BÜRO YÖNETİCİLERİNİN MOBİL VE KABLOSUZ İLETİŞİM ARAÇLARI TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE E-ÖĞRENME ORTAMLARININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sami ACAR, Hülya GÜRSOY
1.416 689

Öz


Büro yöneticilerinin mobil ve kablosuz iletişim araçları tercihinde, son yıllarda internet teknolojisi ile
birlikte gelen ve hızla gelişen e-işletmecilik faaliyetlerinin ve e-öğrenme ortamlarının etkili olduğu görülmektedir.
Çalışma, büro yöneticilerinin mobil ve kablosuz iletişim araçları tercihini etkileyen faktörleri
ve e-öğrenme ortamlarının etkisini incelemektedir. Bu kapsamda, araştırmanın temel amacı, büro yöneticilerinin
mobil ve kablosuz iletişim araçları tercihini etkileyen faktörleri belirlemek ve e-öğrenme ortamlarının
etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada, Ankara ilinde otomotiv sektöründe faaliyette bulunan
yetkili satıcı veya bayi konumundaki toplam 113 otomotiv işletmesinden basit tesadüfi örnekleme ile seçilen
88 işletmedeki büro yöneticileri örneklem grubuna alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
anket kullanılmıştır. Ankette toplam 16 soru yer almaktadır. Anketteki ilk 14 soruda katılımcıların demografik
özelliklerine ve mobil ve kablosuz iletişim araçlarına ilişkin ifadelere; son iki soruda ise, büro
yöneticilerinin mobil ve kablosuz iletişim aracı tercihini etkileyen faktörlere ve e-öğrenme ortamlarına
ilişkin ifadelere yer verilmiştir. Anket ile elde edilen verilerin analizinde ve çözümlemelerde; frekans,
yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve bağımsız örneklemler için t-testinden yararlanılmıştır. Elde
edilen verilerin analizinde ve tüm istatistiksel çözümlemelerde 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.
AraĢtırma sonucunda, büro yöneticilerinin mobil ve kablosuz iletişim araçları tercihini etkileyen faktörler
ve e-öğrenme ortamlarının etkisine ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına dayalı
olarak otomotiv sektöründeki büro yöneticilerine bazı önerilerde de bulunulmuştur.

Tam metin:

PDF


Referanslar


ADA, N. (2007). Örgütsel İletişim ve Yeni Bilgi Teknolojileri; Örgütsel İletişim

Ağları, Ege Akademik Bakış, Cilt:7, Sayı:2, İzmir.

AKAL, Z. (1992). İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi: Çok Yönlü

Performans Göstergeleri, MPM Yayın No.473, Ankara.

AKBULUT, N.T. ve BalkaĢ, E.E. (2006). Adım Adım Reklam Üretimi, Beta

Yay., İstanbul.

AKSU, M. ve SUBAġI, A. (2005). Üçüncü Nesil (3G) Gezgin Telefonlar için

Uygulama GeliĢtirme, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:8, Sayı:2.

ALBAYRAK, M., Aydoğan, T., Uzun, E. ve Görgülü, Y.E. (2003).

PDA’larda Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş Bir Öğretmen Danışmanlık Sistemi,

International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence & Neural Networks.

ATLIĞ, C., Uçar, E. ve Uçar, Ö. (2006). Mobil ve Kablosuz Sistemlerde Bilgi

Erişim Özellikleri, Akademik BiliĢim 2006, No.168, IV. Pamukkale Üniversitesi,

Denizli.

AYDIN, M.A, Tanrıverdi, Ö., Zaim, A.H., Durukan, ġ. ve Gürkaş, G.Z.

(2005). Kablosuz Ağlarda Yönlendiriciler ve Yönlendirici Hafızasının Analizi, II.

Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, 17-19 Kasım 2005, İstanbul.

BAŞARAN, F. (2000). İletişim ve Emperyalizm: Türkiye’de Telekomünikasyonun

Ekonomi-Politiği, Ütopya Yayınevi, Ankara.

BENGSHIR, T.K. (1996). Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim,

TODAĠE, Yayın No.274, Ankara.

BÜYÜKÖZTÜRK, ġ., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel,

F. (2008). Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayın Dağıtım, Ankara.

ÇEKEN, C., Ertürk, İ. ve Bayılmış, C. (2003). Kablosuz ATM Kullanılarak

Veri ve Ses Transferi Uygulaması, Eleco’2002 Sempozyumu, Bursa.

DÖNMEZ, O., Önal, A. ve Topaloğlu, Y. (2006). Mobil Teknolojilerinde

Servis Tabanlı Yazılım GeliĢtirme, Akademik BiliĢim 2006, Pamukkale Üniversitesi,

Denizli.

EKĠNALAN, M. (2003). 1923’ten 2003’e ĠletiĢim Teknolojileri, Uluslararası

ĠletiĢim Sempozyumu.

ERDUR, R.C., Alaybeyoğlu, A. ve Kabukçu, G. (2006). Mobil Araçlarda

Etmen Teknolojisinin Kullanımı, Akademik BiliĢim 2006, Pamukkale Üniversitesi,

Denizli.

EVANS, A., Martin, K. ve Poats, M.A. (2005). Technology in Action,

Pearson Education Inc., USA.

GERAY, H. (2002). İletişim ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde

Yeni Medya Politikaları, Ütopya Yayınevi, Ankara.

GÖNENÇ, A.Y.(2004). İletişim Teknolojilerinin Medya Üzerindeki Etkileri,

Uluslararası İletişim Sempozyumu.

ISRAEL, G.D. (2003). Determining Sample Size, University of Florida,

PEOD-6, USA.

KALAYCI, Ġ., Ceylan, A. ve Çorumluoğlu, Ö.(2002). GPS Destekli Detay

Alımında Alternatif Ġki Yeni Yöntem, Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002, Konya.

KARAHOCA, A. ve Fırlar, T. (2005). Mobil Telekom Sektöründe Güvenlik

Çözümleri, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:2.

KOÇ, T. ve Bayır, N. (2003). Mobil HaberleĢmede Evrensel Sistem: GSM

Terminolojisi, Protokolleri, Uygulamaları, Beta Yayıncılık, Ġstanbul.

KÜÇÜK, O. (2004). Standardizasyon ve Kalite, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

MISIRLI, Ġ. (2007). Genel ve Teknik ĠletiĢim, 3. Baskı, Detay Yayıncılık,

Ankara.

MUTLU, M.E., Yenigün, H.U. ve Uslu, N. (2006). Açıköğretimde Mobil Öğrenme:

Açıköğretim E-Öğrenme Hizmetlerinden Mobil İletişim Aygıtlarıyla Yararlanma

Olanaklarının Değerlendirilmesi, Akademik Bilişim 2006, Pamukkale Üniversitesi,

Denizli.

NEWBY, T.J., Stepich, D.A, Lehman, J.D. ve Russell, J.D. (2000).

Instructional Technology for Teaching and Learning, Prentice Hall Inc., USA.

ÖZKAN, A. (2005). Mobil İletişim Teknolojilerinde Nereden Nereye?, Genç

Bilişim Dergisi, Aralık.

PELTEKOĞLU, F.B. (2007). Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayıncılık, İstanbul.

PEHLİVAN, H. (2005). Kara UlaĢımında GPS Teknolojisi Uygulamaları, İstanbul

Teknik Üniversitesi, 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23-25 Kasım

,İstanbul.

SABUNCUOĞLU, Z. ve Gümüş, M. (2008). Örgütlerde İletişim, Arıkan Basım-

Yayın Dağıtım, İstanbul.

SARISAKAL, M.N. ve Aydın, M.A. (2003). E-Ticaretin Yeni Yüzü Mobil

Ticaret, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt:1, Sayı:2.

TAŞ, O. ve Alagöz, F. (2005). GSM Güvenliğinde Son Durumlar, Akademik

BiliĢim 2005, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

TAŞKIN, E. ve Ekici, M. (2008). Kalite Güvence Standartları, Yargı Yayınevi,

Ankara.

TEKİNARSLAN, E.(2007). Eğitimde Internet Kullanımı, Ed.:Özcan Demirel-

Eralp Altun, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, PegemA Yayıncılık,

Ankara.

TURAN, S. ve Esenoğlu, C. (2006). Bir Meşrulaştırma Aracı Olarak Bilişim

ve Kitle İletişim Teknolojileri: Eleştirel Bir Bakış, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İİBF Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Eskişehir.

UYAR,A.(2006).Mobil

Internet,www.bilmuh.gyte.edu.tr/~ispinar/BIL571/Gezgininternet.pdf

YÜKSEL, A.H. (2003). ĠletiĢim Kavramı ve Tanımı, Ed: Uğur Demiray, Genel

İletişim, PegemA Yayıncılık, Ankara.

YOMRALIOĞLU, T. ve Döner, F. (2005). Mobil GIS: Gezici Coğrafi Bilgi

Sistemleri ve Uygulamaları, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı:93,

www.hkmo.org.tr.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com