GENEL OLARAK VERGİ TEŞVİKLERİNİN EKONOMİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİ

Serkan ACİNÖROĞLU
2.560

Öz


Temel makro ekonomik hedeflere ulaşmak için vergi teşvikleri çok önemlidir. Bu nedenle tüm devletler
bu ekonomik enstrümanları kullanmak ister. Vergi idaresi açısından bakıldığında vergi teşvikleri, kısa
dönemde vazgeçilen gelirlerden ibarettir. Çünkü vergi teşviklerinin sosyal, idari ve siyasi amaçları bulunmaktadır.
Bu amaçlar temel makro ekonomik hedefleri gerçekleştirmeye yöneliktir. Teşvik kavramı
ekonomide, kamunun çeşitli şekillerde bazı sektörlere hızlı gelişmesi için maddi veya manevi desteği,
yardım ve özendirmesini ifade eder. Vergi müessesesi açısından bakıldığında ise; teşvik edici vergi politikaları
belirli bir kazanç veya iradın vergiden istisna edilmesi veya verginin çeşitli yollarla ertelenmesi
olarak tanımlanır. Genel olarak vergi teĢvikleri düĢük oranlı kurumlar ve gelir vergisi, hızlandırılmış
amortisman, vergi cenneti, vergi tatili, yatırım indirimi ve kredileri, indirimler ve giderler, ihracat işleme
bölgesi, gümrük muafiyeti ve AR-GE vergisel teşvikler olarak sınıflandırılabilir.Referanslar


AKTAN, C. Can, (2001),”Teşvik Kollamacılık”, Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri

Ankara: Hak-İŞ Yayınları, 2001

BİLDİRİCİ, Ziyaettin, (1989), “Çeşitli Ülkelerde ve Ülkemizde Yatırımları

Özendirici Vergi Teşvikleri” Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 329

ÇİLOĞLU, İsmail, (1997), “Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi”, Hazine

Dergisi, Ekim 1997, http://www.hazine.gov.tr/makaleler/iciloglu, Nisan 2008

http://www.ceterisparibus.net/turkiye/guncel.htm#8 Nisan 2008

ÇİLOĞLU, İsmail, (2000),“Teşvik Politikalarının Yönlendirme Gücü”, Hazine

Dergisi, Sayı: 13, Ocak 2000

http://www.ceterisparibus.net/turkiye/guncel.htm#8 Nisan 2008

DURAN, Mustafa,(1997), “Kalkınma Stratejileri ve Teşvik Politikalarının

Belirlenmesi”, Hazine Dergisi, Sayı: 5, Ocak 1997

DURAN, Mustafa,(2003),“Teşvik Politikaları ve Doğrudan Sermaye Yatırımları”,

Ankara: Hazine Müsteşarlığı Araştırma-İnceleme Dizisi No:33.

EVCİ, Cemal,(2004), “ AR-GE Vergi Teşvikleri”, Yayınlanmış Yüksek Lisans

Tezi, Ankara Ü.SBE Maliye A.B.D.,Ankara

GİRAY, Filiz,(2008),“Vergi Teşvik Sistemi”, Ezgi Kitabevi, Bursa ,1. Baskı

GÜNDÜZ, Nahit,(2002) ”Vergi Teşvik Önlemleri”,Ġ.Ü. S.B.E., YayımlanmamıĢ

Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 2002

HOROZ, Yeşim,(2006),“İhracat Yönelik Vergi Teşvikleri ve Türkiye Uygulaması”,

Yayımlanmış Y. Lisans Tezi, Uludağ Üni., Bursa

İNCEKARA, Ahmet,(1995),“Türkiye‟de Teşvik Sistemi”, İTO,

KALKAN, Göktürk(2001),“Türkiye‟de İhracat Teşvik Tedbirleri”, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul,

ÖNDER, İzzettin, (1993),"Kaynak Dağılımı, Vergiler ve Teşvikler", Vergi

Reformu, İst.: IFMC Yayını.

SAHBAZOV Rövsen – İNCİ, Aybüke, (2000),“Küreselleşen Avrupa‟da İhracat

Teşvikleri”, Vergi Sorunları Dergisi, sy. 140, Mayıs 2000, s. 176

TEKİN, Ahmet, (2006), “Vergi Teşvikleri ve Ekonomik Etkileri”, Dumlupınar

Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2006, Sayı:16

TÜYLÜOĞLU, Şevket, - AKTÜRK, Levent Nemci,( 2006 ), “Doğrudan Yabancı

Sermaye Yatırımlarını Çekme Çabalarının Kurumsallaşması” Yatırım Promosyon

Ajansları, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 3,

ULUATAM, Özhan, (1971),“Yatırımları Teşvik Edici Vergi Politikası”,

Ank.Üni. S.B.F. Yay.,no: 311,Ankara

ULUATAM, Özhan,( 1990 ), “Türk Vergi Hukuku”, Ankara, Adım Yayıncılık

ULUATAM, Özhan, ( 2001 ), “Kamu Maliyesi”, Ankara İmaj Yayınevi,

YALÇIN, Hasan, (1997), “Yatırım İndirimi Uygulama Esasları”, Klavuz Yayınları,

İstanbul

YELDAN, Erinç, (2001),“Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi” İletişim

Yayınları, İstanbul

AGODO, O., (1978 ), “The Determinants of U.S. Private Manufecturing

Investment in Africa”, Journal of Internatıonal Business Studies, 9

ANONYMOUS, K.,(1997), “Taiwan: Our Economy Has a Momenttum to

Grow at More Than 6,2%”, Business Taivan Februar

CHRINKO, Robert S., (1993), “Business Fixed Investment Spending:

Modeling

Strategies, Emprical Results, and Policy Implications,”, Journal of Economic

Literature, v31, December

DEVEREUX M.,GRIFFITH R., “Taxes and The Location of Production:

Evidence”

EASSON A.J.,(1993),“The Design of Tax Incentives For Direct Investment:

Some Lessons From Asean Countries.” Toronto: International Buseness,

DOMINIQUE, Guellec, (2000),“The Impact of Public R&D”, STI Workıng

Papers 2000/4,Bruna V. P. de la P. Paris: DSTI

GEORGE, E. Lent, (1975),“Tax Incentives in Developing Countries”,

Reading on Taxation in Developing Countries, ( Ed: Richard M. Bird and Oliver

Oldman ) , Baltimore: The John Hopkings University Press

HALL, R. E., (1988), “The Policy And Investment Behavior,” American

Jorgenson, D.W ,Ecnmc Review, 57

JACK, Heler, KENNETH M. kauffman, (1963), “Tax Incentives for Industry

In Less Development Countries.”, Chicago: Commerce Clearıing House Inc.,

K. HUNG, Chan, PHYLLIS, Lai Lan Mo, (2000), “Tax Holidays and Tax

Noncompliance: An Amprical Study of Corporate Tax Audits in China‟s

Developing Economy” The Accounting Rewiev, Vol:75, no:4, October 2000

MORISSET, Jacques, Neda,(2001), “How Tax Policy and Incentives Affect

Foreign Direct Pirnia Investment” The World Bank and FIAS,

BLOOM, Nick, GRIFFITH, Rachel, VAN REENEN, Jhon, (2000), “Do

R&D Tax Credits Work? Evidence from a Panel of Countries. 1979-1997”, IFS

Working Papper

OECD, (2001c), “Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment”,

OECD Tax Policy Studies No.4, Paris

OECD, (2001a), “Science, Technology and Industry Outlook-Drivers of

Growth: Information Technologyi Innovation and Entrepreneurship”, OECD, Paris:

OECD, (1995), “Taxation and Foreign Direct Investment: The Experince of

The Economies in Transition”, Paris

OECD, (2001b), “The new Economy: Beyond The Hype_ The OECD

Growth Project”, OECD, Paris

REENEN, Mansfield, E., “Public Policy Towards IndustrialInnovation in the

Uneasy Alliance: Managing the technology- productivity Dilemma”

REENEN, R. Eisner, S. Albert, M. SULLĠVAN, (1984), “The New

Incremental Tax Credit for R&D: Incentive or Disincentive?”, National Tax Journal,

ROOT F., AHMED A., (1993), “The Infiluence of Policy ınstrüments on

Manufacturing Direct Foreign Investment in Developing Countyies.” Journal of

International Business studies

RUDING, O., (1999), “Report of the Committee of Independent Experts on

Company Taxation”, Brussel: OECD, 1992. From a Panel of Multinationals”,

Journal of Public Economics 71, March 1999

UNCTAD, (1996), “Incentives and Foreign Direct Investment” Genova,

(United Nation Conference on Trade and Development)

YELPAALA, Kola, (1984), “The Efficacy of Tax Incentives Within The

Framework of The Neoclassical Theory of Foreign Direct Investment: A Legislative

Policy Analysis.” 19 Texas International Law Journal

ZEE, HOWELL H., G., STOTSKY, Eduardo, Ley, (2002), “Tax Incentives

for Business Investment: A Primer for Janet Policy Makers in Developing

Countries”, World Development, Vol. 30, No:9
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com