions, 5 (2), 5-10.

CEM, İsmail (2005), Avrupa’nın “Birliği” ve Türkiye, İstanbul: İstanbul Bilgi

Üniversitesi Yayınları.

CUMHURĠYET (2000), “Biz Avrupalıyız”, 4 Mayıs.

ÇALIŞ, Şaban H. (2006), Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Ankara: Nobel

Yayınları.

DAĞI, İhsan (2000), “Batılılaşma Korkusu Var,” Milliyet, 2 Mayıs.

DAĞI, Zeynep, (2005), “Avrupa’nın Kimliği’nin Sınırları ve Türkiye’nin AB

Üyeliği”, Avrasya Dosyası, 11 (1), 53-71.

Kavram, Laçiner, Özcan ve Bal’ın ortak çalıĢmalarının ismidir. Bkz. Laçiner vd. (2004).

DAVISON, Roderic H. (2000), “Osmanlı Diplomasisi ve Bıraktığı Miras,” L.

Carl Brown (der.), Ġmparatorluk Mirası Balkanlar’da ve Ortadoğu’da Osmanlı Damgası

içinde, çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul: İletişim Yayınları.

DE SAINT EXUPÉRY, Antoine (1995), Küçük Prens, 10. Baskı, çev. Tomris

Uyar, İstanbul: Can Yayınları.

DEDEOĞLU, Beril (2003), “Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci I: Tarihsel

Birikimler”, Beril Dedeoğlu (der.), Dünden Bugüne Avrupa Birliği içinde, İstanbul:

Boyut Yayınları.

GÜVENÇ, Bozkurt (1993), Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları, Ankara:

Kültür Bakanlığı Yayınları.

TEKELİ, Ġlhan ve Selim Ġlkin (2000), Türkiye ve Avrupa Birliği, 3. Kitap,

Ankara: Ümit Yayıncılık.

İNALCIK, Halil (2000), “Mirasın Anlamı: Osmanlı Örneği”, L. Carl Brown

(der.), İmparatorluk Mirası Balkanlar’da ve Ortadoğu’da Osmanlı Damgası içinde,

çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul: İletişim Yayınları.

İNALCIK, Halil (1998), İnalcık, “Türkiye ve Avrupa: Dün Bugün”, Doğu

Batı, 1 (2), 7-28.

LAÇİNER, Sedat, ÖZCAN, Mehmet ve BAL, İhsan (2004), Türkiyeli Avrupa,

Ankara: USAK Yayınları.

MARDİN, Şerif (1986), “Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Ersin

Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay (der.), Türk Siyasal Hayatının Gelişimi içinde,

İstanbul: Beta Yayınları.

SAFA, Peyami (1943), “Avrupa Birliği,” Millet ve İnsan içinde, İstanbul:

Akbaba Yayını.

SANDER, Oral Sander (1982), “Türk Dış Politikasında Sürekliliğin Nedenleri”

AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 37 (3-4), 105-124.

SÖNMEZOĞLU, Faruk (1995), Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi,

İkinci Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi.

ŞİMŞİR, Bilal N. (2003), AB, AKP ve Kıbrıs, Ankara: Bilgi Yayınları.

TEZEL, Yahya Sezai (2000), “Avrupa’yla Gerilim Var,” Yeni Binyıl, 2

Temmuz 2000.

TİMUR, Taner (1986), Osmanlı Kimliği, İstanbul: Hil Yayınları.

UĞUR, Mehmet (1999), Avrupa Birliği ve Türkiye: Bir Dayanak / İnandırıcılık

İkilemi, Ġstanbul: Everest Yayınları.

YURDUSEV, Nuri (1997), “Avrupa Kimliğinin Oluşumu ve Türk Kimliği”,

Atila Eralp (der.), Türkiye ve Avrupa içinde, İstanbul: İmge Kitabevi.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com